Ano omolwashike aanona taa fadhukilepo koVenduka

0
348

Komutoolinkundana

WINDHOEK-Omalelo goondoolopa dhomonooli otaga ti otaga tsu nokuthiminika opo ga keelele aanyanyamagulu kaaya ye we kOvenduka nelalakano lyoku ka konga iilonga. Elelo lyondoolopa yaNgwediva, tali ti lyo otali ipupula kombunda oshoka olyo limwe lyomomalelo ngoka taga hili aantu ye na uunongo wa yooloka noontseyo kapyoko okuza moNamibia ayihe koonono. Jackson Muma, omupopiliko gwelelo lyondoolopa ndjika ota ti, “aantu mbaka ohaya dhana onkandangala mokuyambulapo eliko lyomoshitopolwa moka.” Shika Muma ota ti anuwa osho naanaa tashi kwashilipalekitha elelo lyondoolopa yaNgwediva li kale li na iinima nomayakulo ngoka taga nana aanyasha.
“Ashike haandoolopa adhihe dha pya ngaashi ondoolopa yaNgwediva.”

Omukuluntupitithi gwelelolyondoolopa yOutapi Ananias Nashilongo ta ti.
Nashilongo ota ti kutya opu na natango oombelewa dhontumba nenge omayakulo gongandi ngoka haga adhika ashike moshilandopangelo na onkee oshilando osho ashike shi na okukala sha udha aantu molwomayakulo ngoka haga adhika mo.

Omalelondoolopa ngaka okwa li ta yamukula omapulo kutya oshike taga longo po opo ga nane aaniilonga ye na oontseyo dha yooloka, osho wo kutya otaya yambidhidha ngiini aanyasha mboka ya hala yi igwedhele ko kuunongo wawo osho wo okutsika po nokutota po oongeshefa dhawo dhopetameko.

Omwedhi gwa zi ko, mayola gwaVenduka, Muesee Kazapua okwa popi ta ti okwa ti oshilandopangelo nasho otashi ka kutha ko oongakum e tashi ka tula po oondjindikila opo ya keelele aantu mboka taya zi komahala galwe kaye ye moshilando nelalakano lyokumona iilonga. Ta ti oshi li oshihwepo aantu ya konge tango iilonga pomahala ngoka gopopepi nayo manga inaaya ya koshilando.

Aantu mboka haya mbomboloka okuza komalukalwa gi ili kiitopolwa ya yoolokathana oyo wo taya eta omukundu gompumbwe yomagumbo, noyendji oyo ye li oshitopolwa shaantu 100 000 mboka haya zi moombashu. Shika otashi eta uupyakadhi oundji shina sha nuundjolowele, ngashi omukithi gwoHepatatis E ngoka gwa li gwi iteyele mOvenduka.

Ashike Muma ota yeleke ta ti, “Ongwediva oyi na oosikola dhi vule po-22, dhopaumwene osho wo dhepangelo, ondoolopa oya edhilila woo iiputudhilo yopombanda ngaashi oUNAM, NUST naIUM.

Ta tsikile ko ishewe, “Oopolohalama dhaanyasha ohadhi kala mendiki enene lyaSam Nujoma. Oothigwa nuunona wulwe owu na wo opolohalama yoku ya kumika, opo ya ka kale aantu yongushu konakuyiwa”

Ashike Nashilongo okwa ti epyopyo lyameya gwandoolopa yaWindheok omusamane Musuee Kazapua itali nu omeya ngele ota ti konakuyiwa onaya ka keelela mo aantu moshilandopangelo oshoka moVenduka omo ashike mu na oompito odhindji dhiilonga.

Nashilongo okwa ti kutya sho epangelo lya li lya eta po omulandu gwoku eta po ombelewa noshowo iikondo mbyoka ya yama kepangelo koondoolopa dhokuushayi osha li tashi ka vulika aantu ya kale taya longele popepi ihe ngashingeyi onuudhigu tashi vulika.
“Shoka itaashi shuwa oshoka moshilongo omu na nale ekotampango ndyoka lya pitika aantu ya ende ya manguluka yo ya ye mpoka ya hala okukala,” Nashilongo a hokola ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here