Omayalulo giimaliwa moondoolopa dhanooli inaga yela

0
34

Nuusita Ashipala naLoide Jason

EENHANA/OSHAKATI/WINDHOEK-Omalelo goondoolopa nogiitopolwa ogendji monooli ogamonika kutya omambo gawo giimaliwa ina ga yela nando. Oondoolopa ashike ndatu dha tothwa mo odho dhina omambo giimaliwa ga yela, sho omakonaakongo gomambo giimaliwa ganingwa oomwedhi dha piti. Oondoolopa ddhika ndatu dhomonooli anuwa dha longa nawa mokuyalula nawa iiniwe niizemo yadho, odho Outapi, Ongwediva noshowo Ondangwa.

Oondoolopa yaOshakati oya li ya nye nyetelwa koKommitiye yEgumbo Etiyali Lyopashigwana yi na sha nOmiyalu dhiimaliwa yoshigwana. Ondoolopa yaOshakati olya nyenyetelwa sho lina omiyalu dhiimaliwa dhi li momambo onaadhiyela.

Elelo lyaOhangwena na lyo olya dhengwa koominwe sho lya kala noku tunga po ontengenekothaneko lyo ihaa li ulike kutya ohali longitha ngiini iimaliwa mbyoka. Shika osha ningwa molwashoka uule womimvo ndatu ewiliko ndika ina li gandja omishangwahokololo dha nkene iimaliwa mbyoka ya longithwa. Ewiliko lyaOhangwena okwa tegelelwa natango, opo li gandje omishangwahokololo dhelongitho lyoshimaliwa kombelewa yOmuyaluli gomambo gepangelo, okuza omumvo gwiimaliwa 2013/14 osigo omimvo adhihe ndhoka dha landulako, opo ndhika dhi konakonwe.

Elelo lyondoolopa yaShakati olya ti omayooloko momiyalu dhiiniwe niizemo yalyo membo lyomumvo gwiimaliwa 2015/16 olye etwa kokwaashishi kwaangongi yolopota ndjoka. Omunambelewa Omukuluntupitithi gwOshakati Werner Iita okwa ti ewiliko lyondoolopa ye, olya tamekele okutula kumwe oolopota dhiimaliwa lyolyene okuza omumvo 2015. Okwa ti oshinima shoka osha li eilongo kuyo, hoka tashi vulika kwa fala metulo lyoombapila dhomafutilo nosho wo dhilwe pomahala gapuka membo lyomayalulo.

Ashike mmunambelewa omukuluntupitithi melelo lyOutapi moshitopolwa shaMusati, okwa li omuntu a nyanyukwa molwashoka, ondoolopa yawo oya tothwa mo, ongoyimwe yomwaandhoka dhina omambo giimaliwa ga yela. Ananias Nashilongo okwa holola enyanyu lye sha landula etumwalaka lyekumiko ndyoka a mono oku za kombelewa yoMukonakoni gwOmambo gEpangelo oshiwike shayi.

Elelo lyaOhangwena
Nando ope na iilonga yomayalulo yili konima, ewiliko layOhangwena olya kala inaali gandja omishangwahokololo dhelongitho lyoshimaliwa okuza 2006 kohi yekwatelokomeho lyOmunambelewa Omukuluntu nale Daniel Kashikola.
Omunambelewa nguka nale okuli oshilyo shOshigongi shopashigwana nosho wo Omupevi Minista mOshikondo Shegameno Nepopilo lyoshilongo okuza 2015.

Okuza tuu sho Kashikola a thigi po ombelewa yuuwiliki welelo lyoshitopolwa Ohangwena, ehala ndyoka olya kala owala konyala uule womimvo ndatu, nomunambelewa omukuluntu omupe okwa tegelelwa a tameke iilonga oshiwike shika.

