NAMCOL a kwatha aalongwa yi ishangithe

0
68

Maria Namupala

OMUTHIYA-Endiki lyokwiilonga paumwene Namibian College of Open Learning (NAMCOL), olya gandja omakwatho gokwiilongitha kaalongwa mboka ya hala okuhwepopeka nokwoopaleka iitsa yawo moshilongo ashihe.

Moonkundathana ndhoka twa ningi nomunambelewa gwiipambele yomakwatathano mendiki ndyoka, Conny Samaria, okwa ti oshiputudhilo shawo osha gandja omayambidhidho kaalongwa mboka ya hala okuhwepopeka iilongwa yawo yondondo onti-10 no 12, naashika ohashi ningwa omumvo kehe.

Okwa ti nuumvo oya tokola ya longele kumwe nookaansela dhomiikandjohogololo ayihe moshilongo, opo ku tothwemo aalongwa mboka taya nyengwa no itaaya vulu okwiifutila yoyene.

Samaria ta ti ekwatho yambidhidho ndyoka olyongushu yoshimaliwa shooN$ 300 000, sha kwatela mo oshimaliwa shokwiinyolitha osho wo shekonakono, lyomulongwa ngoka a tothwamo okuza kiikandjohogololo ya yooloka moshilongo.

“Otwa dhimbulula kutya otashi kala oshiwanawa opo tu longe nookansela, molwaashoka oyo ye shi nawa omidhingoloko dhawo, no ye shi kutya aalongwa yeni ye na ompumbwe yoshimaliwa shokwiilongitha, oonkambadhala adhihe odhe enda nawa, sho osho twa tokola tu gandje omakwatho ngoka yo aalongwa taya tsikile nokwiishangitha ya vule okumona iitsa mbyoka tayi ya pitike ye ki ilonge kiiputudhilo ya yooloka moshilongo oshowo pondje yoshilongo,” Samaria a ti.

Kakele koshimaliwa shokwiilongitha shoka NAMCOL a gandja, , oya gandja woo oon$17 000 kombelewa yomupresidente shi kwathele aantu mboka aadhinwa naayambidhidhwa moshilongo, nooN$12 000, kaalumentu mboka yeli ombinga yimwe yopate, nolundji ohaya kala pomahala ga yooloka moWindhoek taya kongo uuhupilo osho wo iilonga.

Aalongwa 28 moshitopolwa Oshikoto oyali ya holola enyanyu lyawo pethimbo taya pewa oshimaliwa shawo shokwiilongitha sha ningilwa poombelewa dhopashitopolwa mOmuthiya.

Ngoka a popi peha lyaalongwa Natalia Shilemba okwa ti oya pandula unene molwompito ndjoka ya mono opo ya hwepopeke iitsa yawo, ta ti oyendji yomuyo oya kala ya hala okwiinyolitha, ashike ompumbwe yoshimaliwa oye ya thiminike ya kale ashike momagumbo.

Pethimbo ta gandja omayambidhidho ngoka omunambelewa omukuluntu monooli yoshilongo moNAMCOL Erestine Nenghwanya, okwa yelitha kutya oya mono shoopala opo ya kuthe moshiketha shawo yo ya kwathele aalongwa mboka taya nyengwa okuopaleka iilongwa yawo, shika a ti oye shi ningi nomalalakano ogendji.

Nenghwanya okwa ti aalongwa mboka ya za moshitopolwa shoka oya pewa oshimaliwa shokwiilongitha shi thike pooN$ 28 000, mono omulongwa kehe a pewa shi ikwatelela kiilongwa mbyoka iinyolitha, okwa ti aalongwa oya tothwamo shiikwatelela keitulemo lyawo nohokwe ndjoka yu ulike ethimbo alihe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here