Olweendo talelepo kuAmutuni lyOmanenge

0
105

Maria Namupala

NAMUTONI-Elelo lyopa-muthigululwakalo lyaNdonga nonuumvo olya longekidha olweendo lwowina, oku ka talela po ehala mpoka pwa ningililwe iita yokuAmutuni mEtosha, oshowo edhimbuluko lyoomvula 114 lyuukali po wOmukwaniilwa.
Etalelopo ndika otali ningwa Olyomakaya ndjika.

Osheendo ngaashi shika shonuumvo oshali sha longekidhwa omumvo gwaziko mono aakwashigwana oyendji yali ya kutha ombinga mwa kwatelwa naanambelewa ya yooloka oshowo aaleli yomithika dha yooloka. Oya li taya wilikwa kaaleli yaNdonga oshowo aanambelewa miikondo yepangelo.

Olweendo olwa yambukile pUuwa pOnamungundo, nelalakano olyoku tala mpoka pwa li iita sho aakwiita yomukwaniilwa Nehale LyaMpingana ya kondjithile Aandowishi momumvo 1904.

Gumwe gomaa-yunganeki yesiku ndika Kashona Ka Malulu okwa koleke olweendo nduka, sho twa yi moonkundathana naye kuyele oshiwike shika. Ta ti olweendo nduka olwa li lwa kuthwa ombinga kaantu omathele omumvo gwa zi ko, nonuumvo onkene taya pula aantu ye wayimine molweendo lwawo Olyomakaya.

Ta gwedhapo kutya nande polugodhi ndoka pwa kanena aantu oyendji, aakwiita ya Nehale LyaMpingana oye lu sindana. Elalakano lyetalelo po olyo oku tala ehala nokumona kutya otali humithwa ngiini komeho.

Ka Malulu ta ti osheendo otashi ka popithwa kaanambelewa naaleli yoondondo dha yooloka, a endulula kutya elalakano lyawo okuyambulapo ehala ndyoka, lyo li kale lya huma nawa komeho lyoopalekwa, notali kala tali nana aatalelipo.
Otaku hokololwa kutya olugodhi lwopuAmutuni olwa ningilwe 28 Januali 1904, onkene esiku ndika aantu otaya gongala nokuli dhimbulukwa, yo mboka yali yaashi ehala ndyoka taya tseya mpoka lili, molwaashoka otaku fekelwa kutya moshigwana onkene muna aantu yaashi mpoka puna ehala ndyoka.

Pandjokonona otashi ulike kutya polugodhi ndoka opwali aakwiita yaNehale yeli 500 mboka ayehe ya kutha ombinga, ya taya longitha omapakolwa,oondhimbo oshowo uutati.

Ka Malulu ta tsikile nokuhiya aantu ayehe ya hangane yo taya gongala pamwe esiku ndyoka, nokutala omathaneko ngoka geetwa po kokomitiye yomalongekidho gesiku ndyoka, yo taya tala mpoka pweendekela pu uthwe. Olweendo otalu thikamene pUuwa waNdonga ongula onene yOlyomakaya, noshiithanene osha tegelelwa shi tameke potundi onti-10 yongula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here