Yatatu mompangu molwoshiponga shomOshikoto

0
303

Maria Namupala

ONDANGWA-Aafekelwa yatatu moshiponga moka mwa kanene oomwenyo dhaantu yatano ehulilo shiwike moshitopolwa shaShikoto, oya holoka lwotango mompangu a mangestrata gwOndangwa Omaandaha goshiwike shika.

Aalumentu mboka oya li ya tulwa miipandeko mOlyomakaya sho eloli ndjoka lyali tali hingwa kugumwe gwomuyo lyiidhenge omutse nomutse nohauto yobaki mondjila yopokati kEenhana nOshigambo.

Mbaka oya oya kwatela mo Simon Abel ngoka a adhika ta hingi eloli ndyoka, Junias Theophilis ngoka oye a li iinekelelwa okuhinga, naJafet Shikale mwene gololi.

Otaku hokololwa oshiponga sha ningwa lwopotundi onti 22h00 uusiku wetitano, noonakusa oya hulithile owala mpoka sha ningilwa.
Opolisi oya tula miipandeko ayehe yatatu molwaashoka omuhingi ngoka gololi ke na omukanda pitikilo gokuhinga.

Pethimbo ayehe ya holoka mompangu oya tseyithilwa uuthemba wawo, nokupewa omakumagidho kompangu. Oya holoka komeho ga Mangestrata Peter Nangula nomweeti gwiihokolola yepangelo Brunah Namaya- Mukoya, omanga Loini Shikale- Ambondo a kalela po aatamanekwa ayehe yatatu.

Mukoya okwa ti omolwuunene woshipotha itaya vulu okupewa ompito yokwiifutilamo, noshipotha shawo oshu undulilwa ku 1 lyaMaalitsa nuumvo shi gandje ompito opolisi yi manithe omakonakono, ngoka ta ti oge li petameko, yo ya vule ya tulemo eindilo lyobooloha ,uuna tashi vulika, noye wete kutya ompangu oyina uumbanda otaya ka ninga yaye omakonakono gopolisi moshipala, unene naasho pwa kanithila oomwenyo dhaantu oyendji.

Ayehe otaya kala mondjedhililo ya tegelele sho taya ka holoka oshikando oshitiyali. Abel ota tamanekelwa oshipotha shedhipago lyaashi lyoshiningilawina, nokuhinga osheenditho keena omukanda pitikilo, omanga aatamanekwa mbeya yaali taya tamanekelwa sho ya pitike omuhingi a hinge osheenditho shoka keena ombapila yokuhinga nokweetitha oshiponga.

Oonakusa ayehe yatano oyali mosheenditho shoka shobaki nomadhina gawo oyo omuhingi Johannes Tomas 65, Wilka Mwatile 21, Benedict Shikongo 8, Leefa Alugodhi 27 nokanona ke koomvula 2 Theresia Mungunda, ayehe oya yambukile pomukunda Onamukulo.
Aapambele yoonakusa oya tseyithilwa nomakonakono gopolisi otaga tsikile.

Komanda Shivute okwa kumagidha ooyene yiiyenditho kaaya pitike aantu yaana omikanda ya hinge iiyenditho yawo, ta ti iiponga oyindji tayi lopotwa pethimbo ndika aahingi oyendji kayena omikanda pitikilo, ta ti osha nika oshiponga noonkondo noku tala unene moshiponga shoka sho mwa kanena oomwenyo dhaantu oyendji.

Okwa kumike aahingi ya tsikile okusimaneka oompango nooveta dhomoondjila, ku yandwe iiponga yomaludhi ogendji, yo taya kala taya hingi ondapo ya ngambekwa, nokutala iiyenditho yawo manga inaaya ya momalweendo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here