Omuthiya gwa tunga okapale kopamuthika gwopauyuni

0
56

Shipi Elago

Omuthiya-Aakalimo yomOmuthiya niitopolwa ayihe yokoNooli oya nyanyukwa sho ya tungilwa okapale kuudhano koshinanena hoka ka egulukila omuntu kehe.

Pethimbo a yakeleko Kundana omugandjimulombo melelo doolopa yaMuthiya, David Israel okwa li hololele Kundana nkene Omuthiya gwa tothwa mo koNFA opo gu pewe okapale hoka ka kutha po oshimaliwa konyala shomamilliona gahetatu oku eta po okangwena kopashinanena hoka inaaka pumbwa okutekelwa.

Israel okwa ti oshimaliwa shoka osha li ashike sha nuninwa oku yala okangwena hoka ka pwa nale na oya tegelela ashike aataleli mboka ta ye ya okutala ngele iilonga oya longwa nawa omanga ina ya ninga epatululo lyopambelewa.

Okwa ti ngele okapale okapatuluka oosipana adhihe moshilongo odha manguluka oku ka longitha.Okwa ti odha pumbwa ashike oku ninga oshilage naanambelewa mboka ta ya ka kala mewiliko lya ko,opo ya tale omasiku moka itaa ka longithwa na okwiinekela elelo ota li ka utha ondando ndjoka ta yi ka futwa koosipana ndhoka ta dhi ke ka longitha.

Israel ta ti kapuna natango uuyelele wothaatha kutya okapale otaka ka kosha ingapi oku ka longitha mesiku ashike okwi inekela kutya elelodoolopa ota li ka kala omutumba mbala opo li tale kutya otali ka pula ingapi.

“Okapale haka ondi inekela kutya ota ka ka kwathela mekoko lyoonzo dheliko modoolopa yetu oshoka ngele omaudhano oge li modoolopa nena kehe ongeshefa otayi ka landwa oku za ngaa koongesefa dhiikunwa iikulya sigo okwaa ndhoka dhoku gandja omilalo, oshoka aantu mboka ta ya ka mbombolokela kOmuthiya uuna kuna omaudhano ota ya kala ta ya li nokulala mOmuthiya,” Israel a ti.

Okwa ti ondondo yo kapale ota yi ka gwedhela wo omuthika nondondo yo ku dhana okatanga kokoompadhi moosipana dho koNooli ndhoka dha kala noku dhana ashike muupale womavi naashika olwindji osha ningi etanga lyokoNooli li kale lya thigala konim yesiga.
Monkalo moka ke li ota ka pe aadhani ohokwe yo kwi itula momaudhano aamati naakadhona oyendji otaya kala kokule nomapandaanda.
“Elelodoolopa oli ipyakidhila noku konga omakwashilipaleko opo li tule opaviliona yomunzile niipundi kokapale haka, oshoka ngashiingeyi kapuna omunzile.Onkene mboka ta ya ka tameka okuka ka longitha naya kale yi ilongekidha okuthikama momutenya omanga elelo ta li tala kutya ota li nyanga peni, opo li tule po omuzile, “ Israel a ti.

Okapale oke li momake gelelodoolopa na ota ya tala ngele ota ya pe mo uuministeli womaudhano iipambuliko ngele oyu ulike ehalo.
Okapale haka oko kotango moNooli ke na ongwena yopashinanena na ina yi pumbwa oku tekelwa ashike Israel okwa ti opuna uungomba wa longithwa oku talaleka ongwena ndjika uuna kwa pupyala unene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here