Eteyopo lyuupika wopamadhiladhilo: Eyuveko lyoshitya ‘okafala’

0
73

KuArmas Shikongo

Riyadh-Uumbugantu wAfrika konima yeteke po lyokatongotongo owuna okutsikila nokukondjitha oodemoni dhopolitika yuupika wopamadhilongo, mboka wa ziilile meitaalo, moondunge dhiladhilo oshowo mondjokonona ya kankamekelwa kuukwamuhoko pankalathano. Onkalo ndjika oya kala noku imonikila unene moSouth Afrika na Namibia, moka aaludhe nenge aavalelwa mo aAfrika ya li ya lukwa ayehe “ookaafala” komapangelo gokatongotongo ngoka ga li gi itala gogene kutya go ogaaKriste.

Okushitalela mondjokonona yopolitika yUumbugantu wAfrika oshitya shika “okafala’oshina omwiityo omwiinayi konyala gwa talika ko ongo etukano, osha longithilwe ongo oshilongitho shopapolitika nopamaiyuvo okushundula omuntu omuAfrika aguhe.

Oshitya shika oshina omishangelo dha yooloka ngaashi cafar, caffer, caf(f)ir, caffre(e), cafre, kaffer, kaffre. Ongo edhina eshunduli shika osha longithilwe kaawiliki aaAfrikaans yoludhi lwaaDutch okupopya aavalelwamo ayehe yomUumbugantu wAfrika. Ihe aashona yomaantu oya tseya kutya oshitya shika ‘kafir” inashi za moshiDutch nenge moshiAfrikaans, ndele nee shika osha za moshiArabic nenge onzililo yasho oyoshiIslamic. Momwiityo gwoshiArabic noshiIslamic oshitya “kafir” ohashi longithwa unene okupopya omuntu ngoka inaa itaala mu Kalunga nenge ngoka ha holeke oshili shoku itaala muKalunga ka shili gumwe [Allaha]. Oshitya shoshIingilisa shoka shi li popepi no, ‘kafir’ otashi vulika shi kale ngiika shoka hashi ithanwa osho ‘pagan nenge infidel’ (omupagani nenge omuntu inaa yela’) (The Dictionary of South African English on Historical Principles, 1996).

Pafatululo lyaWikipedia (2017), onzililo yoshitya, kāfir oyi na omidhi dha za melaka Semitic/Arabic moshitya : K-F-R “okusiikila”. Momimvo komeho geyo lyaIslam shika osha longithwa okuhokolola aanafaalama mboka yali haya file nenge haya fumvike oombuto mevi uuna taya kunu. Onkene oshitya kāfir otashi ti “omuntu ngoka ha holeke nenge ha siikile sha, molwaashika nguka oha holeke , oombuto.
Ihe oshili, ngaashi ashike, oombuto aluhe ohashi holoka puuyelele nenge oombuto ohadhi mene.

Onkene oshitya Kafir osha ziilila koshitya shoshiArabic (kāfir) shoka hashi fatululwa mOshiingilisa ongo “omukeena eitaalo, nenge kokutya omuntu keeshi omuMuslim”. Shoka tashi piyaganeke pandjokonona na oshindjendi ooshika kutya mUumbugantu wAfrika oshitya shika oshali sha longithwa kAakriste yokoEuropa oku ula aaAfrika ayehe “ookafala” kashina nee mbudhi kutya mbaka oyena eitaalo nenge kayena eitaloo lyontumba. Tashi ti oshitya osha longithwa momwiityo omwiinayi ongo oshitopolwa shopapolitika yowina okushundula Aafrika nosha nuninwa okuulika kutya Aakriste aatokele oye li pombanda pauntu okuyeleka naantu yalwe mboka ya tulwa mongundu yuukafala.

Onkene aaAfrika, muuMbugantu wAfrika kokutya aaluudhe oya ithanwa ayehe ‘ookaafala’, nonando yamwe oya li ya taamba eitaalo lyuukriste wokEuropa.

Wikipedia okwa fatulula a tsikila kutya oshitya shoshiArabic , kafir (otashi ti omukeena eitaalo ), otashi vulu wo okufatululwa kutya “ngoka keena eitaalo”.

Aapopi yoshiArab otaya longitha oshitya shoka ha momwiityo guukwamuhoko ndele omwaangoka gwopaitaalo oku ulika komuthika gwomuntu mekwatathano neitaalo oku ulika kokwaa itaala nenge kokwaana Kalunda kwomuntu kutya ne omukwaana eitaalo nguka oshilumbu nenge ogolwaala lwi ili mwa kwatelwa wo naakeena eitaalo yaArab. Onkene omuntu oto mono nkene elongitho nayi lyoshitya shika ‘kafir’ lya fala monkalo yopamaiyuvo gokwiidhina moka Aafrika oyendji ye li sigo onena, omolwefatululo lya pilamekwa kopolitika itaalo yuulongwelwe wontseyokalunga yiifundja nelaka lya goyokithwa.

