Namibia, Botswana ya hulitha po okulanda onyama koSouth Africa

0
117

Komutoolinkundana

Windhoek-Iilongo oyindji moAfrica lyuumbugantu oya kaleka eetemo lyonyama hayi liwa inaa yi pya okuzilila koSouth Africa omolwa etaandelo lyomukithi hagu zi miikulya.

Epangelo olya pe uusama omuhaka gwa tseyika nawa ‘polony’ omolwa uuzigo wolisteria ngoka ngashineyi gwa dhipaga aantu 180.
Olya kumagidha opo oshigwana shaaha lye nande oludhi lumwe lomihaka.

Okwa pulwa oongeshefa dhi kuthe mo omihaka adhihe moositola shoka sha eta opo oositola odhindji dhi yeleke oolaka dhadho.
Namibia, Mozambique, Malawi, Botswana naZambia, nayo oya landula oshiholelwa shaSouth Africa taya pula iilongomwa mbyoka yi shunithwe ko ku kalekwe eetemo lyasho moshilongo meendelelo.

Uuministeli wUumapya nUuniimuna moMozambique owa pula ayehe mboka haya ngeshefa nonyama ndjoka ya kuthe mo iinima yayo mooraka molwaashoka oya nika oshiponga.

Omupopiliko gwehangano lyoO&L Group moNamibia, Roux-che Locke, okwa ti oositola dhoPick ‘n Pay moNamibia otadhi ka shunitha iimaliwa yomulandi kehe ngoka ta ka shunitha oonyama ndhoka. “Kehe ngaa omulandi gwetu ngoka a limbililwa kutya otashi vulika a landa onyama nenge oshilongwamo shi na ekwathano nomukithi nguka ne shi galule, otatu ke mu shunina oshimaliwa she shi ihwa po,” osho a ti ngaaka. .

“Uukolele negameno lyookastoma dhetu oyi li monomola yotango. Otwi inekela kutya ekaleko lyiilongomwa mbika kalyi na oshilanduli oshinene kongeshefa oshoka Pick ‘n Pay Namibia oha landitha wo koongeshfa odhindji moshilongo. Nonando inatu uva nande oshiningwanima shomukithi gwoListeria sha lopotwa moNamibia otwa kutha onkatu ndjika onga egameno kaalandi yetu mboka oyo ye li oshinima sha simana koongeshefa dhetu,” Locke ta ti ngaaka.

Osha kutha South Africa ethimbo li vulithe pomimvo mbali opo ya mone kutya ombakiteli ndjika oya zilile peni. Na okwa kala iiningwanima yi li 948 okuza mu Januali 2017 nIigwanahangano oya tala kutya shika osho omuyalu omunenene gwa lopotwa muuyuni gu na sha nomukithi nguka. Ongongahangano yuundjololwele muuyina (UN World Health Organisation) oya ti nguka ogo omuwaalu omunene moka aantu ye thike lwopo1000 taya kwatwa komukithi methimbo lyoomwedhi tadhi ihilile po14.

Ope na eitaelo kutya omukithi nguka ogwa ziilila kofaabulika i li muumbangalantu waPolokwane, ndjoka hayi longo iikulya yoEnterprise Food. Omutse gwehangano lyoTiger Brands, ndyoka hali longo iikulya yoEnterprise ogwa ti kape na nande uuyelele wa yela kutya omaso gaantu mboka 180 oga ethitwa kiilongomwa yehangano lye. Ashike nande ongawo, Lawrence McDougall okwa ti ehangano lye otali ka kala lya kotoka notali ki iyutha kelombwelo lyepangelo lyokukutha mo iilongwamo yalyo moositota. Ope na natango ofaabulika yedhina RCL Food, yehangano lyi ilile ndjoka nayo tayi nikaanikwa.

Omahangano ngoka agehe oga hulitha po pakathimbo okulonga noonyama inaadhi pya koofamulika dhawo ndhoka dha kwatakanitwa kumwe netaandelo lyomukithi.

