Geingob a ulike aapeviminista aape

0
147

Omutoolinkundana

WINDHOEK-Omupresidente Hage Geingob okwa ulike aapeviminista aape yaali oshiwike shika. Euliko lyaapeviminista ndika olya landula elundululo lyoominista dhoKabinete oshiwike sha yi ndyoka wo lye endele pamwe neyelo lyaapeviminista yamwe mboka ya ningi oominista.
Momushangwa gwa zi mombelewa yOmupresidente aaulikwa peviminista aape naamboka wo ya lundululwa pomahala gawo goshito oya tameke iinakugwanithwa yawo iipe mbala oshiwike shika.

Omupeviminista nale mOshikondo shOohi, Chief Samwel Ankama okwa lundululilwa kOmbelewa yOmuprima Minista, omanga Sylvia Makgone a lundululilwa kOshikondo Shoohi nOonzo dhomefuta.

Pieter van der Walt ngoka a li kOshikondo shIikwafabulika , Iipindi neyokomeho lyoSME okwa lundululilwa kOkommissi yOmathaneko gOpashigwana nOministeli yOmathaneko gomahupilo mombelewa yOmupresidente. Oya pingathana na Lucia Ipumbu ngoka oye Omupevi minista ngashingeyi mUuministeli wIikwafabulika, Iipindi neyokomeho lyoSME. Maureen Hinda oye Omupeviminista ngashingeyi mUuministeli Wiikwagumbo nUupitilo poongamba. Engel Nawatiseb omutoolinkundana paithano okwa lundululilwa kUuministeli wOmauyelele nOmakwatathano goPaungomba.Tommy Nambahu ngoka a li mUuministeli wOmidhingoloko nOmatalelopo okwa tembudhilwa kUuministeli Waniilonga , Omakwatathano gaaniilonga Neetepo lyiilonga

Christina //Hoebes oye omupeviminista Moshikondo shOmakwatathano gopaigwana Nelongelokumwe. Veikko Nenkundi okwa yelwa nokuningwa Omupeviminista Moshikondo Shomahangano gayama kepangelo, ye Bernadette Jagger ta yelwa wo nokuninga Omupevi minista Moshikondo shOmidhingoloko Nomatalelo po.

Omushangwa ogwa ti moku ulika aapevi minista Omupresidente okwa tala kompumbwe yokukwatakanitha aapeviwiliki niilonga yawo. Onkene omahala ngoka ga holoka po oga udhithwa, kwaamboka yali ooyaali miikondo yimwe. Iikondo itano yomiikondo 25 oya li yi na aapeviminista yaali kehe. Okuza ngashingeyi kapena we oshikondo moka muna aapevi minista yaali. Aapeviminista yatatu mboka ya ulikwa okutala aantu mboka ya dhinika, aanuuulema noshowo oonakulwa aakulu oya tulwa kohi yOmbelewa yomupresidente okuhupitha oonzo.
Oshikwawo aapeviminista 17 yomaapevi 28 oyo aakiintu, . Nolwahugunina oku shi talela mombepo yokulandulwa kwaawiliki, aapeviminista aape yaali oya ulikwa, mbaka oyo Veikko Nekundi na Bernadette Jagger.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here