Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Omashongo ngoka nda li nda palamene ongomunangeshefa pethimbo lyiita.

0
65

Manga ndi li pompito ndjika otandi tumbula noluhodhi aanangeshefa aakwetu yamwe mboka ombinzi yawo ya tika nokukanitha oomwenyo dhawo molwemanguluko lyoshilongo shetu Namibia: David yaSheehama, Toivo yaShiyagaya, Tomas yaNakambonde, Tomas yaFillipus[Kashenye], Mateus Elago, nooyakwawo oyendji. Meimweneneno lyandje otandi tumbula ngeyi: Oomwenyo dhaanangeshefa aakwetu nadhi vululukwe mombili yaaluhe.

Iita oye ehameke wo oongeleki dhetu ndatu moshitopolwa shika. Otandi tumbula po owala iiningwanima yimwe, ngaashi tayi landula:[i] Oshinyanyangidho shaELCIN pOniipa mOndonga, osha fikilwe po iikando iyali yaa lyaathane kokule. Ethimbo limwe oshifo shOngeleki ya-ELCIN shedhina Omukwetu , osha li wo sha ningi onzo ndjoka ya holola omusholondondo gwomadhina gaantu mboka ya li ye na okudhipagwa paineya komukolonyeki, opo edhina lya-SWAPO li nyatekwe. Amushanga gwOmukwetu pethimbo ndyoka okwa li Ambrosius N yaAmutenya, nokwa li a fadhukile muupongekwa momumvo 1980, omolwokuholola omusholondondo ngoka , oshowo etotopo lyetanga lyoKoevoet komukolonyeki South Afrika.

[ii] Ehanagulopo lyongeleka yaKatoolika kaRoma pOmuulukila mOmbalantu.
[iii] Evundakanitho lyeyakulo lyopambepo lyomission yaAnglican pOdibo , mUukwanyama.
Otandi dhimbulukwa nawa uumbanda nuutile wekanitho lyoomwenyo nomaliko, unene mokati kaaiwiliki moshigwana ngaashi aanangeshefa, aalongi, aapangi, aasita naawiliki yopamuthigululwakalo. Kombinga yetu yaanangeshefa iita oye tu etele uumbanda wokutila ehanagulopo lyoongeshefa mboka wa li wa kolekwa , sho pwa li pwaa na eshilipaleko lyoongeshefa, nongele owa kanitha, nena opuwo ngaaka.Natango nandi shi endulule kutya, opwa li ethimbo limwe aanangeshefa, aalongi naasitagongalo taya dhipagwa iipundjamenye, nayamwe ya kana nokuli ongumitila. Aaholike yetu mbaka yooMateus Elago ,yooTomas Fillipus-Kashenye Namagongwa, yooDavid Sheehama-David yOmumbalantu, Israel yaNegumbo, yooTomas yaNakambonde, yooJohn yaNakawa, yoo Matias gAshipembe, yooMika giIlonga[omusitagongalo, yooGabriel Amupolo [omusitagongalo], yooKristof kaShikongo[omulongisikola], yooAbner ya Shikesho[ omulongisikola], yooToivo yaShilongo[omulongisikola], yooElago lyaGebhard[omunangeshefa] nengathithi enene lyaamboka ya sile miilangagulilo mbika: [i]Okasinga noVietnam muAngola [ii] mombaanga yaBarclays mOshakati mesiku eti -19 Febuluali 1988, nosho wo mboka ya dhipagelwa pOndeshifiilwa mesiku lyo-01 lyaApilili 1989. Omusholondondo omule, itagu pu, onda tumbula po owala yamweyamwe. Moku ya dhiladhila, olwindji onda hekelekwa keimbilo: Ndi tale uuyuni mbu, Uuyuni u n’ uudhigu mbu, Kandi na mpo ndi inekela: Ekwatho lyandje omOmuwa ngaa [Ehangano 653:1].

Sho iita ya lulu, unene tuu eindjipalo lyomatopo goomboma moshitopolwa, onda kwatwa kedhiladhilo lyokwiiyambela oshigwana, okwaandjaganeka oositola dhandje dhOkonde kiitopolwa yopondje yaShakati naNgwediva. Elalakano lyandje , olya li lela ndi fale eyakulo lyopaunangeshefa kaantu yokomahala nkoka. Pakudhiladhila kwandje, shika osha kondo aantu oyendji omagulu, mokati kiita okuya kOshakati hoka oko kwa li taku monika oompumbwe dhawo dhesiku kehe. Shika osha li wo sha tula omwenyo gwandje moshiponga, sho konyala esiku kehe nda li ndi na okuhinga nokutuulunga momahala ga nika iiponga yoomboma , oku ka tonatela oongeshefa ndhoka.
Ngame otandi pandula Kalunga pomuthika mpoka nda adha nena muunangeshefa. Shika nandi tye osha vulikithwa kaakuluntu yandje mboka ya putudha ndje nokulonga ndje oshindji, osho wo Ongeleki yaKatoolika kaRooma , ndjoka ya pendje elongo, opo ndaa ngeshefe nda fa omuposi. Ongeleki yaELCIN oya dhana wo onkandangala onene, sho oyo yi li ongeleki onene moNamibia. Elikolo nda mono nomayele ngoka nda teke muyo , kutya nee osha ziilile maalandi, oga tungu ndje unene.

Ongeshefa yandje pOkatana oya li popepi negongalo ekwaKatoolika kaRooma, osho wo oshipangelo shaKatana, aakwashigwana naakwaneongalo oyo ya kala taya yambidhidha ndje mokulanda oompumbwe dhawo mositola yandje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here