Aadhani aakulu otaya galukile mokapale

0
51

Kefas Shipi Elago

OSHAKATI-Oshiluku shaadhani aakulu mboka ya etha po uudhano wetanga lyokoompadhi, otashi ende okaenda nampadhi okushuna mokapale oku idhimbulukitha uudhano pethimbo lyawo.

Shika osheya puuyelele sho oosipana dhaakokele mboka ya kala no ku undula okatanga momimvo dhonale, naamboka oyendji ye li muunakulwa uukulu nena ngele tashiya mokudhana etanga odhi ilongekidha okutameka oliha yuudhano wonkalathano.
Osipana ndjoka ya kala ha yi dhana etanga lyaakokele unene mOshakati oondjoka yOshakati Social Club, oyo awike ya kala hayi inyenge moshitopolwa na oya kala no ku enda wo niitopolwa oyindji moshilongo. Oya kala wo hayi ende okuya koodoolopa dho ko kule opo yi ka konge omaudhano oshoka moshitopolwa omwa li owala muna oosipana dhaadhani yepipi lyawo ooshona.

Sho osipana ndjika ye ende nokutseyika kaadhani aakulu , osha li sha eta omwaalu gwaadhani gu ende ta gu yi pombanda, naashika osha eta endumbalo lyaadhani oyendji kosipana yimwe naandika olya li wo lya eta opo aadhani yamwe ya kale yaana omahala mosipana.
Engundumano lyaadhani mOshakati Social Club olya li lye eta aadhani yamwe ya tote po osipana ontiyali tayi ithanwa Oshakati Masters, ndjoka ya li ya dhana uudhano wawo wotango nOshakati Social Club Olyomakaya ga zi ko pokapale kUukwangula. Shiti okwa li ta tekele mbundje oshoka ka pwali ngoka a hala oku sindika ku mu kwa wo, noosipana ndhika odha li dhi ithigi othika 2-2.
Esiku tuu ndyoka Oshakati Palmeiras FC yaadhani aakulu yOshakati City oya li wo yi ikwata nosipana yimwe yaakokele pokapale opo tuu mpoka.

Yamwe yomaadhani mboka twa li twa yi moonkundathana nayo oya li ya holola nkene, oshiwaanawa oshoka paife otaya vulu okukaleka omalutu gawo gandjangumukwa nogena uukolele.

Kakele kuukolele oya holola wo kutya ethimbo ndyoka haya tula melongitho nayi lyiikolitha otali ka kala lya ngambekwa oshoka paife otaya kala haya tula ootundi odhindji metanga.

“Olwindji konima yuudhano omuntu owaloloka na kuna we ethimbo lyokuya koondingosho oshoka olutu otalu pula evululuko po naashika otashi ka tunga wo oonkalamwenyo dhetu paliko oshoka itatu ka halakanitha we iiponda yetu mbyoka twa li kola nuudhigu miikolitha,”Omudhani omukulu a holola ngoka inaa hala edhina lye lya tumbulwa.

Oosipana ndhika ohadhi dhanene pokapale kUukwangula konyala Olyomakaya nOsoondaha na aadhani otaya indile opo aantu koohandimwe ya kale haa thiki pokapale yo ya ondodhe omeho noku ikutha ezaza nokutsakanena nomahewa omakulu.

Omwaalu gwoosipana dhaakokele ota gu indjipala moNooli moka mOndangwa wo namo twa li twa lopota kutya omuna oosipana dhaakokele ndhoka hadhi kuthombinga moliha yoSocial League yUuministeli woondholongo.

Omanga koTsandi kUukwaluudhi na ko okuna wo osipana yaadhani aakulu, mo mOkahao nOngwediva namo omuna, Okahao okena osipana yOkahao Veterans FC omanga Ongwediva nayo oya tota po Ongwediva Masters.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here