Eyokomeho inali lyatela uuthemba waanamikunda pevi

0
97

Halundji aantu yu uviteko omatompelo gekale po lyoshiyukithilo ngaashi Oshana Society for Prevention of Cruetly to Animals (SPCA). Ihe iilonga ya longwa koSPCA okutala kutya iimuna mbyoka ya edhililwa miigunda yomalelo goondoolopa oya tonatelwa, oya ulike puuyelele etompelo lyethikame po lyolutu nduka. Shika osha ulukilwa unene aantu mboka ihaya yawala kombinga yuuwanawa nuundjolowele wiimuna nenge iinamwenyo mokwaalukehe. Oshina ondilo okwi imonena iimuna nokuyi kaleka po, nongele oye ethiwa yi sile miigunda yomalelo goondoolopa shika otashi talikako osho iilonga yomuyonena noshowo okuyuga ooyene ya yo.

Oshi uvitikeko kutya omolwashike iimuna yaana okulithwa nenge oku ethelwa moondolopa. Opena omatompelo ogendji kutya omolwashike shika kaashina okuningwa. Ekalekepo lyuuyogoki momudhingoloko gwoshilando oshinima sha simana, omuntu ino hala okutopola opomba yomeya nenge othithiya yomeya mondoolopa niimuna ngaashi iingulu , iikombo noongombe. AaEuropa oye shi ilongo momukalo omwiinayi sho kwali kaakuna iiyenditho, ezimba lyuuhoho nomapumba giimuna, omavu giinamwenyo ngoka ga taandele okuya kaantu oge ya longo oshilongwa. Etompelo ekwawo oondyoka lyokukaleka oondjila dhiiyenditho inaadhi nika oshiponga nosho wo mwaana iinamwenyo tayi ende mudho noku kwidhidhika aalongithi yoondjila ndhoka. Omusholondondo omule. Omawiliko giitopolwa inaga puka mokupula iimuna yaa lithwe miilando nenge yi ethiwe yi ende ya manguluka miitopolwa yiilando.

Ihe omukalo ngoka omaiwiliko giilando taga longo oshinima shika ogwa puka. Omunafaalama mevi lyaayehe okushi ongushu yiimuna. Nomuntu oto shi tumbula waana omalimbililo kapuna omuntu ha kanitha oshimuna she ndele ita ningi onkambadhala okushikonga nenge okushi ila ko hoka sha dhumwa. Onkalo onkwawo yuushili oondjika kutya oondoolopa Oshakati, Ondangwa, Okahao, Ongwediva – omusholondondo omule gu uka ko, odha li omatulilwahala ngele otatu popi uushili. Ngaka omatulilwahala moka aantu yakala nomagumbo gawo ye na iimuna yawo nokulonga omapya gawo. Ehumokomeho pakukala ohali inyengitha nokudhikula nenge okuvudha aantu pomahala gawo, ndele nee ndika olina okuningwa nokuwilikwa nawa. Ondoolopa ndjoka tayi koko neendelelo kayi na okupula aanamagumbno ya tembuke muule wethimbo efupi nenge moomvula dhontumba yo inaa ya futilwa pamukalo gomondjila oshowo inaa ya kwathelwa mokutembukila komahala omape. Omaipumomumwe pokati ke koko miilando nonkalo yokomikunda itaku ka hula na opo taku kala.

Onkene kapena uuthemba wu na oku lyata nokuthiminika wa yalwe. Eeno omathaneko geyokomeho kagena okulongithwa okuthindila mboka ya thigala mondalaye ye yokomeho kutya nee oshike she ya thigalithamo. Omalelo goondoolopa oge na okukala nomilandu dhi li nawa okukonga ooyene yiimuna mbyoka go ge edhilila miigunda yago.Noku yi tonatela nawa manga ya tegelela ,oku ilwako kooyene yayo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here