OYC ya tameke iilonga yokomumvo

0
131

Maria Namupala

ONDANGWA-Omukwatelikomeho gwOndangwa Youth Choir okwa kumike iilyo yongundu ndjika opo yi tsikile nokwiimba nokuuvitha evangeli lyomwenyo nonuumvo.

Eindilo ndika, Sackeus Shikongo okwe li ningi pethimbo lyeegululo pambelewa lyiilonga yongundu ndjika mOndangwa. Shikongo okwa ti ongundu yawo ndjoka ya thikama miilyo yomagongalo goongeleka adhihe moNamibia oya li ya tala kwaashoka ya adha omumvo gwayi noshowo ya kundathana shoka yi na okulonga nuumvo.

Ondangwa Yoiuth Choir, ohayi imbi oondjimbo dhopambepo, dha konekwa koyendji hadhi talaleke oomwenyo dhaantu nokuloteka omaudhigu uuna omupulakeni gwadho iiyadha monkalo ondhigu.

Omuwiliki gongundu ndjoka okwa yelitha kutya oya totwa po momvula yo 2002 mewiliko lya Malakia Nghandi, noya thikama po miilyo ya za momagongalo ga ELCIN,Anglikan noshowo Katoolika kaRoma.

Shikongo okwa ti nonando ongundu ya tamekele ashike niilyo yili lwopu ihetatu mpoka, ndjika oya koko nonena oyi na iilyo konyala yili lwopo -200 . Oyendji yomiiloyo mbika ohayi longele mOndangwa oshowo moondoolopa dhopuushiinda. Ohaya gongala lwaali moshiwike opo yi ilongekidhe omaimbilo gawo.

“Etameko lyetu olyali edhigu molwaashoka otwa tamekele niilyo iishona lela, ndi wete yili ihetatu lwaampoka, ashike oku pitila momagalikano ongundu oye ende tayi koko nokwi indjipala naashoka otatu shi pandulile Kalunga,” Shikongo a ti.
Okwa ti ngashingeyi oya dhika oshitayi oshitiyali shongundu ndjika megongalo Ondobe moshitopolwa Ohangwena, nelalakano oku uvitha ohapu yomwenyo molupe lwoondjimbo.

Peegululo, Shikongo okwa ti oya tala iilonga yomumvo gwayi nkene ye endele noku tala wo kutya nuumvo omalandulathano gawo otaye ga longekidha ngiini.

Okwa ti ongundu yawo ohayi kutha ombinga momathigathano goongundu dhomalwiimbo nolundji ohayi sindana nenge yi ye pehala etiyali methigathano ndyoka.

“Natango onkene tatu tsikile okutalela po gamwe gomagongalo hoka kwaza iilyo yetu, nuumvo otwa thaneka tu talele po manga geli gane tse tatu ka tsikila nale,otatu kala tatu longekidha iinyangadhalwa ya yooloka ngaashi hatuyi ningi shito moka mwa kwatelwa omagongelo giimaliwa okuyambula po iiniwe yetu, oohungi oshowo kehe shoka tashi eta iiyemo omolwa ontengeneko yongundu yetu,” a popi ngaaka.

Shikongo okwa endulula kutya ongundu yawo oya taambako omwiimbi kehe , ngoka ena ohokwe nehalo lyokwiimba oondjimbo noku gongala pamwe naakriste ooyakwawo.

Shikongo ta ti kakele komaimbilo gopambepo ohaya imbo wo omaimbilo gomaputhigululwakalo nokudhana iinyandwa. Olundji nopendji ohaya kutha ombinga miituthi ya yoooloka nomomathigathano goondjimbo ngoka haga longekidhwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here