Otashi vulika onkalombepo nuumvo yi nayipale? Aanawino taya ti

0
84

Lindsay Beevers

Omumvo gwayi ogwa li nonkalombepo muuyuni ya nika oshiponga nehanagulo. Petameko lyomumvo 2017, Australia okwa li a mono othinge yuupyu uudhigu wa ndhindhilikwa moSydney nomoBrisbane, onkalo ndjika oya landulwa kothinge yuupyu uunene wa li wa gumu iilongo yomuubugantu waEuropa, omanga onkalo yombepo moKalifornia oya fala momapeya omadhigu, ge etwa kuupyu mboka nekanitho enene lyomaliko.Onkalothimbo yiikungulu mefuta lyaAtlantic oya li wo yi ipyakidhila, sho kwa ndhindhilikwa iikungulu iinene yoponkatu ontintano mokumeta iikungulu- mbika oyo oshikungulu – Harvey, Irma na Maria – mbyoka ya faalele oomwenyo dhoyendji. Iikungulu mbika ehanagulo lyayo lyomaliko menenevi lyAmerika olya tengenekwa lya pitilila poodola dhaU$260 oobilliona.Pethimbo olyo tuu ndyoka ethimbo lyothinge kenenevi eshona lya India olya etelele omafundja omaganagudhi, ngoka ga hanagula iitopolwa yaIndia, Pakistan,
Nepal na Bangladesh yimwe yomiilongo hayi yelulwa nayi muuyuni , nomafundja ngaka oga faalele oomwenyo dhaantu eyovi limwe.
Omafundja haga etwa komvula yoMonsoon pevi lyoondundu dha Himalaya moIndia, Bangladesh na Nepal oga li ga gumu aantu ye vule poomilliona 40 omvogu. Pehulilo lyomumvo 2017 otatu vulu okutala omiyalu nokukoneka kutya ogwa li omumvo gwaashi gwo El-Nino gu na uupyu wa pitilila mondjokonona. Onkalo yoEL-Nino oyo epupyalo mekunguluko lyombepo muumbugantu ndyoka hali gumu efuta neinyengo lyombepo mewangandjo, naandjika ohayi vulu oku eta po iikungulu iidhigu.

Muuyuni mboka tawu pupyala unene, shika otashi ti ngiini na oshi tu ni ne shike momumvo 2018 kombinga yombepo muuyuni? Otwa tegelela oku mona iiningwanima oyindji inaatu yi igilila ngaashi ombepo yoshiponga ndjoka ya hulile mehanagulo ?Oshike elunduluko monkalo yombepo tali eta moshinima shuupyu nenge uutalala, nenge omalunduluko ngaka ogo taga ningi omukalo omupe.?
Okutala iiningwanima

Tango natu ninge eyooloko pokati kuupyu nuutala nelunduluko lyonkalombepo, oshinima shoka Omupresident Trump a fa kee uviteko nawa. Pauhupi eyooloko olyo ethimbo. Uupyu nenge uutalala owo onkalo mewangandjo uule wethimbo efupi. Omanga Onkalombepo otayi popi kombinga ya nkene ewangandjo tali lunduluka uulethimbo, tashi uthwa kelunduluko mondjele yuupyu, etalalo nomuloka esiku kehe. Onkene otashi vulika tu koneke nokumona omalunduluko monkalo yomvula uule womimvo dhontumba, ihe pethimbo olyo tuu ndika onkalo ndjika otayi vulu okukala ondhigu omumvo gumwe, kokutya otashi vulika ku lokwe unene nenge kukale kwa kukuta ishewe noonkondo.

Omathimbo ngaka aanawino oya tala kiiningwanima mbyoka ya nwethwamo kuushitwe nenge komuntu, noku yi konakona okutala kutya uukwatyambepo nelunduluko lyawo olya ninga mo shike miiningwanima mbika. Iizemo yomakonakono gayo aanawino oyi itaala otayi ka kwathela opo aaningi yomathaneko ya tengeneke noku ulika shoka sha pumbiwa okuningwa monakuyiwa uuna taku kala kwa nika oshiponga.Shika otashi kwatha wo moku uvako onkandangala ndjoka onkalombepo ya dhana miiningwanima yopaushitwe ngaashi uupyu wa geya, omapeya, omaluteni, nenge omafundja. Osho wo omakonakono gawo otaga kwatha oku uva ko iilanduli yepupyalo lyombepo mewangandjo nenge mefuta.

Okutala monakuziwa otwa koneke kutya opuna iinima oyindji mbyoka yi na sha netameko lyiiningwanima mbika. Ihe yimwe yaambika ina ya kwatathana nuukwatya mbepo, ihe oya ziilile mokulandopala muuyuni, elundululo lyomudhingoloko nenge omukalo gwoku lundulula uushitwe ngaashi okukokola .

Oshike twa tega monakuyiwa
Pahapu dhehangano li na sha nonkalo yombepo, uuyuni owa tegelela eitumbo mondjele yuupyu nenge uutalala muuyuni.Shika osha hala okutya otwa tegelela epupyalo tali uka pombanda monakuyiwa.
Pethimbo olyo tuu ndyoka otatu vulu okumona omalunduluko omanene ngoka taga kala taga holoka olundji kombinga yonkalo yuupyu nuutalala nenge kombinga yomvula tayi loko onene notayi yelula.Shika otashi ti uupyu nuutalala nenge omvula momumvo otayi andjakana nelunduluko, tashi vulika pu kale omimvo dhimwe dha pupyala kutya ngaaka to adha kuna omasiku gamwe ga yenya unene omanga ta ku kala omasiku omashona ogo ga talala monakuyiwa.

Epulo oondika kutya otwa tegelela shike kombinga yonkalombepo nuumvo? Australia okwa ningi omasiku eli kohi yuupyu uululu omanga US kuuzilo okwa li mokufu kwa talala unene, ko komunkulofuta gokuuninginino okwa li einyengo lyominoko tadhi gu koondundu naandhika odha dhipaga aantu konyala 17. Sigo oompaka omumvo 2018 kombinga yonkalo yombepo ogwa fa gwa tameke mpoka pwa hulile omumvo 2017.
Omapangelo oga pumbwa okundhindhilika noku taamba ko kutya oonkalo dhombepo tadhi lunduluka muuyuni oshinima tashi ningi omukalondjigilile. Onkene oga pumbwa oku ilongekidhila onkalo ndjika ndele haku haluka uuna iinima mbika tayi holoka omalupita nomalupita. Ngele inatu ilongekidhila omalunduluko ngaka nena otatu ka kanitha oomwenyo dhaantu oshowo eyonagulo lyomudhingoloko monakuyiwa. – The Conversation
Lindsay Beevers oye Omuprofessori moyUnivesiti Heriot-Watt .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here