Oshikondo shoondholongo mOndangwa sha sindana

0
128

Maria Namupala

OLUNO-Oshikondo shoondholongo mOndangwa shoka hashi longekidha uudhano wepatululo lyomaudhano goliha yawo yokomumvo, osha sindana uudhano mboka ehuliloshiwike lya piti.

Omunashipundi gokomitiye yomalongekidho gomaudhano Charles Matengu okwa yelitha kutya, molwaashoka oyeli petameko lyomumvo oyali ya tokola ya tamekithe uudhano wawo, nomainyanyudho nelalakano lyoku tamekululako nokweeta aadhani pamwe opo sho oliha tayi ka tameka oya zula omasipa nomalutu gawo.

Matengu okwa ti oku uvite etumba molwaashoka osipana yawo oyo ya sindana po uudhano mboka, ngaashi osho ya kala taya lalakanene.Aendulula kutya, elalakano lyuudhano limwe alike okwi ilongekidhila oliha ndjoka ya tegelelwa yi tameke mbala.
Okwa ti omumvo gwa zi ko oshikondo shoondholongo nezulonkalo osha li she eta po edhiladhilo, opo ya hanganithe oosipana oshowo aadhani, nethigathano ndyoka lyuudhano olye etwa poshitaafula sho ewiliko lyendiki lya mono shoopala okuhanganitha aadhani yaza kiitopolwa, nelalakano lyokunyanyukilwa pamwe, nokutala nkene aadhani yalwe haya dhana omaudhano ga yooloka.

Charles ta tsikileko kutya omaudhano oshinima sha simana moshigwana, shono hashi tidha po ethindakano lyomadhiladhilo, hashi nyanyudha omuntu, nokulundulula oonkalamwenyo dhaantu pamikalo odhindji dha yooloka, tati uudhano ohawu nyanyudha aantu yo taya kala yena ombili yokomwenyo.

Osipana yendiki lyoondholongo oya pewa oshimaliwa shoo N$2 000, omanga ndjoka ya dhana medhingoloko lya hugunina etayi dhengwa 2-0 yOndangwa Masters ya pewa N$ 1 500, naandjoka yOshikoto AmaTeachers yeetelele okano eta yi pewa ooN$1 000. Muudhano muka omwali mwa kuthwa ombinga koosipana 7.

Aakadhona nayo oya li ya dhana etanga lyomokambamba oontana dhanelende odhali tadhi nuka moshili noku ulika uunyakwa wadho. Oosipana odha tadhi kondjithathana, kehe yimwe oya tila onkwawo. Ashike ya honga ihayi indikwa monkwawo, nuudhano owe ya pehulilo ngaashi shi li oshilalakanenwa.

Muudhano muka omwa kuthwa ombinga koosipana ne adhike, moka osipana yo Afrocat ye ya ponkatu yotango noya pewa N$ 700, osipana ontiyali yo Afrocat oya pewa 550, omanga Six Stars a mono 350.

Nuumvo okwa tegelelwa omaudhano getanga lyokoompadhi, etanga lyokomake nolyomokambamba ogo ga ka dhane oshitopolwa oshinene. Okwa pendula aadhani ayehe mboka haya kutha ombinga haya no haya kala mombepo yuudhano, noku vulika aluhe koompango nooveta dhomaudhano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here