Moshitila Mwa Z’Ondjupa

0
97

Onde shi popi nale metetekelo kutya monkalamwenyo yandje yokungeshefa omwa ningwa iinima iiwanawa oyindji, mbyoka tayi imemehitha ndje. Uuwanawa mboka tawu imemehitha ndje, onde wu ningilwa kaaniilonga yandje, nokaantu oohandimwe pondje yongeshefa yandje.Aaniilonga mboka ya longo nuudhiginini oshi iholola uuna taya konakonwa kaayalulimambo kutya, miilonga yawo ihamu monika nande iilonga yuulingilingi. Aaniilonga yandje ayehe mboka ya longele ndje nuudhiginini nonuuyuki wa tya ngaaka, onde ya pandula unene. Oshiholelwa, onda longa nale nomukadhona Beata yaAnkonga, ngoka e li ngashingeyi omukulukadhi gwandje. Omukadhona ngoka otwa tameka naye iilonga mbyoka iinene yewiliko lyongeshefa, sigo opethimbo ndyoka i ihulu mo miilonga, oye a kala ha longo niimaliwa yoongeshefa dhandje adhihe, oku yi yalula noku yi mbaanga. Onda longa wo nomutekulu gwandje Simon yaNakakuwa, nomukadhona gumwe edhina lye Paulina yaShipanga. Aantu mboka nayo wo oya kala haa longo niimaliwa. Ethimbo alihe aakonakoni yomambo sho taye ya ye ga tale iiinima ayihe ohayi adhika yi li nawa.Simon yaNakakuwa ngoka kongashingeyi keli we momwenyo, efolo lyandje Beata , Paulina, na Rufus Elago, oya kala aaniilonga yandje nde ya simaneka, omoluudhiginini wawo wiilonga, onkene Kalunga ne ya yambeke.

Mokati kaatseyimambo, onda dhimbulukwa mo nolupandu lwa sheywa, omusamane nakusa Gert Hanekom. Nakusa Hanekom pethimbo ndiyaka okwa a dhikile opo a tameke ehangano lyokukonakona omambo giimaliwa, hali ithanwa Hanekom Ouditeur. Omusamane ngono gwomutiligane, okwa longa ndje oshindji. Nakusa Hanekom oye a longa ndje, nkene omayalulo gombaanga ga leshwa. Mokwiilonga nkene eyalulo hali leshwa , onda vulu okunongela nuupu uuna tandi nyola ootjeke dhandje kutya, ngashingeyi keyalulo lyandje ondi na ko oshimaliwa sha gwana, nenge kandi na ko we iimaliwa oyindji, onkene otandi ka mona omukuli. Omukuli, oshinima oshiwinayi, nokandi hole okulonga nagwo, oshoka ohagu nkundipaleke oongeshefa dhaantu. Omunangeshefa kotoka, ngele to landa iilandithomwa yoye, mpoka tashi vulika, ino etha nando okashona wu ye monkalo yokulya omukuli.

Nakusa Hanekom oye wo natango a longa ndje nawa , esimano lyuumbapila womafutilo, okutala iinima mbyoka ya futwa naambyoka inaayi futwa. Oshikwawo, okwa kumagidha ndje wo okudhiginina okukonakokona aluhe uumbapila womafutilo. Shika otashi keelele omunangeshefa mokufuta iinima ondambulu, nenge shi vule po. Iinimaa ayihe mbyoka iyali; Omayalulo gombaanga nuumbapila womafutilo, onda kala nda funda elongitho lya go, nongashingeyi ongame handi longo yakwetu.

