Nuumvo omumvo omudhigu …ta gu ulike gu kale omumvo goshimaliwa shapumba

0
77

Komutoolinkundana

OVENDUKA-Omumvo 2018 otashi vulika gu ka kale omudhigu ngele tashiya poshimaliwa, oku za nga kwaamboka haya longo na oshowo mboka hayi ilongele yoyene. Kwaamboka haya longele oholomende osha ulikwa nale sho epangelo lya kambadhala ngaashi tali vulu okushonopeka iizemo yalyo. Aanawino yomahupilo otaya londodha ngashingeyi kutya nuumvo ota kala omwiinayi a pita pomumvogu. Shika oshi li ngeyi molwashoka omahupilo goshilongo ogendji ogi ikwatelela ku nkene epangelo tali longitha oshimaliwa, nopethimbo ndika epangelo itali longitha oshimaliwa molwashoka kashi po nenge ina shi gwana.

Epangelo itali longitha oshimaliwa omolwashoka elongitho lyasho olya li lyashonopekwa nokutulwa mumwe omumvo gwayi molwashoka oondando dhiilongomwa yopetameko moshilongo ngaashi iikwamina, iiyela yongushu, ngaashi oshingoli, okawe, omahooli, niilongwa yomomapya ayihe oondando dhayo momalanditho muuyuni oya gu pevi unene noonkondo. Shika osha fala mpoka kutya oshikondo shomatungo, shoka hashi kutu aantu oyendji nokutula iimaliwa oyindji momahupilo oshi li pevi nenge koongolo tashi hala okusa.

Shika otashi ti wo kutya oongeshefa dhopaumwene nadho odha tila okulongitha oshimaliwa oshindji momahupilo, oongeshefa ndhika odha tegelela nokutala kutya oshike tshi ningwa po komeho. Pahapu dhoombaanga dhopaipindi, aantu itaya hehela we iimaliwa okuza kudho, aantu itaya landa we iihauto okupitila moombaanga, na opena wo iinima oyindji yaantu mbyoka ya kuthwa ko koombaanga noku landithwa po oshoka oonaku yi landa kaye na we iimaliwa ya gwana okufuta ko omwedhi kehe ngaashi osho sha kala.
Mesiku lyotango lyomwedhi nguka Omuprima Minista Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa gandja elombwelo kutya omalutu agehe gepangelo na ga tule miilonga omautho ngoka taga keelele ehepeko lyoshimaliwa.

Okwa utha wo kutya omahala agehe giilonga ngoka inaaga udhithwa mepangelo inaga udhithwa manga, kakele shila ngele ngoka oga pumbiwa shili okutulwa aantu naashoka otashi ningwa ashike pazimino lyoKabinete. Oshikwawo aaniilonga yepangelo oya lombwelwa wo kutya ka ye na oku enda, okuza koshitopolwa shimwe okuya koshikwawo omolwiigongi. Okwa uthwa ya ninge iigongi mbyoka mokulongitha oongodhi. Aakwanepangelo oya lombwelwa wo yaa nyanyangidhe oombapila oshowo okudhininga ookopi kakele shila ngele shoka osha pumbiwa dhoshili.
Omupresidente Hage Geingob okwa gandja wo elombwelo kutya itaku kala omalweendo gopondje yiilongo goominista dhoKabinete, noshowo aapeviminista naanambelewa yalwe yopapolitika.

Kuugongelwa-Amadhila okwa popi momalombwelo ngoka kutya epangelo otali ka kondolola lela enenepalo melongitho lyoonzo dhepangelo uule womimvo ndatu tadhi landula. Epangelo olyo omugandji gwiilonga omunene moshilongo, a gandja iilonga konyala kaantu 100 000 mboka haya futwa omwedhi kehe momasiku ngaashi mo 20, 25 nomo30.