Shoka tashi hili ooshika kutya oshitya shika osha ka longithwa momifolomo dha yooloka moshiingilisa nomoshiDutch oshowo nee nale moshiAfrikaans okuza pethelemumvo 17 sigo okuyele methelemumvo 20 ongo oshitya okutumbula aaludhe ayehe mUumbugantu wAfrika unene tuu aantu ayehe yoshipa oshiluudhe Aafrika.

Onkene oshitya shika osha mono omwiityo gwesheko monkalelopolitika yethimbo lyomapangelo gokatongotongo okuza pomimvo 1948-194. Shika oshali oshitya shopapolitika yuukwamuhoka pethimbo ndyoka. Moshiputu oshiFrench noshiSpania oshitya sha fa shika sha longithwa osho cafre.

MoshiJuuda ,‘kafir’ okuna omwiityo ngaashi gwoShiingilisa gentile ngoka gwa fa ‘goyim’ kokutya ngoka inaa itaala muuJuda nenge inaa za momazimo 12 gaana ya Jacob [Israel]. Onkene mUumbugantu wAfrika konima yokatongotongo nena ‘kafir’ oshitya oshiwinayi tashi shundula pamuhoko sha faathana ashike noshitya nigger moUnited States nomiilongo yilwe iipopi yoShiingilisa.
Onkene elongitho lyoshitya shika nayi paveta olya katukilwa onkatu moompangu okuza momumvo 1976 kohi yepogolo lyoku ehameka “kokutya okuyonagula nokushundula ondhilo yamukweni toshi ningile owina] “ (Wikipedia).

Osjhitya shika oshali wo sha etelelwa moSouth West Africa pethimbo lyelelo lyokatongotongo lyaSouth Africa. Ihe konima yemanguluko oshitya shika osha indikwa okuza mesiku 21 March 1990, sho Namibia a manguluka okuza miikaha yepangelo lyaantu aakriste aatokele yomwaalu omushona yepangelo lyokakombo noludhi lyaSouth Afrika.

Mokushi talela momwiityo ngoka otashi yolitha sho nonando aaAfrika oyendji moSouth Africa no Namibia oya ningi aakriste , South Africa lyokakombo noludhi olya kala lya itaala kutya mbaka oyo aakeena eitaalo ngele andola oshitya shoka osha longithwa momwiityo gwasho goshili kaagu shi ngoka gwa goyokithwa pamuhoko.

Sho oombulu nenge aaAfrikaners ya longitha oshitya shika oku ula aaluudhe oya li ye shi longitha oku ulika kutya mbaka oyo aantu yongushu yopevi , aapagani, aakena eitaalo inaa ya putuka onkene ka ye na ongushu okuningwa aakriste medhina lya Jesus omutokele. Omathano ga Jesus omutokele nenge Jesus omuEuropa natango opo geli ngoka taga eta epiyagano moku ulika Jesus oye Kalunga omutokele.

Efano ndika lya Jesus omutokele(ndyoka aakriste oyendji yi itaala kutya oye Kalunga), lya mangelwa kumwe nomandhindhiliko guupagani naaAfrika aananyanya oge li momitse nomomadhiladhilo gAafrika oyendji noku endela pamwe nokwaa tseya uuteologi wokumona kutya Kalunga ke na uukwamuhoko. Oshinima shika oshidhigu oku uvika ko unene sho aakriste oyendji itaaya vulu okudhiladhila Jesus kee li molupe lwefano etokele nenge lyuulumbu.

Omalyenge guupika ngaka oga pumbwa okuteyagulwa po lumwe sigo aluhe, onkene osha pumbiwa oku uvako nawa omwiityo gwoshitya “kafir, okukwatha oku ekelahi omathano giifundja ngoka taga ulike ethano lya Jesus naKalunga Omunankondo molupe lumwe aluke. Oshigwana osha pumbwa okumangululwa muupika wokwaauvako mbuka muupika wopamadhiladhilo wokwiisa uunye tseyene molwashoka twi itala, twaa thike paashitwa ooyakwetu yomalwaala galwe.

Ontseyo yelongitho lyiitya nomwiityo gwayo oyi na okutameka okutu fala mokwiitseya tseyene, nongushu yetu opo tu vule okwi imangulula tseyene pambepo nopapolitika osho wo pamadhiladhilo.

Oshinyolwa shika osha kutwha membo lyandje inaali nyanyangidhwa natango.:lyoshipalanyolo: My Academic Journey of Truth Research: Following the Christ through Truth Discovery.

Dr. Armas Shikongo omulongi goPsychology moYUnivesiti yaNamibia, okuli mefudho ele po King Fysal Centre for Research and Islamic Studies, Riyadh, Saudi Arabia. Okwa shanga shika paumwene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here