Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Oondjambi dhaaniilonga

0
90

Oshinima sha puka, uuna tatu popi engeshefo, ihe otwa tula owala omuthindo kunkene omunangeshefa e na okuninga iimaliwa. Ongeshefa ohayi humu komeho nawa ngele aaniilonga otaya silwa nawa oshimpwiyu nokufutwa oondjambi oombwaanawa. Omuniilonga ha longo mokandingosho oto adha ta nyenyeta kutya ondjambi ndjoka ha pewa onshona noonkondo, sha faathana naangoka ha longo mositola nenge mehangano yontumba. Ngame onda hala okutya, oshinima shoondjambi kasha shi oshipu.

Pangame oondjambi dho dhene onde dhi kankamekela ashike kwaashoka hashi etwa po kongeshefa. Ngame onda koneke kutya , oku na oongeshefa dhimwe dhomoongeshefa dhandje ihaadhi eta po iimaliwa. Ngame ondi itaala wo kutya, shoka tashi etwa po kongeshefa, otu na oku shi topola pamwe naaniilonga yandje.Ashike ngele ongeshefa ndjoka itayi eta po sha, ohenda unene, oshoka omagwedhelo gawo otaga kala inaaga kola, molwashoka kaye na shoka taye eta po. Oongeshefa uuna dhi na aaniilonga taya longo nawa, nena noondjambi dhawo otadhi gwedhelwa shi ikwatelela kiiyemo.

Pethimbo lyo lyene ndiyaka twa zi lyokonima, kaku shi okwiinoma, ongame mwene ndali omufuti gwaaniilonga yandje, nonda li handi ya futu iimaliwa ya gwana po. Pomathimbp ngano gopopepi, opwe ke ya omahangano ganiimaliwa. Omahangano ngano oge ya taga futu aaniilonga iimaliwa iishona. Ohashi vulika omuntu ha longo kehangano lyomutiligane e ta zi ko te ya kehangano lyandje. Ondjambi ndjoka a li ha kwata kehangano lyomutiligane, otashi vulika yi kale onshona yi vulike kwaandjo te ya a kwate kehangano lyandje.Ngame oondjambi dhomiilonga yandje odhi ikwatelela komithika dhaaniilonga yandje nokoondondo dhiilonga yawo. Omithika dhawo ongaashi tadhi landula: Aawiliki aakuluntu/oomenindjela: Aawiliki mboka haya tonatele ooyakwawo miilonga: Aaniilonga yopomafutilo gaalandi; Aaniilonga mboka haa opaleke, nsho tuu.

Shika osha hala okutya, mpoka pu thike omuthika gwomuniilonga nondondo yiilonga ye, opo wo pu thike ondjambi ye. Kombinga yoondjambi dhaaniilonga, oshinima ishewe sha gwedhwa po noshi ikalekelwa osho shika kutya, aaniilonga mboka ya longa nale mehangano omimvo odhindji, oondjambi dhawo odhi li komeho goondjambi dhaaniilonga oyakwawo mboka ye li pomuthika gumwe nopondondo yiilonga yimwe. Shika osha holoka po molwokugwedhelwa koondjambi dhawo muule womimvo ndhoka ya kala piilonga. Oyendji yomaaniilonga kaye na omuthika gwasha gwopalongo, ndele oya pyokoka pailonga mbi haya longo. Tse nduno miilonga yetu, ohatu lalakanene okufuta omuntu shi thike pwaashoka he eta po, nokowino ndjoka e na, ihe ihatu futu omuntu moku tala kutya oku na elongo li li pondondo yini.

Omukongi gwiilonga, na kale e na elongo lyopombanda ye na kale e na owino miilonga yopombanda, opo tu wape okutula ondjambi ye pomuthika tagu opalele.Aakongi yiilonga yamwe ohaye ya taya popi kutya oye na omatilika, ihe ngele owe mu pe iilonga mbyono hayi longwa komuntu ngono kee na Omatilika, ita vulu oku yi longa nandenande, molwaashoka ke yi shi nookuli. Mokugandja oondjambi kaaniilonga, piilonga yandje, ohandi tala kontseyo yomuntu nokondjundo yiilonga mbyoka ta longo. Omuntu ngele oku na ontseyo yiilonga nondjambi ye otayi londo pombanda, shi ikwatelela kontseyo ye nokondjundo yiilonga mbyoka ta longo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here