A dja koshakapalwa

0
66

Komutoolinghundana

Ovenduka-Omulumenhu weedula 27 okwa li monghuwo i na onghambe eshi a li a hangika komiya daShinana di li moidjalomwa yopaumwene, odo da patulula omundilo da yukifa metuwa laye londilo loAmarok pefimbo leevili dokwatoka lela mEtitano la dja ko.
Otaku hokololwa kutya eshi sha etifa onghalo ilimbilika noitilifa ngaha oshe shi kwa li a tomhakanifwa nomukwashiwana e lili oo kwa lopotwa e li vaka mokalimosho.

Wapula Kalla okwa li a finda keumbo e ke di kufe komakipa pefimbo lotundi 23h51 eshi a mona otuwa ya kanghama apa ha kanghameke otuwa yaye shito. Eshi oshe mu fininika opo ye a ka kanghameke oshitukutuku shaye pomunghulo wopate. Omanga kwa li ta ningi onghedabala eyi, okwa haluka omuhu a homata te mu ulike ondjebo.

Kalla okwa diladila diva kutya kaimba eumbo lavo nongeshefa otai iwa eenyala kookalyongo, ina kwataakwata vali nokwa shunifa etuwa laye monima neendelelo. Ine shi pondola vali okufaduka po, osheshi ovapolifi ve li vane, va djala oikutu yopaumwene, ova patulula omundilo nokuyasha etuwa laye oikando i li 26. Eshi Kalla a mona kutya ovanhu otava umbu tava pula kolutu itava sholola nande, okwe li koka mo motuwa yaye ndee te li yandje a yelula omaoko aye ayeshe avali, ta inginda oonakuhomata kutya nava hulife po okutopifa eendjebo davo ndee tava kufa keshe eshi va hala.

“Ovalumenhu ava vane ova twikila nokuumba oitopifa yavo nokonima eshi nde li yandja kuvo.” Ta twikile ko vali kutya ova ka tula mo ashike ombiliki eshi mwe li dopa omukulunhu wongeshefa yeumbo lovaenda oyo yoo yi li momudingonhoko tuu omo waHochland Park. Otaku hokololwa kutya Kalla okwa tomhakanifwa na umwe womooKalyamupompo ovo va ninga omunyonena womunyeka kwa homatiwa mOkahandja oshivike sha pita. Ava vati ova faduka po noimaliwa ya fika poN$900 000.Kalla oo a ningilwa oshiningwanima eshi tashi difa omaxwilili okwa patululila opolifi oshibofa shonghedabala yedipao, okuningila omunyonena womaliko wopaumwene osho yo okutopifa oshilwifo monhele yomalukalwa.

“Onda li nelao kuhe na vali shaashi ngeno onda hangikile hai shingi okatuwa aka kashona oko handi shingi shito ngeno ngaha ame omudimba nale,” Kalla ta ti. Eshi oshifo shoNew Era sha ninga omakwatafano nopolifi, Chief Inspector Kauna Shikwambi, Omupopiliko wopolifi yaNamibia, okwa ti ye kena manga ouyelele kombinga yoshiningwanima eshi, onghee ita dulu oku shi koleka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here