YoGrade 10 no12 ya ulikilwa omaithano

0
116

Maria Namupala

ONDANGWA-Aalongwa ya za koosikola konyala adhihe moshitopolwa Oshikoto oya gongala pEkamuti mOndangwa oshiwike sha ziko, mpoka ya pukululwa nokutseyithilwa omaithano gayooloka ngoka taya vulu okuilongela.

Omukuluntu gwelongo moshitopolwa shoka Lameck Kafidi pethimbo a popi peegululo, okwa ti ohaya longekidha oshigongi shuule womasiku mouuyelele kiiputudhilolongo nomahangano ga yooloka moshilongo.

Kafidi ta ti aalongwa yoondondo ndhoka oya pumbwa okupewa omapukululo manga omvula yili petameko, yo ya vule okuninga omatokolo gomondjila uuna ya mana oondondo ndhoka nokuya kiiputudhilo yopombanda ya yooloka.

“Monale iinyangadhalwa mbika yokugandja omauyelele kaalongwa oya kala ya pumba nolundji aalongwa ohaya putuka kaayeshi omaithano gawo, nongele owe mu pula kutya okwa hala okuka ninga shike ohati owala omupangi nenge omulongi molwaashoka monale ogo owala gali ga talikako omaithano ga simana moshigwana,” Kafidi a ti.

Kafidi a ti oshinakugwanithwa shiikondo yelongo miitopolwa okukwashilipaleka kutya aalongwa moondondo dhopombanda oya pewa omalongo taga kwatha oonkalamwenyo dhawo dhokomeko. Moshigong shomasiku gatatu omwa kuthwa ombinga kiikondo niiputudhilo mbyoka ya gandja omalongo kaalongwa nesimano lyokulandula omaithano go mondjila.

Gamwe gomomahangano ngoka ga kutha ombinga nuumvo ongaashi Okakomisi kokukondjitha uulingilingi (ACC), oshikondo shegameno mopolisi yoshilongo, Petro Fund, Social Security Commission, Ministry of Labour oshowo International University of Management.

Omukuluntu gwelongo okwa holola okuuva nayi omolwiiputudhilo yilwe mbyoka inaayi vula okuholoka okugandja uuyelele kaalongwa, a ti mboka inaaya holoka nuumvo oya gandja omatompelo gompumbwe yoshimaliwa. Konyala oosikola 86 odhali dha tumu aalongwa.
Yamwe yomaalongwa mboka twa ningi oonkundathana nayo pegandjo lyuuyelele, oya holola olupandu lwawo olunene. Ndayambekwa Nghiweni omulongwa pOhaimbanda moshikandjolongo Onkumbula,okwa ti okuuvite etumba molwa uuyelele mboka ya pewa a ti okwa likola mo oshindji unene shoka ali inaa nongela.

“Molwaashoka ohatu ende oondjila oonde okuya komanongelo, oshetu thiminike opo owala koondoolopa twaa endeko, nolundji ihatu tseya shoka tashi inyenge muuyuni, ngaashingeyi ondi shi kutya moshigwana omuna aantu yomaithano ga yooloka, nuuyelele mboka owa kala wa pumbandje unene,” Nghiweni a ti.

Okwati ota ka topola uuyelele mboka a likola mo naalongwa ooyakwawo mboka inaaya mona ompito, okuholoka yo yiipulakeneneko yoyene. Ta gwedhapo kutya ngaashingeyi okuna uuyelele nokushi kutya ngele okwa hala okwiilongela okoosa yontumba ote kiishangitha koshiputudhilo shini moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here