Otaya kongo uuhupilo moVenduka

0
43

Loide Jason

WINDHOEK-“Tse moshilandopangelo otweya mo okukonga iilonga yolela onkee sho twa kala inaa tu mona mo shoka twe endela otwa tokola oku landitha momapandaanda opo tu hupe.’

Shika osha popiwa kuyamwe yomaalandithi yomomapandaanda molukanda lwaHavana moKatutura mOvenduka moshitopolwa shaKhomas, sha landula enyenyeto lyaMeya gwoshilandopangelo ngoka e ya pe uusama kutya oyo taya nyateke oshilando noku humitha komeho onkalo yokwaana uuyogoki musho.

Mbaka oya popi naKundana Omaandaha oshiwike shika ya, yamukula Mayola gwoVenduka ngoka a popi kutya Okwa popi kombinga yoku ya mo kwaantu oyendji moVenduka.

“Ngashingeyi olyo ethimbo okukeelela aantu ye ye koVenduka , okukonga uuhupilo,” osho a ti a gwedha ko kutya Ovenduka itayi vulu okuyelekwa nOshakati nenge Otjiwarongo.Meya okwa ti Ovenduka oshilando oshiwanawa, na otashi sithohoni kutya otwa kanitha omuthika gwetu guuyogoki, molwashoka otwa kaka.”

“Aantu ota ye ya muka taya ipopile kutya otaya kongo iilonga yo konima otaya tameke okulanditha momapandaanda eta ya nyateke omalukanda shoka tashi vulu oku etitha omikithi dhi ili nodhi ili,” osho a ti.

Ndhika mayola okwe dhi popi oshiwike sha ziko sho a li ta popitha yamwe yomoshilandopangelo poshigongi naalelwa ye kolukanda luumbashu muumbangalantu waKatutura..

Ashike mboka ya zimine okugandja omulombo kutya omolwashike ya thiga po oondolopa dhili popepi nomikunda dhawo okuya koVenduka oya ti, yo oye ya koVenduka oshoka oko kuna aapambele yawo .

Justina Paulus okwa ti kutya sho a zi komukunda gwawo Ongenga moshitopolwa shaHangwena okwali eya nelalakano kutya ota mono iilongo opo a kala hamo othewa ye kuyemwene.

“ Sho nee ndakala ndaana iilonga ethimbo ele onda ningi onkambadhala okukala nda landitha iikwambelela opo ndi mone mo sha shokwiikwathela,” osho Paulus a popi ngaaka newi lyohenda ye ta pakele oohi dhe muunayilona opo a vule ku landitha.
Okwa ti opo a tokole okuya koVenduka inaa ya koondolopa dhimwe dhi ili oshoka kutya moVenduka omo ashike muna mboka taya vulu oku mu edhilila.

“ Muushimba kamuna olukalwa lwoshali onkee owuna okuya mondoolopa moka muna ngoka ta vulu okukukwathela omulalo sho osho nda hogololela okuya koVenduka,” osho Paulus a yamukula ngaaka nande okwali u uvite kutya omapulo gamwe otaga hitilile unene.
Yamwe wo mboka ya popi na Kundana oya hokolola kutya yo oyali yeya muushimba sho ya uvu kutya Ramatex okwali takutu na oyali ya mona iilonga moRamatex .

Sho anuwa Ramatex a pata nena oya kala momapandaandaa shoka shali sha dhigupalela oonkalo dhawo na oyali ya thiminikwa opo ya konge po shoka tashi vulu okutula omboloto poshitaafula.

“Nonande ongeshefa yokulanditha oyina ethigathano edhigu, omuntu owuna okukambadhala opo wu longithe omutse wul undululile ongeshefa yoye mushimwe shoka wu lwete kutya oshafa itaashi landithwa kaantu oyendji,” osho aalandithi yamwe ya hokolola ngaaka nonande inaya hala omadhina gawo ga tumbulwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here