Fishman, Maestro naMushe mOkahao nEenhana ehuliloshiwike ndika

0
42

Shipi Elago

ONGWEDIVA-Aahikingalo yatseyika nawa moshilongo Solomon Fishman Ulenga ‘Fishman’, Willem ‘Maestro’ Iyambo naAlbert ‘Mushe Omunangeshefa’ Uulenga ota ya ka idhenga olweendo opo ya ka pe mo aakalimo yomOkahao nosho wo Eenhana miihikomwa yawo ehuliloshiwike ndika.

Fishman, Maestro naMushe Omunangeshefa ota ya ka dhika omambako gawo poshinyanga shosikola yaShaanika Nashilongo mOkahao komatango gonena mo ka ta ya ka nyanyudha noku mwenyeka aakalimo yomodoolopa ndjika niitopolwa yopuushiinda.
Otundi ontihamano komatango sho tuu ta yi dhenge ko okangalo kotango oka nukila ko nale ta shi yi na ke mu faalele sigo okongulohi kwatoka lela.

Ofuto pomweelo ota yi ka kala N$30 na oto kamwenyekwa uusiku awuhe kakuna we.
Omambako sho tuu ta ga mana okumwenyeka mOkahao otaga uka kEenhana moka aahikingalo mbaka ta ya kanyanyudha aakalimo yomEenhana oku zilila poMonte Carlo Guest House Hall olyomakaya ndjika oku za potundi ontihamano yokomatango.
Okatekete ota k aka kosha N$50, na ota ku hiwa aantu ayehe koonono mboka yehole oongalo opo yeye yap ewe omayinyanyudho okupitila moongalo.

“Otwa hala oku fala iihikomwa yetu koshigwana yo yetumone wo oshoka olwindji oha ye tu mono owala okupitila moradio dhomuzizimbe nosho wo omawi getu okupitila muukola womawi wayooloka,” Fishman tati.

Okwa ti ota ya ka hika iihikomwa yaza mooAlbuma dhawo oonkulu na ota ya ka yakela ko wo mboka ta ya ka holoka kiihikomwa ya w o iipe mbyoka yi li natango miipakete.

“Otatu ka gandja wo nkene twa tamekele nolweendo lwetu lweyithano lyo ku hika oongalo naashoka ta tu dhilaadhila oku ninga mo nakuyiwa,” Fishman tati.

Ngele owi iyadha moodoolopa dhika mbali ehulilshiwike ndika inda wu kiikuthe uuza ngoye wu ka tulilwe ko kombiga yoye noongalo ngoye wu ke yashuwe nga oshoka owakala owa kala ethimbo ele wu uvite ike omawi gawo ashike ino ya mona oshipala noshipala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here