Moshitila Mwa Z’Ondjupa

0
78

Ethimbo ndyoka nda kala mongeshefa ondi ilongo iinima oyindji mbyoka tayi vulu okweetela ongeshefa embangoloto. Iinima mbyoka otayi vulu okutopolwa moongundu ndatu, ngaashi tadhi landula; omunangeshefa ye mwene, aaniilonga naalandi, iiponga yopaunshitwe nokwaahashilipaleka ongeshefa.

Omunangeshefa ye mwene
Mwene gwongeshefa ngele ina kotoka, ota vulu okufala ongeshefa ye mwene membangoloto. Shika ohashi vulu okupitila moompito odhindji. Omunangeshefa ha longitha iikolitha, moompito dhimwe oha kutha omalovu koolimwe noolimwe, ye itaa futile po iimaliwa yomalovu ngoka. Omunangeshefa a tya ngaaka ha nu omalovu gomongeshefa ye opunyu, oku li moshiponga shokufala ongeshefa membangoloto. Omunangeshefa ngoka ngele owa yalula nawa, otashi vulika komwedhi ha vulu okunwa omakende ga gwana nando oshipakete shimwe. Shika osho ekanitho enene kongeshefa. Kakele kokunwa omalovu kwe opunyu, oshinima oshikwawo shi shi okutumbulwa, osho okugandja. Ngame, mpaka itandi ti kutya aanangeshefa inaya gandja omagano. Aawe shoka hasho. Ngame onda hala owala oku kukunkilila kutya, ngele omuntu oto gandja omagano, nando ongeshefa oyoye mwene kambadhala aluhe wu futile po oshimaliwa shiinima mbyoka wa gandja omagano. Nandi shi holole kutya, sigo oompaka ngame ohandi taamba ondjambi mongeshefa yandje pamwe naaniilonga yandje, shi ikwatelela kwaashoka tayi eta po.

Omuwambo oha ti kutya: “Omufuthi, oku vule omulodhi.” Omufuthi, iha edhililwa, ihe omulodhi oto vulu oku mu edhilila. Onda tumbula nale metetekelo kutya, ooveta moongeshefa dhandje otadhi ti kuya, omuniilonga ngele okwa kwatwa noshininima eshi yaka, nena natidhwe mo miilonga muule woowili 24, oshoka ota fala ongeshefa membangoloto. Ekanitho ndyoka hatu tsakaneke miinima ya kana mongeshefa, oshinima hashi lulumike omutima gwandje ongomunangeshefa. Oshinima oshikwawo ishewe sha gwedhwa kwaashoka shuufuthi waaniilonga, osho shoka kutya, yamwe yomaalandi yetu oye tu etele omambangoloto nomakanitho omanene, sho pehala lyokulanda ya yaka. Mokungeshefa, nando okaleke kamwe oko owala ka yakwa po, shoka oshi li nale endhindhiliko lyekanitho lyongeshefa.

Iiponga yopaunshitwe, oyo oshinima shoka omunangeshefa e na okukala e shi tula momadhiladhilo. Ongeshefa oshinima shi li muuyni moka mu na oombepo dhiikungulu iidhigu, omalwaadhi nomafundja, unene pethimbo lyomvula. Ethimbo lyandje olindji nda kala mongeshefa, onda kala moshitopolwa shomavigumbo, moka omaliko ga kala inaaga shilipalekwa. Konyala oongeshefa dhandje odha kala owala muKalunga fula ndje. Ngame onda koneke kutya ekanitho ndyoka hali etwa kiiponga yopaunshitwe, ohali kala enene nedhigu noonkondo, unene tuu uuna ongeshefa inaayi shilipalekwa. Uuwanawa wongeshefa ya tulwa meshilipaleko, ohashi gamene omunangeshefa kekanitho, oshoka oha futilwa iinima mbyoka ya yonuka, mwa kwatelwa netungo lyo lyene.

Monkalamwenyo yokungeshefa kwandje, onda tsakaneke iiponga iinene yopaunshitwe yi li itatu, ya etwa komulilo. Frans Indongo Lodge oya adhika opo owala ya egululilwa iilonga yayo mesiku eti-4 Auguste 2001, sho ya lakatithwa po komulilo mesiku eti-9 Septemba 2001, konima owala yomwedhi nomasiku gatano. Moshiponga shika sha li oshiwinayi noshishololithi, onda li ndi itsu omukumo nokwiipopila momwenyo gwandje ngeyi: Iinima ayishe oha pila mo, ndele Kalunga ngoka a gandjele ina pila mo momulilo ngoka” Omatungo wo goongeshefa dhandje mOshakati ngoka geli mpoka pwa li oBalihai nago oga li ga mono oshiponga shomulilo konima yethimbo efupi sho ga patuluka, osho wo Okonde no2 nayo oya li moshiponga shomulilo. Onda vulu okutungulula oLodge pamwe nomatungo agehe ngoka oshoka hewa oongeshefa ndhika odha adhika dhi li momashilipaleko.

Miiponga mbyoka yoongeshefa dhandje, ondi ilongo mo iinima iyali ya simana monkalamwenyo yandje. Shotango, ondi ilongo mo okutaamba oonkondo dhOmushiti, nokupandula egameno lyaKalunga. Nando osha li ekanitho enene, omukumo gwandje onda li nde gu tula muKalunga. Kalunga iha ndalapatele eliko ye iha kanitha po oonkondo dhokutungulula, onkee mesiku 01 lyaNovemba 2003, Frans Indongo Lodge oya egululilwa ishewe iilonga yayo. Oshitiyali, iiponga mbyoka sho ya adha ndje onda mono iihomo yomagalikano okuziilila kookuume ya yooloka. Iihomo mbyoka yomagalikano, onda tala wo kutya, oye etele ndje omayambeko omakwagulu. Ookuume nando ayehe itandi ya tumbula komadhina, ondi shi okupandula aasita yoongeleki dhetu, sho ya li ya kundana ekanitho ndika oya matuka opo ye ye ya galikanene ndje. Shika onde shi pandulila tate Kalunga, Omushiti gwandje.

Aaleshi aasimanekwa, onda hala ndi mu dhimbulukithe oshinima oshikwawo nda kala nde shi simaneka. Metetekelo onda pandula omagalikaneno nde ga etelwa kaasita oyendji. Nandi shi popye meifupipiko kutya, ohandi kambadhala opo ethimbo kehe tandi egulula ongeshefa ompe, pu ningwe egalikano. Shika kungame osho uuyamba uunene komwenyo gwandje. Nandi popye ishewe nepandulo kutya, sigo oompaka sho ndi li moofaalama, uuna ndoka nda talelwa po kaahongi yetu mehuliloshiwike, okupendukila Osoondaha, ohatu longekidhilwa elongelokalunga pamwe naaniilonga mboka tu li po. Olupandu lwandje olunene nolwa sheywa, onda hala oku lu ukitha kOmumbisofi Dr Kleopas Dumeni, pamwe niilyo iikwawo yaMaria Fishing Company, mboka olwindji haya ningile iigongi yawo puFrans Indongo Lodge. Kakele kokuningila iigongi yawo poLodge, oya landele wo Frans Indongo Lodge omambo gomaimbilo gongeleki yaKatoolik kaRooma, gongeleki yaELCIN nogongeleki yaAnglican. Kalunga kandje otandi mu hambelele aluheluhe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here