Omahala gwomaidheulo nomainyanyudho goshali oga simana

0
66

Komutoolinkundana

OVENDUKA-Moshigwana omu na omutyo ngoka tagu ti kutya aanyasha yopaife kaye na we oompito dhomayinyanyudho kakele kokudhenga omandoli, ashike ndhika odhali dha patanekwa ku gumwe gwomaagundjuka mboka haya menekele koomahala gwomadhewo ga mangulauka moVenduka.

Sydney Ganuseb ngoka a popi naKundana okwa hokola kutya aagundjuka oyendji oye li ngashingeyi haya meneka okuya pomahala ngoka onga omukalo goku inyanyudha opo ya keelele okukala ashike ye na onkalamwenyo yokunwa iikolitha yo ya ka iyadhe taya longo omiyonena noshowo iimbuluma.

Limwe lyomomahala ngoka oondyoka li li molukanda lwaWanaheda moshikandjohogololo shaSamora Machel moKatutura mOvenduka. Ganuseb okwati kutya ngashingeyi okwa kala oomwedhi dhi li hamano te ya kehala ndika na oha tsakanene naagundjuka ooyakwawo mboka woo haya piti ongula okuya kehala ndika.

“Aantu oyendji ohaya kwata ondjuhwa komulungu, taye ya okutameka pontano yongula sigo opohamano aashonashona oyo haye ya okutameka pohamano sigo opohetatu. Ngele owa hala oku mona aagundjuka nkene ya itula mo mokunyanyudha omalutu gawo nena owu na oku pita ongula,” osho Ganuseb a hokolola ngaaka ta lombwele omutoolinkundana nguka.

Okwa popi polwemwene kutya omainyanyudho ngaka otaga kaleke aagundja kokule nomahala ga nika oshiponga nosho wo okuya kaleka kokule naamboka taya vulu okuya nwetha mo okukala ya nika oshiponga moshigwana.

Shika okwe shi popi sho a ti kutya ngashingeyi iimbuluma moNamibia oyi li unene pombanda nolundji otayi etwa kaagundjuka mboka kaye na shoka taya vulu okuninga opo ya kale ya ipyakidhila.

Okwa ti kutya shimwe woo osho shoka kutya aagundjuka yamwe kaye na ontseyo kutya ope na omahala gwomadhewo goshali ngoka ga tungwa po komalelelo goondoolopa ngaashi naanaa mOvenduka moshitopolwa sha Khomas.

“Ndika ehala ewanawa oshoka kali na oondjindikila, aantu oya pumbwa okuya huka kehe ethimbo ya hala okukala ya ipyakidhila. Uupyakadhi oomboka ashike kutya aantu oyendji kaye shi kutya omahala ngaka ohaga longo ngiini,” osho a popi ngaaka a eta ohenda.
Okwa ti ngaashi ye okwa hogolola kutya ota yi ko lwaali mesiku kehala ndyoka, ongula nokomatango shoka ano hashi etitha nokuli opo etango lye li kale hali ka pa oyana mbala, onkene iha mono we ethimbo lyokuya komanwino.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here