Nendongo a kumike aalongwa ya longe nuudhiginini

0
70

Maria Namupala

ONAYENA-Omunangeshefa a tseyika nawa momudhingoloko gOnayena, Abisai Panduleni Nendongo, okwa kumike aalongwa ya dhiginine eilongo lyawo, yo taya kala aluhe aavuliki naasimaneki yaakuluntu, taya longo nokulalakanena okuyambulapo oonkalamwenyo dhawo.
Nendongo okwe ya shongo wo, yi ilonge nomukumo opo ya adhe omalakano gawo.

Nendongo ekumiko neshongo ndika okwe li pe aalongwa yoposikola ya Joseph Simaneka Asino, omanga a li a thikitha omakwatho ngoka eya etele oku za koongeshefa dhe.

Okwa ti mokugandja omagano gongushu yooN$24 100, ga kwatela mo esiga lyokohaasa lyoombiga oonene ne, osylinder yalyo, okompiuta noprinta, ondoloma yoolita 10 000 yokupungula omeya oshowo oondhalate dhoshipa, okwa hala okupungula maawiliki yokomongula.
“Ongaashi twe shi tseya kutya epangelo lyetu ota li longo nuudhigu kombinga yiiniwe, natse otatu kambadhala okutala nkene tatu kwatha aana yetu mboka taya hupu nuudhigu. Onda mono shoopala opo ndi yambidhidhe mpoka tandi vulu yo aanona yetu taya tsikile nootundi itaaya mono iihuna” a gwedha po.

Mokutaambako omagano ngoka Omukuluntuskola penongelo ndyoka, Hilma Nangula Hamunyela okwa pandula noonkondo, noku yelitha kutya osikola yawo oyina aalongwa 409, mokati kaamboka muna 85 yeli mondondo 12 yeli momuhandjo.

“Otwa kala nuudhigu unene sho epangelo lyetu lyi iyadha mompumbwe yoshimaliwa, aalongwa yetu ohaya longekidhilwa iikulya yawo kiikuni shoka sha nika oshiponga unene pethimbo lyomvula. Otuna ompumbwe yomeya ngoka haga pata ethimbo nethimbo no ha twi iyadha ethimbo ele twaahena ga na, katuna iitya nomatumbulo oshoka omakwatho ngaka ogeya pethimbo lyoopala,” Hamunyela a popi nenyanyu.
Nendongo oye omuwiliki goongeshefa dhokugamena omaliko moshilongo tadhi ithanwa InterAfrica security, nomukwateli komeho gomahangano gokutunga, gokuthaneka omatungo gomagumbo, na dhilwe, okuli wo kuume komanongelo ogendji moshilongo.

Okwa ti mokugandja kwe, itashi ti okuna oshindji nenge shoka ena osha gwana, ashike ota kwatha nokuwete kutya nonande okukale ena oshindji,ashike ite shi longitha pamukalo, noku gandje kwaamboka yaanasha, kashina shoka tashi mu tungu.
Okwa shongo aanangeshefa ooyakwawo ya kutheko iiholelwa iiwanawa yo ya pungule wo moshigwana mpoka tashi vulika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here