Aayelele naakalimo yomo Nyae Nyae ya taamba oomiliona N$2.5

0
58

Komutoolinkundana

Windhoek-Aakalimo momikunda 36 momudhingoloko gwegamenwa hala Nyae Nyae oya taamba nenge oya pewa ooN$2,5 oomilliona muNovemba na Desemba 2017, ongo iipambuliko oku za megameno lyiikwakuti momudhingoloko gwawo. Omukuluntu kehe maantu yoludhi lwaayelele 1,493 mboka yeli iilyo yegamenwa hala ndika okwa pewa ooN$1,700 koomuma.

Kwaashika okwa gwedhwa wo ekwatho lyoshimaliwa ndyoka lya pewa oshigwana molupe lomakwatho taga pewa oosikola momukunda ngoka oshowo Elelo lyOpamuthigululwakalo, nofuto okulanda iiketha yomidhimba ngele opuna oshilyo sha mana oondjenda. Iimaliwa mbika otayi ka kwathela wo iitungomwa yomeya niilongitho yuunamapya oshowo okulanda oombuto.

“Otuna omashongo ogendji , ihe poshigongi shokomumvo kehe ohatu ya pamwe noku tokola nkene iilongadhalwa yetu nopoloyeka yetu tayi gandja uuwanawa koshigwana shetu,” omunashipundi gwoNyae Nyae Conservancy, Xoan//’an /Ai/ae a ti.

Iilyo oya vulu wo okulongitha iimaliwa yawo ngaashi yi uvite, ihe oyendji yomuyo oya landa iikulya yawo yesiku kehe, oshowo iipumbiwa ngaashi oohema , oombiga niipana.

Nyae Nyae egamenwahala ndyoka olyo lya dhikwa po tango paveta netiyali muunene moNamibia. Olyo ishewe limwe moNamibia hali mono iiyemo oyindji okupitila muukongo womakopi nenge womapapa. Niiyemo, mbyoka hali mono okuza kuukongo mbuka olye shi pondola okukuta miilonga aantu 25 ethimbo alihe. Mbaka oya kutwa ongo aataleli naagameni yiikwakuti, aahongi yiihongwa, naanambelewa yuunamapya.
Shika oshiholelwa oshiwanawa sha nkene omagamenwahala taga kwathele aantu mboka ya hepa komikunda yo ishewe oya dhinika nenge oya fa yaa wetike. Iimaliwa koomuma mbyoka hayi etwa mo kehala ndika okuza miilongadhalwa yamo ohayi gandja uuwanawa koshigwana shaamoka na otayi kwashilipaleke kutya ope na enenepalo miiyakulitho, melongo na otayi humitha komeho enkondopeko lyaakwashigwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here