Epangelo olili nale muudhigu oshoka olina oongunga dhoodola oobilliona dhomahangano ngoka ge li pa omayakulo, nomuKotoba omumvo gwayi olya li lya ngwangwana. Oosikola dhimwe omihandjo okonyala dhi patwe molwashoka lyo inali futa mboka haya gandja iikulya kaansikola oshikwawo aalongwa yomooyunivesiti niiputudhilo yopombanda okonyala yaashange omakonakono gawo molwashoka epangelo inali futa ooyunivesiti. Omolwonkalo ndjika epangelo olya gandja iimaliwa ya gwedhwa po yooN$4.1 oobilliona opo li fute oongunga dhalyo.

Omautho ngaka omape otaga ti aaniilonga yepangelo mboka ya li haya tyapula omalweendo, itaya ka enda we pondje yoshilongo iikando yi vule shimwe. Ishewe omahauto agehe gepangelo otaga kala haga thikamekwa konima yiilonga oshowo pehulilo shiwike.Iiyenditho yepangelo mbyoka oyo ayike tayi kala tayi inyenge mehulilo shiwike ooambulansa naambyoka yopolisi.
“Egandjo lyiiyenditho yepangelo konima yootundi nenge mehulilo shiwike kaaniilonga oohandimwe otali ningwa ashike miilonga mbyoka ya pumbiwa,” osho omushangwa gwa ti.

Epulo lya kehe omuntu moNamibia oondika kutya nuumvo ota kala ngiini. Omumvo 2018 otagu ka tiskila ashike nuushili wuudhigu womahupilo moka tuli ngashingeyi, oshigwana otashi tsikile nokulesha iipalanyolo iiwinayi mbyoka tayi tu lombwele kombinga yaantu ya kanitha iilonga oshowo ehunyamo lyomahupilo. Osha yela nuumvo omahupilo itaga ka koka nawa nenge nando oshoka iiyuliki yomainyengo momahupilo ayihe oya mwena ngaashi ashike sha kala omumvo gwayi 2017.

Iikondo iikomeho momahupilo ngaashi elanditho lyomahauto , egandjo lyomikuli koshikondo shopaumwene einekelo lyopangeshefa ayihe otayi ulike tayi gu pevi nenge omulilo gwayo ogwa tiligana. Opo ku yandwe enaipalo monkalo, aawiliki oye na okugandja iiholelwa ndele haku popya ashike pwaana shoka yo taaya ningi po moonkambadhala dhokuwilika elongitho lyoonzo moshilongo.Oye na oku ulika uuwiliki nokudhama momathaneko ngoka ya tula po nokuga tula miilonga pwaana uumbanda. Oshoka ethimbo lyokupopya olya hula po naandyoka lya thigalako oondyoka lyiilonga.

Iilonga ya pumbiwa oya ndjandjukununwa paveta kutya omayakulo ngoka uuna ga piyaganekwa taga vulu okufala meso nenge mokutula oomwenyo dhaantu moshiponga nenge uundjolowele waantu moshiponga, oombulansa piipangelo negandjo lyomeya nolusheno.

Omupopiliko mOmbelewa yomupresidente, , Albertus Aochamub okwa tile omalombwelo ngaka oga gandjwa moonkambadhala okushonopeka elongitho lyoonzo dhepangelo. Okwa ti kapena omalweendo goominista okuya pondje taga ka ziminwa sigo opehulilo lyomwehdi nguka.
Shika hasho shotango Omupresidente Hage Geingob ta gandja elombwelo opo aakwanepangelo ya nkenene omapaya gawo unene tuu moku etha po omalweendo gopondje. Oshinima sha fa shika okwe shi uthile konyala omwedhi gumwe sho opo a ningi omupresidente omumvo 2015 a li a ti oominista, oogavena , oohamushanga aakuluntu kayena oku keenda pondje yiitopolwa yawo opo ya vule okukala moombelewa dhawo noku longa iinakugwanithwa yawo.

Omumvo ngoka Omupresidente kali a lile okathima koluko sho a popi niitya yemwene kutya oominista dhimwe ohadhi yi momalweendo pondje yoshilongo opo ashike dhi pewe iimaliwa yolweendo mbyoka hayi kala omiyalu dhomayovi goodola odhindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here