Ookuume kopaihulo ya takelwa omunwe, ashike okiipeta yakahima

0
684

Komutoolinkundana

Ovenduka-Opolisi yomoshilando otayi ti kutya otayi nana nondatu ngele tashi ya kaakalimo yomoshilando, oshoka inaya hala oku uva ko elondodho yi ikaleke kokule nomahala ngoka gi ikalekelwa noga nika oshiponga. Nonando ya ningi iikonga yokuuvitha ko aakwashigwana, onkene tuu aakalimo taya tsikile okutalela po omahala ngaka omausiku. Ookuume kopaihulo mboka haya kala ye na ehalo lyoku iyuvitha nawa, oyo unene itaya pitwa momitse kekunkililo ndika ewanawa.

Omupopiliko gwopolisi yomoshilando, Cellie Auala-Kapolo okwa ti ngashiingeyi otaya gandja egeelo tali kotha ooN$ 1000.00 kookuume kopaihulo mboka taya ka adhika taya longo iilonga ya golipala yo itayi opalele momeho goshigwana.

Opolisi yomoshilando tayi holola wo kutya pomahala mpaka otapu longwa iiningwanima moka ookuume kopaihulo ya ponokelwa nenge ya yugwa iinima yawo ashike onkene ngaa taya tsikile nokuya pomahala goludhi ndoka. Kamana kandongo momahala ngoka haga yiwa unene, ehala hali ithanwa Lover’s Corner ndyoka li li popepi nosekundosikola yimwe mondoolopa, osho wo pehalandjandja lyi li popepi nosasiona yakadhimamundilo moKhomasdal. Oompata anuwa okakuya kaake po, onkene Aula-Kapolo ota ti; “Ngashingeyi otwa kutha ko oongaku, ohatu li hwameke (embamba lyopolisi) ashike e tatu hingi naana sigo oompoka ye li, tatu zi ko nayo, tatu ya eta mokandunda ketu moka mu na uuthano wetu woCCTV e taya italele ko yoyene kiikumithalonga yawo, tse ngiika tatu ya pe nduno egeelo lyoshimaliwa.”
Ta koleke wo kutya aantu onaya kale ye shi kutya omahala ngaka oge li metonatelo lyopolisi omutenya nuusiku pamukalo gokulongitha uuthano woCCTV. “Kehe owala shoka tashi ningwa po, tse otatu shi mono owala okupitila muuthano.”

Ta kunkilile ishewe aantu yi ikaleke kokule nomahala ngaka taga fuluka iimbuluma , yo ya mone omahala galwe ngaashi oondunda dhopashinanena, ano oohotela, nomagumbo gaayenda.

Ta holola wo kutya momathimbo ga piti, uuna opolisi ya mono ookuume kopaihulo taya longo iilonga yoshikuluntu montaneho pomahala gaayehe, oya li haya kutha ko oonomola dhoohauto yo taya longitha omukalo nguka okumona omakwatathano gopangodhi ga mwene gwohauto noku mu guna kutya oku li ta tula oonkalamwenyo dhawo moshiponga. Ashike elongitho lyomukalo nguno okwa li tali kunu oonkalangongo, oshoka olundji hoka to fala omeya hako nani taku hangwa. Ohauto omathimbo gamwe otayi vulu nani okukala komuntu i ili, ano keeshi ngoka ya shangithwa medhina lye.

Ta gandja oshiholelwa kutya ohauto otayi vulu okukala kedhina lyomukulukadhi, ashike nani pethimbo lyoshiningwanima oya li komusamane. Nonando oyendji ya ningilwa omiyonena manga ye li pomahala ga tya ngaaka, halundji haya hala okutula mo oshipotha nande.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here