Egwithemo lyomapunda kOtamanzi otali konaakonwa

0
364

Loide Jason

WINDHOEK-Omukuluntu guundjolowele moshitopolwa shaMusati omusamane Alfons Amoomo okwa ti kutya aanambelewa ye oye na okukonaakona shoka tashi etitha omapunda ga gwemo.

Dhika Amoomo okwa li te dhi popi sho a pulwa kuKundana kutya ngashingeyi onkalo yaakiintu ye li momategelelo taya gwitha mo omapunda yokomukunda gwedhina Kambonde Kamwaalwa moshikandjohogololo shaTamanzi moshitopolwa shaMusati oyi li ngiini.
Kundana okwali a kundana omasiku ga zi ko kutya aakiintu ye li omugoyi yopomukunda ngoka oya li ya gwitha mo omapunda okutameka ashike muDecemba omumvo gwa zi ko sigo omuJanuali nuumvo.

Kansela gwoshikandjohogololo shoka Johannes Iyambo okwa li a popi kutya aniwa aakuluntu yontumba oya lopotele ombelewa kutya opwa holoka uudhigu mboka na kaye shi kutya otashi etithwa kushike.

Iyambo okwa ti otaya tengeneke kutya pamwe onkalo ndjoka otayi etithwa komeya ngoka ga kaka nenge kiinano mbyoka iile taya ende okuya koshipangelo.

“Oshipangelo oshi li unene kokule, okuza mpaka oye na okukala ya enda uule wookilometa dhi vulithe pomilongo mbali nasha opo ya ye ko, nethimbo limwe oolefa ohadhi kala dha pumba. Onkee tandi fekele kutya pamwe oshinano shoka osho sha etitha uupyakadhi mboka,” osho Iyambo a hokola ngaaka. Ihe Amoomo okwa ti aanambelewa ye oya li ya ya ko kombelewa ya kansela opo ya ka konaakone yo ya wape okushuwa kutya oshiningwanima shoka osha etithwa naanaa koshike na osha etwa uunake.

“Aanambelewa yandje oko ya li na kaya li ya adha ko kansela onkee ngaa ne taya ka shuna ko natango opo ya tale kutya oshikwashike naaana shi li ko ngele ya yi koshitopolwa hoka,” osho omunuundjolowele omukuluntu moshitopolwa a hokolola ngaaka.
Okwa li woo a tsikileko kutya uuna aanambelewa ye ya yi ko kehala hoka otaka shanga omushangwalopota ngoka te ke gu pa aanambelewa aanene mwa kwatelwa ngoka e na uuthemba wokupopya naataoolinkundana.

“Ngele aanambelewa yandje oya yi ko koshitopolwa hoka nena omulombo otandi ke gu pa omupitithi guuyelele moshigwana opo e ku pe uuyelele nosho wo iizemo yaashoka sha ningwa po,” osho a tsikileko ngaaka. Ashike okwa hokolola woo kutya aniwa onkalo ndjoka oyi na okukala ya konaakonwa meendelelo opo aanambelewa ya tale kutya oshike tashi etitha omukundu ngoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here