Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Omashongo ngoka nda li nda palamene ongomunangeshefa pethimbo lyiita

0
57

Inapu pita unene omimvo odhindji Aanamibia sho twa manguluka onkene oshi li mondjila okuyelekanitha ethimbo lyongashingeyi nethimbo lyiita pakungeshefa. Kungame kutya ethimbo lyiita nenge ethimbo lyombili, okungeshefa okungeshefa ashike. Kakele owala kutya shili, ethimbo lyiita muNamibia, oshinima sha li oshidhigu, nosha li sha yooloka kiita yilwe muuyuni. Iita mbyoka ya li moshilongo shetu otandi yi hokolola moombinga mbali. Ombinga yotango osha li iita yekondjelomanguluko yaaluudhe taya kondjele oshilongo shawo. Ombinga ontiyali, osha li omukolonyeki ngoka a li ta lwitha aaluudhe, okukaleka po uupiyapika nelelo li li momulandu gwokatongotongo.

Ethimbo lyiita yekondjelomanguluko, kalya li ethimbo epu. Tse aanangeshefa aaluudhe yokOwambo otwa li wo twa kala mehala ndyoka haku tiwa evigumbo, moka omukolonyeki a li i ipyakdhila nokutula miilonga omukalo gwokutopagula Namibia.Owambo, oya li wo oshitopolwa shi ikalekelwa kutya ehala lyiita oshoka Owambo oya palathana naAngola, moka mwa li hamu ziilile aakwiita yekondjelomanguluko lya Namibia- People’s Liberation Army of Namibia[PLAN] mewiliko lyo-Swapo. Aakwiita yepangelo lyokatongotongo lya South Afrika, ngoka a li ta pangele Namibia, oya li ya andjaganekelwa noshitopolwa ashihe shOwambo. Iita mbika ya li itayi nuwa omeya,oya dhigupaleke onkalo yomangeshefelo moshitopolwa ashihe shOwambo.Monkalo yatya ngaaka, ongomunangeshefa onda li ndi iyadha pokati kolumpangwa nomwele.

Mompito yimwe , onda ningi ngu a hokana nyoko oye ho. Nompito onkwawo ishewe, onda tompelwa kekondjelomanguluko lyaaluudhe aakwetu kutya, emanguluko lyandje tandi etelwa.Sho ekuvu nela ihoo vulu oku li topola, onda ningi omukondjelimanguluko nomuyambidhidhi gwaamwameme mekondjo, mokukumika nomokugandja iipumbiwa. Nandi ulike mpaka kotelefax yandje yomasiku 20 gaSeptemba 1989, kiikundaneki: Omukuni naNamibian Focus mokuyambidhidha etulomiilonga lyOkatokolitho kIigwanahangano 435. Ileshela oshikalimo shoka sha tuminwa kiifo ayihe yopaali , ngashi tashi landula.

Otelefaksa yandje ongomunashipundi kOmukuni:
To Angelus Printing Dobra, Windhoek.\
FROM :Etaan: Ondangwa
Attention Mr Handuba
Tu kwatha u tu nyanyagidhile oshinyolwa shetu shika moshifo shoye.
Tse ehangano lyaanangeshefa aakriste muNamibia otatu ambidhidha twa mana mo etulomiilonga lyokatokolitho kIigwanaHangano 435 . Otwa hala okuulika mpaka shuukilila puuyelele opo uuyuni u mone omahalo getu nomakankameno getu. Otwa hala oonkambadhala ndhika dhaa ponye nando. Otwa hala dhi ende meukililo pwaana omatengauko nenge emanepo lyethimbo. Otatu ambidhidha’ Nordic countries sho ya tokola yi konakone omahupilo ga Namibia opo yi tale kutya otayi gandja omakwathelo gatya ngiini kuNamibia,mekwatathano netulo miilonga lyo UN 435.
Etseyitho olya zi komunashipundi
Tatekulu Frans Aupa Indongo.

Mondjila yokutula omulandu gwe miilonga, omukolonyeki South Afrika,okwa ningi wo iinima iiwanawa mbyoka ye mwene hayo a li ta lalakanene. Oshiholelwa shimwe osho edhiko lyooradio momavigumbo, ngaashi ndhoka dho-FM. Lyo lyene elalakano lyomukolonyeki ngiika olya li , okugandja omauyelele gi ikalekelwa kwaamboka ye li mevigumbo lyontumba, nuuyelele mbuka ihawu vulu okuuvika kwaamboka ye li momavigumbo galwe. Mokudhenga aantu omitse kumwe, okwa li ha vulu okulombwela aantu yomevigumbo limwe kutya , mbeyaka inaya hala mu ye kevigumbo lyawo. Kombinga yimwe, osha li she eta uuwanawa mboka a li inee wu dhiladhila. Omalaka gaavalelwamo oga humithwa komeho, shoka sha ka kwathela wo konima sho Namibia lya manguluka. Ngashingeyi epangelo otali longitha ooradio ndhoka, nomalaka ga humithwa komeho oku uvitha ko oshigwana, kutya nduno oparadio nenge pakunyola.

Ethimbo lyiita olya li wo ethimbo lyuukoloni. Oongeshefa dhilwe ka dha li dha pitikwa okuya mo moshitopolwa shoka sha li hashi ithanwa Owambo, kakele koongeshefa ndhoka dhoBantu Beleggings Korporasie van Suid Afrika Beperk[BBK] nenge Bantu Investment Corporation of South Africa LTD. Uutile ngiika owa li mpoka opo aaluudhe yaa mone omanwethemo taga zi kulwe noshi ya kwathe okutala nokwiipula konkalo yawo. Kombinga onkwawo ishewe osha kwathele wo aaluudhe opo ya hume komeho pwaahe na ethigathano po, pokati kaanangeshefa aaluudhe na-BBK, ngoka a li e na iimaliwa oyindji, osho wo uunongo miikwangeshefa. Shika osha kwathele aangashefa aaluudhe aavalelwamo, molwaashoka kaya li ya mona unene omapukululo miinima yuunangeshefa,nonando kombinga onkwawo ngaashi nde shi popi opendji membo ndika inashi ka longa muuwanawa waanangeshefa aaluudhe. Uunene emanguluko sho lye ya, oongeshefa dhomahangano omanene odha ka pitikilwa okuya mUumbangalantu woshilongo, naangeshefa oyendji inaya adhika yi ilongekidhila ethigathanopo ndika.
Pethimbo lyiita , oomwenyo odhindji odha li dha kana, kutya nduno okudhipagwa meukililo noondjembo nenge okulyata oomboma niihauto.Opwa li wo omatilitho gesiku kehe okuziilila kaakwiita yomukolonyeki..Pomathimbo gamwe , oongeshefa odha fikwa po. Shika osha li she etele ndje uumbanda okunenepeka oongeshefa mokulandela mo iinima oyindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here