Omukunda wounona moshipangelo shaLüderitz tau wapalekwa

0
44

Tuulikki Abraham

Lüderitz-Omukunda wounona moshipangelo shepangelo mo Lüderitz owa pewa eeN$18 000, kehangano leeshi laMarco Fishing, okupitila moshikefa Marco Fishing Trust.

Omunashipundi woMarco Fishing Trust, Jan Scholtz oye a yandja otjeke ei komundokotola Davis Nkalamo, omukwatelikomesho woshipangelo shepangelo moLüderitz.

Efimbo ta yandje oshimaliwa osho, Scholtz okwa tumbula kutya oshikefa shoMarco Fishing Trust, osha totwa po kehangano loMarco Fishing, nelalakano okuvatela, pamukalo woku shunifa sha moshiwana kwaasho sha likolwa, kehangano olo.
Scholtz okwa tumbula kutya, oshikefa eshi ohashi yandja omakwafo, koshikondo shoundjolowele, nokwaasho shehongo. A ti oshikefa oshe li pyakidila nokuyandja omavatelo unene tuu kovanyasha nokounona ovo veli oshiwana shokomongula.

Oshimaliwa osho sha yandjwa otashi ka longifwa moku wapaleka omukunda wounona moshipangelo shepangelo mo Lüderitz. Scholtz ta ti, mokuwapalekulula omukunda wounona, otashi eta oukwatya uli nawa, kounona ovo ta va ka tambulilwa nokumona ouhaku monhele oyo, osho tashi ka eta, opo va kale mo ve udite ombili, osho tashi ke va etela eveluko lodiva.
Mokutambulako oshimaliwa osho Dr Nkalamo okwa pandula ehangano olo, eshi le va kwafela, opo va dule okuwapaleka omukunda wounona moshihakulilo, oo itau monika nawa.

Okwa ti, oimaliwa oyo ya yandjwa otai ka longifwa okulonga omivelo, omakende, nokutula po omalapi eli nawa pomakende, okulonga outemba vomeva ovo va ndumbilwa ashike omalapi, ve na omeva taa ndoda efimbo keshe, opo omukunda wounona u kale tau monika nawa.
Efiku tuu olo oshipangelo sha pewa oshimaliwa N$18 000, oshikefa osho tuu eshi osha yandja keefikola depangelo adishe nhano moLüderitz ooN$50 000, omo ofikola keshe ya pewa N$10 000, di ka longifwe mokuyandja eendja kovanafikola.

Oshikefa eshi osha yandja ooN$ 5 525.00 kovanafikola ovo ve ke linyolifa koiputudilo yopombada ngaashi ovanafikola ovo ve ke li nyolifa ko yUnivesiti ya Namibia ovafutilwa N$20 820.00, ovo ve ke li nyolifa koNamibia University of Science and Technology ovafutilwa N$20 000, ovo ve ke li nyolifa ko International University of Management, ovafutilwa N$4 800.00, ovo ve ke li nyolifa koNIMT nokooVTC ovafutilwa N$ 6 000.00, omanga ovo ve ke linyolifa koCOSDEC, nokoNAMCOL ovafutilwa N$ 3 630.00.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here