Enda po nawa omusita gwetu

0
1015

Shipi Elago

Tsandi-Engathithi lyaalilisa olya li lya gongala pongerki yaELCIN moTsandi mUukwaluudhi Olyomakaya ga zi ko okuthindikila omusita tatekulu Wilbard Iita Shikesho.

Shikesho okwa li omusita megongalo Elim moka a kala uule womimvo 34 konima sho a li a langekwa megongalo ndika momumvo 1984 sigo ota mana oondjenda dhe.

Aapopi ya yooloka oya hokolola Shikesho kutya okwa li a lu iita iiyapuki mokukondjela Ongerki Onkwa-Evangeli, na okwa longo momapyatumo unene moshitopolwa shaNgandjera, hoka kwa ndhindhilikwa a li a tungingtha etungo lyoNgerka mepyatumo Uutsathima.
Shikesho oshilongatumo okwa li eshi longo sigo omomapyatumo gaKaoko moshigwana shaaHimba naAdhimba.

Ohokwe moshilonga shetumo Shikesho otaku hokololwa kutya okwa li eyi tsike maakwanegongalo yaElim mboka ya li ya kwatwa ko hokwe yokulonga oshilonga shetumo, na oshitayi Ngerki sha Elim osha li sha ningi omagongelo giimaliwa yomiyalu inaa dhi monika nando onale mondjokonona yoNgerki ya ELCIN pethimbo lyaShikesho.

Muule womimvo 34 ndhoka a kala megongalo Elim okwa li a eta egumbo lyegongalo pamuthika gwopashinanena,okwa li a pendula po egongalo lya Elim, na oya adhika ye li metifa lyokutunga Ongerki ompe ndjoka ya adhika yi li komapepe ge na okwa li aluhe ha kumike aakwanegongalo opo ya ninge iinyangadhalwa opo etungo li pwe mbala, oshinima shoka aakwanegongalo ya li ye shi ningi nondjungu niilonga yetungo lyOngerki ompe otayi humu nawa komeho.

Olwindji okwa li e ya uvanekele kutya ngele ongerki oya ti pokati nena esiku limwe otaya ka ningila mo elongelo Kalunga opo yi ipandule yo yi itse ishewe omukumo yo iilonga yo ku tunga yi hume komeho nawa, ashike ehalo lya Kalunga halyo lyomuntu oshoka oompangela ndhika ina dhi ka tsa no metala lyongeleka ompe omo mwa li mwa ningilwa oshituthi dhimbuluko shaShikesho shoka sha li sha unganekwa kaakwanegongalo yaElim.

Aapopi oya li ya holola wo nkene omusita nguka a li a longo mokati komashongo ga yooloka unene oku zilila kokamwaalu okashona kaakwanegongalo mboka ethimbo nethimbo ya li ya kala nokutula omandangalati mondjila yaShikesho.

Oshikandjongerki osha li sha kombo kombunda omuleli gwo shitunda Uukwambi tatekulu Ndilimani Iipumbu sho a li a kwathele tatekulu Shikesho opo a sindane kohi yomashongo ngaka, shika osha li sha hololwa metumwalaka lyOshikandjongerki.
Omusita Shikesho omvalele yomukunda Iipanda mOngandjera na okwa hita enongelo lye posikola yaPyamukuyu, Eendombe, Oluteyi,Onakayale noshowo Ongandjera SSS.

Tatekulu Shikesho nongundu yaasita aakwawo aagundjuka pethimbo ndiyaka oyo ya li ya tameke ootundi dhotango Melaka lyoshiingilisa okutembuka kelaka lyoshiAfrikaans momumvo 1980 mpeyaka pOtjimbingwe.

Oshilonga she shuusita okwa li eshi yapulilwa komuBisofi omukulu Kleopas Ndumeni momasiku 17 Juni 1984 mOngwediva opamwe naasita aakwawo ngaashi Eliakim Shaanika, Mateus Tshapaka Kapolo nosho wo aasita aakwawo sho ELCIN a li a yapula aasita aagundjuka 11 siku ndyoka.

Omusita Wilbard Iita Shikesho okwa mana oondjenda dhe momasiku 19 gaJanuali 2018 moshipangelo shaMedi Clinic moWindhoek, nokwa fumbikwa Olyomakaya ga zi ko oku zilila megongalo lyaandjawo Tsandi mUukwaluudhi.
Okwa thigi ko omuselekadhi Feni Shikesho aanona ya tatu omumati gumwe naakadhona yaali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here