Omunambelewa omukuluntu ta kwathele Fillipus Shilongo ngoka opo a ulikwa a ninge Omunambelewa Omukuluntu gwoshitopolwa , okwa lombwele okakommittee komayalulo gepangelo mEgumbo etiyali lyopashigwana kutya , ekatasho mokugandja omayalulo gomimvo dha piti oye etwa kendumbalalo lyiilonga mbyoka yi li konima unene.

Shilongo okwa lombwele iilyo yoparliamende kutya kakele kiilonga mbyoka yi li konima noonkondo ewiliko lyoshitopolwa otali nyengwa okulongitha omulandu gomayalulo ngoka hagu longithwa.

Omunashipundi shokommittee ndjika Peter Kazongominja ina fuulwa keyamukulo ndyoka lya gandjwa kewiliko lyOhangwena, e li dhimbulutha kutya osha puka opo li tsikile okulongitha oshimaliwa omanga pwaana omishingwa dhelongitho lyasho, ndhoka tadhi ulike nkene shika sha longithwa.

“Iimaliwa ta mu longo nayo iimaliwa yoshigwana na otashi ulike kutya kapena ngoka eshi kutya, omiyalu ndhoka dha longithilwe omumvo gwa zi ko odhili mondjila nenge odha puka” osho omunashipundi a ulike.

Okommittee oya limbililwa wo komayooloko momiyalu dhekooloto ndhoka dha kuthwa mo lwaali miiyemo mbyoka ya thigwa po yomwaalu gooN$400 000 ngaashi ya ulikwa momushangwa gwOmuyalulimambo gEpangelo gomumvo gwiimaliwa 2012/13.

Okommitee oya ulike wo omaipulo kombinga yomayooloko pokati komiyalu gwopetameko lyokuyalula naangoka gwa ka ulikwa hugunina momushangwahokololo gwiimaliwa omumvo 2013. Omwaalu gwopetameko ogwa li oomilliona dhooN$ 9 214 697 omanga ngoka gwa nyolwa momushangwahokolo gwelongitho lyoshimaliwa ogwa ulike ashike oomilliona dhooN$ 7 643 509 momumvo 2013.Oshikwawo, ishewe tashi eta omaipulo ooshoka sho iilonga nenge ooproyeka dhehumokomeho dhongushu yoomilliona dhooN$ 11 240 791 omumvo 2013 inaa dhi ndjandjukununwa kutya oonkwashike.

Okommitee oya ti oyi na omaipulo sho ewiliko ihaali gwanithapo omautho kombinga yokugandja omishangwa dha pumbiwa , molwomakonakono gOmuyaluli mambo gwepangelo.

Okommittee oya ti shika otashi ningwa molwashoka oshafa kaapuna ngoka e na oshinakugwanithwa, na ishewe endopo mokulongitha oonzo nawa. Omunashipundi gwokakommitee okwa gunu ewiliko opo li longe komukalo gwalyo gwomayalulo opo li mone iizemo ya hokiwa.
Shilongo okwa uvaneke kutya ota ka endeleleka emanitho lyokungonga po omishangwahokololo ndhoka, dhi manithwe nokutumwa koombelewa dhOmukonakoni mambo, dhi ka konakonwe. Okwa ti iilonga mbyoka otayi kwatelelemo wo iilonga yoshimaliwa yomumvo gwiimaliwa nguka.
Ondoolopa yaOshakati

Elelo lyondoolopa yaShakati olya ti omayooloko momiyalu dhiiniwe niizemo yalyo membo lyomumvo gwiimaliwa 2015/16 olye etwa kokwaashishi kwaangongi yolopota ndjoka. Omunambelewa Omukuluntupitithi gwOshakati Werner Iita okwa ti ewiliko lyondoolopa ye, olya tamekele okutula kumwe oolopota dhiimaliwa lyolyene okuza omumvo 2015.