Sho epangelo lya pula opo iilongomwa mbika yi shinithwe, oositola oonene ngaashi Shoprite, Pick n Pay, Spar and Woolworths odha yeleka oolaka dhadho nokukutha mo oonyama ngaashi obacon, sausages niiyikwawo oyindji.

Listeriosis omukithi gwa nika oshiponga nohagu taandele uuna aantu ya li iikulya yi na ombakiteli ndjoka. Iikulya mbyoka hayi etitha oyo omahini inaaga yogoka ocheesa, iiyimati niihape, onyama hayi longwa yiliwe inaayi pya noohi inaadhi telekwa komulilo.
WHO yoUN oya ti “Listeriosis oya nika oshiponga ashike otayi vulu okukeelelwa oshoka ombakiteli, yedhina Listeria Monocytogenes, ohayi adhika mevi, momeya, miihape nomoonyapi dhiinamwenyo yimwe. Iikwamahini, onyama, iikulya yomefuta, iiyimati nayo ohayi vulu okukala yakwatwa.”

“Aanona oyo unene haya kolwa kombakiteli ndjika,” osho Christian Lindmeier gwoWorld Health Organization (WHO) a ti, ta gwedha ko kutya “uuhanona owa kalela po oopeleseda 40 dhaamboka ya ningi iihakanwa yomukithi.”

Okwiikalekela iihakanwa uule wiiwike itatu, otaku dhigupaleke opo ku landulwe kutya ombuto oya zilila peni nokugamena ketaandelo.
“Ito dhimbuluka shoka wa li iiwike itatu ya pita – oshidhigu u dhimbulule oshikulya shontumba we shi lya iiwike itatu nenge ine ya pita po. Shino osho eshongo enene twa taalela,” omupopiliko ta ti.

Aantu moSouth Africa niishiindalongo ngaashi Namibia otaya indilwa opo ya longithe omikalo ntano dhoWHO dhopologalama yiikulya yagamwenwa ndhoka dha kwatela mo oku iyoga koonyala petameko nopethimbo lyokulongekidha iikulya, okulongekidha onyama nawa noku ikalekela iikulya mbyoka inaayi pya kwaambyoka ya pya, oshowo okuteleka nawa iikulya unene tuu onyama, iikulya hayi zi kiikwamawawa mwa kwatelwa omayi niikulya hayi zi mefuta.

Konyala iititatu iyali yiiningwanima ya lopotwa okuzilila moGauteng Province moka muna Johannesburg noPretoria.
“Otuna iiningwanima yi li 748 ya shilipalekwa kolabola, ashike otayi vulu yi kale yi vulithe po, otashi vulika yimwe yi kale inayi lopotwa,” osho Lindmeier, a ti.

Uuministeli wUundjolowele owa ti mpoka pwa zilile omukithi opwa monika nawa sho aanona yomokinda ya li omuhaka ngoka gwa landulwa sigo okunaku gu longa.

Omukuluntu gwomakwatathano muuministeli Popo Maja ota ti oongeshefa dhokulonga onyama odha kala ethimbo nuule inaadhi hala okulongela kumwe noveta, inaa dhi hala okutuma uupambu wiilongomwa wadho kolabola.

“Otwa kala ethimbo tatu konenene kutya olisteria oya zi miilongomwa mbyoka.”
Sho a pulwa kutya omolwashike sha pula oomwedhi adhike 14 opo ku monike kutya omukithi otagu zilile peni Maja okwa ti “kasha shi kutya itatu longo iilonga yetu nenge katu na iilongitho ya gwana.” Ta ti omahangano agehe haga longo iinima mbyoka naga konaakonwe.
Shika osho oshikando oshitiyali shetaandelo lyomukithi gwoListeriosis, mo2011, ogwali gwa tukuka moUnited States moka mwa lopotelwe iiningwanima yi li 147. Manga shika inaashi ningwa omukithi ogwa li gwa tukuka moItaly mo1997.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here