Aalongi ina ya pyokoka eshongo mOshikoto

0
64

Maria Namupala

ONDANGWA-Omukuluntu gwelongo moshitopolwa shaShikoto Lameck Kafidi okwa ti oya taalela eshongo enene lyokwaahe na aalongi ya pyokoka moosikola dhomoshitopolwa shoka.

Sho twa ningi oonkundathana naye okwa yelitha kutya oshitopolwa shawo oshi iyadha mompumbwe yaalongi, unene mboka yi ilongela oonkatu dha yooloka melongo, noosikola odhindji odha gandja iilonga kaalongi mboka inaaya pyokoka nenge yaahe na ontseyo melongo.
“Kakele keshongo ndyoka lyokwaahena aalongi ya pyokoka unene moosikola ndhoka dhi li komikunda, otwa koneke omwaalu gwaalongi oyendji taya inyenge okuza koosikola ndhoka taya ningi omaindilo ya ka longele komahala goondoolopa, nonkene kehe thimbo oosikola ndhoka odhi li owala mompumbwe yaalongi,” Kafidi ta ti.

Ta gwedha po kutya oku inyenga kwaalongi hoka otaku eta oosikola dhi kale tadhi gandja iizemo ya nkundipala kehulilo lyomumvo, molwaashoka aalongwa ohaya kwata nuudhigu unene ngele opo ya adhika taya igilile omulongi gontumba, ye ota zi po ishewe posikola mpoka molwomatompelo gontumba nogongandi.

“Onkalo ndjika oya thiminike opo yamwe yomaalongi yi iyadhe taya longo oongulu ndatu pethimbo limwe, opo ya kwashilipaleke kutya aanona oya longwa, nokwaahe na aalongi ya gwana itashi yi iilonga nenge elongo moshipala,” ta gwedha po.

Okwa ti oye na woo omitse dhi li komapepe unene sho epangelo lya kankameka oopoosa omolwompumbwe yoshimaliwa, ta ti kaye li ompinge nekankameko lyoopoosa ashike oye etela ohenda aanona mboka ya pumbwa okulongwa noshe ya dhigupalela onga yeli aakwateli komeho yelongo miitopolwa.

Ta ti aatotipo yooveta moshilongo kaya uviteko onkalo ndjoka oosikola unene dhokomikunda dhi li, yamwe yomaalongi ohaya ende iinano iile, yo kaye na omahala gokuza ge li monkalo ohwepo, nolundji shoka oshe ya thiminike ya konge oosikola ndhoka dhi li pooha nondoolopa nokweenda iinano iifupi.

Kafidi ta gwedha po kutya oya taalela omashongo ogendji unene, nokwa totha mo woo ndyoka ta ti okwa konekwa aalongwa oyendji taya etha oosikola omolwomategelelo, nolundji aalongwa mboka uuna ya pulumutha ihaya galukile we koosikola molwaashoka ohaya kala ya tila okuyolwa kuyakwawo.

Ta tsikile ko ta ti nonande aanona mboka haya pewa omalongo moshilongwa shoLife Skills, onkene taya ningi omategelelo, nokwa ti epangelo olyuutha aanona ya kale taye ya kootundi yo taya pewa efudho ya ka mone nongele ya mona taya galukile kootundi yo ya tsikile neilongo lyawo.

Okwa kumike aavali ya kale nokukumagidha aanona opo yi itule melongo, yo ya yande omashongo ngoka ge ya palamena moonkalamwenyo dhawo unene pethimbo ndika, ta ti aanona naya itule melongo lyawo opo ya mane yo yaka tyapule onkalamwenyo uuna ya mana omailongo gawo.

Omukuluntu gwelongo ta ti oku uvite etumba molwaashoka oshitopolwa shawo natango onkene tashi shi enditha nawa miizemo yondondo onti-10 nondondo onti-12, ta pula aalongi ya tsikile nokwiitulamo nonande ya taalelwa komashongo ngoka ogendji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here