Okwa ti oshinima shoka osha li eilongo kuyo, hoka tashi vulika kwa fala metulo lyoombapila dhomafutilo nosho wo dhilwe pomahala gapuka membo lyomayalulo.Omanga ewiliko lyondoolopa lya li inaali kutha ko oshinakugwanithwa shika lyolyene , oolopota ndhika okwa li hadhi longekidhwa komunawino a za pondje. “Ondi itaala kutya omapuko ngaka oga holoka molwashoka otseyene twa tula kumwe omiyalu dhetu, nomolwashoka otwali tatu ilongo natango,” Iita osho a ti.

Iita okwa popi ndhika ta yamukula omapulo goKommittee yegumbo Etiyali lyopashigwana yi na sha nOmiyalu dhiimaliwa yoshigwana. Okakommittee haka oka li taka pula ewiliko lyondoolopa ya Shakati oshiwike sha piti.

Mokati komiyalu ndhoka dha konenenwa omuna omwaalu nenge eyooloko momwaalu guli molopota ya Auditor General’s (AG) gwoomilliona dhooN$99 628 511 pokati kiimaliwa mombaanga nomiyalu dhiimaliwa dhokomumvo ndhoka dha nyolwa momambo gomiyalu. Okakommittee okapula wo efatululo lyeyooloko lyoomilliona dhoo N$12 773 738 pokati kiitaambwa yiifendela yongushu ya gwedhwako[ VAT] nomwaalu ngoka gwa ulikwa molopota yetulo kumwe lyo VAT.

Elelo ka lya li wo li na efatululo kombinga yoomilliona dhooN$ 5 921 253 dha futwa kwaamboka ya pewa omayakulo.
Oshikwawo elelo olya ndopa okugandja omishangwa ndhoka tadhi gandja uumbangi, kutya omolwashike kwa ningwa omalunduluko montengenekothaneko yomwaalu goomilliona dhoo N$13 570 055 niigandjwa yongushu yoomilliona dhoo N$2 425 478.
Shafaathana naashika , elelo ina li vula okupopya kutya oshike sha ningwa po niihohela mbyoka yOshakati Premier Electric ya yalulwa lwaali.

Ihe, Iita okwa ulike kutya omapuko ngoka oga ziilile mokutula omishangwa dhiiniwe niizemo pomahala ga puka momambo gomiyalu.
Okwa ti elelo lye olya pukulula nale omapuko ngoka , nuumbangi kutya shoka osha ningwa otawu ka gandjwa mbala kokakommittee hoka. Elelo lyOshakati olina omasiku 14 okuza poshigongi shoka opo li gandje uumbangi mboka ko ka kommittee. Omolwomapuko ngoka okommenda ndjoka ya ningilwa elelo ndika ku Auditor General oya tula ewiliko lyondoolopa ndjoka methano ewinayi.Phillip Shikongo omunashipundi gOpevi gokakommittee hoka okwa ti elelo lyondoolopa olina oshinakugwanithwa okugandja omayakulo gongushu koshigwana , onkene olina okushininga mondjila.

Kazongominja okwa ti elelo lyondoolopa nali kambadhale okulonga mondjila miilonga yalyo ayihe.Okwa dhimbulutha elelo ndyoka li se oshimpwiyu kutya iimaliwa yoshigwana oya longithwa nawa na oyi shiwike kutya oya longithwa shike.
Ondoolopa yaOutapi

O nuumvo ndjika otaku hokololwa shafa inaa yi longa nawa nomambo gayo.Omukonakonimambo okwa pandula noonkondo oondoolopa ndhoka dha longa nawa unene Outapi mboka e wu lombwele opo wu tsikile tawu longo ngaashi naanaa wa longa omumvo gwoshimaliwa gwa piti.
Shika osho shotango Outapi tawu kala wu na omambo ga yela nogeli melandulathano. Nashilongo okwa pandula aaniilonga ye ta ti otashi pula okulonga nuudhiginini noshowo okwiifupipika opo aantu ya pondole okukala ya nyanyangidha omambo ga yela ngaashi sha ningwa.
Ndhika Nashilongo okwe dhi popi mongodhi moonkundathana a ningi naKundana kombinga ye yo komeho lyondoolopa onene mOmusati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here