‘Oonte odha lundulula onkalamwenyo yandje’ Petrina

0
391

Maria Namupala

ONDANGWA-Petrina Israel gomimvo 22 okwa tumbaleke endiki lyOonte mOndangwa sho lye mu egululile iiyelo yonkalamwenyo, nopethimbo ndika okwa tonata, ewete shoka oshiwanawa naashoka oshiwinayi.

Israel okwa hokolola kutya pendiki mpoka okwe ya po omushona, konima sho he a mana oondjenda, no ya kala taya hupu nuudhigu molwaashoka yina kali ha longo, nokwe ya tekula nuudhigu omolwuunkundi.

Okwa ti okwa kala he ya pendiki konima yootundi, nomomahulilo shiwike, okukwathelwa pamwe naanona ooyakwawo. “Opwa li oshikando shimwe egumbo lyetu lya pipo notwa kala twaana iinima molwaashoka ayihe yetu oya lunguna po. Otwa ka kwatathana na meme Petrina Shiimi omuwiliki pendiki ndika, ngoka etu kwatha, nokwa kala he tu kongele omakwatho pomahala ogendji,”

Osikola yongula okwe yi hiti pOlukolo momudhingoloko gOndangwa, moka a ka mana ondondo onti-12 kosekundeskola ya Andimba Toivo ya Toivo mOluno. Molwaashoka okwa pitile niitsa iiwanawa okwa mono ompito oku ka tsikila koyUnivesiti ya Namibia moka iilongele Microbiology.

Okwa ti nonande a putuka monkalo ondhigu okwa li a tokola, opo iitule melongo lye, ye a kale sha moshigwana. Okwa mana eilongo lye omumvo gwaziko.

“Ondi shi okutumbaleka endiki ndika molwaashoka ando ka lya li po ando ponkatu mpaka ndi li, ina ndi adha po, ohashi pula eitule mo nesimaneko lyaakuluntu opo wu sindane noku adha oondjodhi dhoye monkalamwenyo,”

Okwa ti osikola ye okweyi futilwa kendiki, nolundji mendiki moka omo mwe mu zile omakwatho, nokwa vulu okumana eilongo lye. Ota pandula Kalunga, sho emu enditha noku mu ulukila endiki ndyoka lye mu kwathele.

Israel okwa ti ye pamwe naanona ooyakwawo oya vulu okutalelapo omahala ga yooloka moshilongo ashihe, unene ngoka giinamwenyo naangoka geli kominkulofuta. “Oonte ngaashingeyi onde dhi talako ongegumbo lyaandjetu ndyoka lye edhilila nolya tekula aanona oyendji, no tali tsikile okugandja omakwatho.

Endiki ndika ohali tonatele nokusila oshimpwiyu aanona mboka ya kanitha aakuluntu yawo oshowo mbono yeli monkalo ondhigu.Oonte odhi li mOndangwa, no tadhi sile oshimpwiyu aanona konyala 500. Ohaya gandja elongo lyonkalathano konima yootundi nolundji aanona ohaya telekelwa omwiha, uuna ya za komanongelo.

Oyendji yomaanona mbaka oyena ohokwe yokwiimba, okudhana iinyandwa , oye na woo oongundu dhomaudhano, shoka tashi ya pe ompito opo ya ulike iitalenti yawo.

Okwe ya kumike yi itule melongo yo taya kuthombinga miinyangadhalwa ya yooloka, yo taya kala haya gongala pendiki mpoka, ye egululilwe iiyelo yoonkalamwenyo dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here