Hokololeni nkene mwa longitha iimaliwa yoshigwana

0
82

Osha simana oku uvako kutya omolwashike iilyo yoparliamende tayi talele po oshilongo, tayi tsakanene nomawiliko gondoolopa noshowo ngoka giitopolwa okukundathana omayalulo goshigwana. Oshiwanawa wo kutya oonkundathana ndhika otadhi ningwa montaneho, moka aakwashigwana ya manguluka okukala mo nokupulakena. Eeno oshayela kutya, aantu oyendji ina ye shi tseya kutya oya pitikwa okukala moonkundathana nenge miigongi mbika, onkene oshilanduli osho shika kutya, iigongi mbika oya ningwa mu na ashike omwaalu gwaakwashigwana omushona, nopomathimbo gamwe inamu kala nando omukwashigwana gumwe.

Iihokolola yomontaneho omukalo gumwe moka oshigwana tashi si oshimpwiyu kutya aawiliki yoondoolopa nookansela miitopolwa noshowo miilando oye shi okugandja oolopota kushoka taya ningi nonkene taya longitha oonzo dhoshigwana. Olyo wo ishewe ehala moka oshigwana tashi mono nkene uudemokoli wu li miilonga. Sho aaningi yooveta mboka haya kuutumba moParliamende taya pula ookansela yiitopolwa noyiilando noomenindjela dhomomawiliko ngoka opo dhi hokololele nkene iimaliwa noonzo dhilwe dhoshigwana dha longithwa.

Ookansela dhoondoolopa naandhoka dhiitopolwa ohadhi pewa iimaliwa yoshigwana okupitila mepangelo lyopokati. Ohadhi pewa iimaliwa ya za koShikondo shIimaliwa opo dhi tunge oondjila, omagumbo , oosikola, uundjugo nuupangelogona. Iimaliwa mbika, Oshikondo shIimaliwa hashi gandja, ohayi zi moondjato dhoshigwana kokutya iifendela yaafendeli.

Omalelo giilando ogaha mono iimaliwa okuza moondjato dhaakalimo, mboka haya futu omeya, omalusheno oshowo evi. Onkene osha simana opo aakalimo yomiilando ya uveko nawa kutya iimaliwa yawo mbika ohayi longithwa ngiini. Yu uveko kutya iimaliwa yawo otayi pungulwa sho taya etelwa po omahala omape goshigwana ndele mbika itayi longithwa owala ngiika kaanambelewa moku ifuta oondjambi dho ondoka andola.

Otaya uvuko wo kutya, uuna omambo gomiyalu dhiimaliwa kaa ge li melandulathano itashi ti iimaliwa oya kana nenge kutya oomenindjela otadhi li po iimaliwa. Aawe otashi ti owala kutya omawiliko giilando nenge ngoka giitopolwa itaga ningi omayalulo gomondjila kombinga yiiyemo niizemo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here