Namport a kwafela eefikola moLüderitz

0
34

Tuulikki Abraham

LÜDERITZ-Ehangano loNamport ola kwafela eefikola mbali modoolopa yokomunghulofuta yaLüderitz. Ehangano eli ola yandja eelaptopa 30, eeprinta mbali, noipundi yokukala omutumba, ovanafikola ngee tava longifa eelaptopa omilongo nhatu. Omaano aa okwa yandjwa kofikola yoDiaz Primary School Omaandaha oshivike eshi.

Omaano okwa yandjwa komunambelewa omukulunhu mo Namport yomoLüderitz, Max Kooper, noponhele yelelo lofikola omukulunhufikola poDiaz Primary School, Bendos Garoeb oye a tambulako omaano aa.

Efiku olo tuu olo, ehangano loNamport ola yandja eeshapi doundjuo vovamati noukadona poLüderitz Junior Secondary School,konima eshi ehangano eli la yandjele oshimaliwa shooN$49 000, opo oundjuo pofikola opo va longololwe nokutulwa pomufika una oundjolowele.
Pefimbo ta yandje omaano eelaptopa omunambelewa omukulunhu, meembelewa detuliloskepa la Lüderitz, Max Kooper, okwa tumbula kutya, oshikefa shokuyambidida oshiwana, pamukalo wokushunifasha moshiwana kwaasho sha likolwa kehangano eli, osha totwa nelalakano okuvatela oshiwana, moshilongo ashishe. Kooper ta tumbula kutya, oshishonekwa shehangano unene, okuyambidida oshikondo shehongo.
Okwa tumbula kutya ehangano loNamport ola longifa konyala oshimaliwa sha konda eeN$ 3 eemilliona moshitukulwa sha //Kharas, vakwafela moikondo ya yooloka mwa kwatelwa ehongo.

Oshivike eshi, ovayandja omaano keefikola domo Lüderitz, mbali, oprima fikola yo Diaz oyo yapewa eelaptopa, eeprinta noipundi, oshoyo ewapalekululo loundjuo pofikola yo Lüderitz Junior Secondary School, oyo aishe kumwe ya kosha N$260 000.
Ponhele yomukulunhufikola po Lüderitz Junior Secondary School omulongifikola Ronnie Persendt oye a pewa eeshapi, komunambelewa omukulunhu, meembelewa de tuliloskepa mo Lüderitz Max Kooper.

Persendt okwa pandula ehangano la Namport eshi la longolola oundjuo, no kwa udaneka kutya ovalongifikola opamwe nelelofikola, novanafikola otava kafya oshisho, opo vakaleke oundjuo monghalo ili nawa, moku ukaleka va yela, nokupangela pefimbo osho shashateka mo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here