Aagundjuka mOmuthiya ya tsikila okukumikathana

0
367

Maria Namupala

OMUTHIYA-Omunashipundi gomutumba gwaagundjuka mondoolopa yaOmuthiya moshitopolwa Oshikoto David Uusiku okwa ti otaya lalakanene okunkondopeka nokuyambula po oonkalamwenyo dhaagundjuka mboka ya pumbwa okuyambulwa po nokuhumithwakomeho.

Uusiku ndhino okwe dhi popi oshiwike sha zi ko sho ya li ya tsakanene lwotango nuumvo momutumba ngoka ya totele po omumvo gwa zi ko. Uusiku okwa ti oonkundwa dhawo odha kwatelamo iinima oyindji unene nkene yena okulonga okweeta omahumokomeho momidhingoloko dhawo.
Gamwe gomomalakano gawo okwa ti okuhanganitha aagundjuka, nokwi ikunda iipambele yaagundjuka mbyoka ya kwatela mo okuyambulapo oonkalamwenyo dhawo, nonkene yena okukala aaleli aawanawa taya tungu oshigwana, oshowo okuya kutha pomahala gomanwino.

“Ohatu tsakanene omwedhi kehe tse tatu tala oompangela dhetu dhokomeho, okuza sho omutumba gwetu gwa totwapo otwa mona eyooloko lela enene maagundjuka yetu, notu wete kutya uuyelele mboka tatu gandja muyo otawu tungu, nopuna yamwe yomaagundjuka ya totapo oongeshefa dhawo, konima yomitumba ndhoka hatu ningi” Uusiku ta gwedha po.

Pethimbo lyomutumba gwawo oyali ya thaneke okutota po okakomitiye hoka taka ka ningingilwa omadheulo ga nkene iituthi yontumba noyongandi hayi longekidhwa, notaka kala ka thikama po maantu 30 lwaampoka.

Oyena omathaneko okutalela po aanamikunda oshowo dhimwe dhomoosikola nokukumika aalongwa ya dhiginine elongo lyawo, yo ya simaneke aavali yawo. Oya hala oku ya kumagidha yi ikaleke kokule niihulo opo ku yandwe omategelelo omanga yeli mootundi.

Ta ti omolweshongo lyopashimaliwa otaya ka longekidha omauliko giipindi yaagundjuka moka taya ka gongela oshimaliwa okukwatha aagundjuka mboka taya nyengwa ya vule okutotapo oongeshefa dhawo, unene taya tala kwaamboka yeli moluhepo naamboka oothigwa.
“Otwa mono woo kutya moshigwana shetu omuna aavali aagundjuka taya nyengwa okukwatha omaluvalo gawo, nonkene otatu kala tatu gongele oshindji shoka tu na tse tu gandje omayambidhidho kuyo ya tekule epipi egundjuka,” a gwedha po.

Otaya lalakanene okushunitha pevi elongitho lyiikolitha niingangamithi mokati kaagundjuka, yo taya totopo oompito dhiilonga kuyo yene, omanga ya tegelela epangelo li ya adhe yu uka komeho. Oya ti oya tegelela omathaneko nomadhiladhilo taga tungu okuza kaaleli oshowo koohandimwe mboka ya hala oku ya kumika moonkalamwenyo dhawo.

Aagundjuka mbaka oyi ipyakidhila okukonga ehala mpoka taya tula po oshikunino, moka taya kala taya ku nu iikwamboga niiyimati mbyoka tayi kala tayi landithwa nokweeta iiyemo yi vule okukwatha mboka ya pumbwa omayambidhidho.
Uusiku ta ti yo oyi imanga kumwe mokukondjitha omashongo ngoka geya taalela ongaagundjuka, no taya longo muukumwe wa kola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here