Ta li po openzela manga yina eli moluhepo

0
1271

Maria Namupala

ONDANGWA-Kansela gwoshitopolwa shondoolopa yaNdangwa okwa ti ota ka longa nuudhiginini, opo a kwashilipaleke kutya aakulupe naayambidhidhwa mboka haya pewa omayakulo molupe lwopenzela niipewahenda yilwe oya kwathwa ngaashi shu uthwa opo ya gwanithilwe po oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Elia Irimari okwa ningi euvaneko ndika sha landula onkundana yomukokele gumwe moshitopolwa she anuwa ta liwa oshipungo komwanamati ngoka oye he mu kwatele openzela ye.

Irimari okwa dhimbulutha oshigwana kutya aakokele oyo oongudhi dhoshigwana na oyo aagandjimayele yoshigwana oshigundjuka onkene oye na oku silwa oshimpwiyu.

Omukokele ngoka ta monithwa iihuna komwana anuwa oye omunamimvo 72 gomOnguta mOndangwa, Ndalila Kuutondokwa. Nguka ota hupu nuudhigu oshoka iimaliwa ye yopenzela anuwa ohayi longithwa po ashike komwana ngoka ihee mu sile oshimpwiyu uuna a taamba iimaliwa mbyoka okuza kepangelo.

Ndalila Kuutondokwa ngoka e na uulema womakutsi oku shiwike koyendji yomOnguta. Sho twe mu talele po otwa mono kutya okuli monkalo ya nkundipala nonande ha mono openzela yaakulupe.

Aashiinda mboka ye tu yakeleko oya ti omukokele nguka oha kwata ye mwene iimaliwa ye yopenzela, ashike molwaashoka iha popi ohe yi pe omwanamati. Mbaka oye wete omumati nguka ihaa longitha iimaliwa ya yina nawa okumukwatha.
Omushiinda ngoka a tindi okutumbulwa edhina lye okwa ti omukulupe ota si ondjala noonkondo, nomondunda yoshipeleki moka ha kala oya nyaika. Omo halala mo ,omo ha telekele nokwi ikwathela. Nonande ena mo ombete, ka yi na omakumbatha gokolela, nopevi kapuna egameno molwaashoka kapuna emate nenge ofulula evi lyowala.

Aashinda molwohenda oya tseyithile ombelewa ya kansela gOndangwa yomoondoolopa, Elia Irimari, ngoka wo naye a talele po omukulupe nguka.

Okutala monkalo moka eli naasho ihaa popi otashi etitha ohenda unene, molwaashoka kena nande esiloshimpwiyu lyasha, nolundji ohe ende owala nomalukanda ta kongo iipalutha.

Kansela Irimari okwa ti aakulupe naayambidhidhwa mboka haya kwata oshimaliwa okuza kepangelo, oyendji oya konekiwa taya liwa oshipungo momagumbo kwaamboka haye ya kwatele oshimaliwa shoka.

“Ombelewa yetu otayi mono oolopota odhindji moka aashiinda yaamoni yoshali kuza kepangelo taya ningilwa omahepeko, oyendji ka yena oombete no haya langekwa owala puutalashe mbono waana nomakumbatha ga kola, momagumbo ka yenamo esiloshimpwiyu oshoka mboka haya kwata iimaliwa ohaye yi longithapo owala momalovu, yo taya mono iihuna, niikulya ihaya pewa otaya hupu nuudhigu,” Irimari a ti.
Okwi indile kehe omukwashigwana a koneke gumwe ta longitha oshimaliwa shaakulupe pambambo a kale a tseyithila ombelewa yaakulupe nenge ya kansela, yo ya katukilwe onkatu.

Sho twa pula Albina Natanael, kombinga yaashika okwa ti oha kambadhala a sile yina oshimpwiyu ashike ota nyengwa molwaashoka olundji oha kala kiilonga, nonande he ya esiku lyopenzela a kutheko iimaliwa mbyoka.
Okwa lombwelwa a tungulule oshipeleki shomukulupe nokushi tanununamo molwaashoka oshishona unene, ye a longithe nawa iimaliwa yomukulupe, a kale eli monkalo ohwepo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here