Momutima gwandje oshindji shoka shu udha mo osho omapandulo gaaniilonga ye li momwaalu omunene, mboka nda longa nayo, ya longa shili nuudhiginini, onkene onde ya pandula nomapandulo ga sheywa. Iilonga mbyoka ya longa haashihe tandi vulu okudhimbulukwa, nenge oku ya tumbula komadhina. Aaniilonga yandje aaholike , opamwe naalandi yandje aasimanekwa, one lela mwa dhana onkandangala onene mehumokomeho lyoongeshefa dhandje. Otandi zimine pamwe nomuyenda gumwe a zile kuAmerika, gwedhina R La Grange, ngoka a lombwelele ndje ta t: “Ongeshefa dhoye odha humu komeho, molwashoka odha yambekwa, naishewe odha kala naawiliki aawanawa.’ Eeno odhoshili, ashike kakele kuuwanawa mboka nda longelwa koyendji yomaaniilonga yandje, osho wo omayambeko ga Pamba miilonga yokungeshefa kwandje onda tsakaneka wo iinima iiwiinayi hayi nikitha ndje oluhodhi.

Omayeletumbulo taga landula, ohaga dhimbulukitha ndje, omakanitho omanene ngoka nda ningilwa kuyamwe po yomaaniilonga yandje.
Omukulugonale okwa tumbulile ta ti[i] Ihayi kulu yaa n’ombuthi, [ii] Tashi li ekunde omolukunde shi li, [iii] She ku langela oshi na uunongo woku ku lya, [iv] Ewu mokati kiilya,[v] Ihagu imi kaagu na oshipele, [vi] Ka kola ke ku lye, ka helela ke ku lunde,[vii] Mushiningwa iha dhimbwa, nomakwawo galwe.

Mokungeshefa kwandje, onda mona omakanitho omanene, nda yakwa iimaliwa kuyamwe yomaaniilonga yandje. Mpaka otandi hokolola po ashike limwe lyomugo, ndyoka li na sha nokuyakelwa iimaliwa komunambelewa gwandje, ngoka a li ha longo nomambo, a ninga po omakengelelo omadhigu. Omunambelewa ngoka okw li nduno ha ningi sho tandi futu uumbapila womafutilo gontumba nenge gongandi, nani ohandi wu futu shi vulithe pulumwe. Omunambelewa nguka okwa li ha kundathana naantu yokomahangano mboka ya li haa yaka pamwe nay, yo taa topo nduno iimaliwa mbyoka pokati.Mbela okwa li nduno ha lombwele yakwawo mbok tati kutya , shampa tuu okambapila komafutilo koye key a, e tatu ku futu, tu tumina ko ishewe okatiyali otatu ka futu natango. Omusamane nakusa Gert Hanekom, ngoka a li omukonakoni gwomambao gandje, okwe ke shi mona mo momayalulo.

Pethimbo sha monika mo omuniilonga ngoka otwe mu kwata, ashike otwa adha a yaka nale iimaliwa oyindji, tayi ihilile poomiliona mbali nenge ndatu. Pethimbo twe mu kwata, otwe mu adha a shangela ombapil kehangano limwe, nombapila ndjoka oyo nduno ye ye mu kqwatitha ndjo. Ombapila ndjoka sigo onen oyi li momake getu. Mombapila ye ndjoka okwa,hololela nduno yakwawo ta ti kutya , aniwa yo nomusamane gwe oye na uupyakadhi, oshoka otaa tungu egumbo ihe oya nyengwa koshimaliwa, onkene okwa hala nduno ye mu tumine okambapila komafutilo kamwe, e ka fute lwaali, ye a mone iimaliwa yokutungitha egumbo lye. Konima sho twe mu kwata okwa kala ta ti. “Ngame kandi na iimaliwa, nandi kwathwe owala ndi kale miilonga’ Sho nda ka mona uuyelele wa gwana, onda ka dhimbulua kutya, itandi vulu we okukala naye miilonga, lago lyandje okwa li e etha po iilonga kuye mwene noku ka ninga oongeshefa dhe.

Komunangeshefa, oshiholelwa shika nashi kale elongo kungoye oshoka iinima yoludhi nduka oyo hayi teya po nokuhanagula po oongeshefa. Omukalo nguka guufuthi nda gandja oshiholelwa shagwo hago aguke omunangeshefa e na okukotokel, ihe nakukotokelwe wo omikalo dhilwe omiwinayi, dhomuule, nodhopamakoto, dhuufuthi wokakologonya, ndhoka tadhi vulu okudhipaga ongeshefa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here