Taya pula osikola yoMennonite Brethren yi kale ya pata

0
125

Maria Namupala

OMAFO-Iilyo yongundu yoPopular Democratic Movement (PDM), ndjoka ya li nale hayi ithanwa oDTA, otayi pula ewiliko lyopombanda lyoshikondo shelongo moshitopolwa shaHangwena li kuthe ko oongaku, opo li edhile omiyelo dhosikola ndjoka moompadhi oontalala.
Osikola ndjoka otayi adhika momudhingoloko gwOmafo, noya totwa po komukwashigwana gwaKongo noku li omusita Pedro Marcelino Moussongela, ngoka pethimbo ndika e li mondjedhililo ta tamanekelwa iipotha yekwatepo lyombambyona lyaanona osho wo iipotha yomakwatonkonga kiitopolwa ya yooloka moshilongo.

Momukanda ngoka gwa nyolwa komukwatakanithi gongundu ndjoka moshitopolwa shoka Hidipo Hamata ogwa yelitha kutya osikola ya tumbulwa metetekelo oya lopotwa yi na iimbuluma oyindji, ta ti omukanda okwe gu nyolele oshikondo shelongo moka a gandja omatompelo.
“Otwa kundana kutya osikola ndjoka oya nika oshiponga ngashingeyi, molwaashoka otapu lopotwa iipotha ngaashi shoka sha ningwa omasiku ga zi ko sho gumwe gomaalongi a lopotwa a kwata uunona koonkondo nenge e wu longela omiyonena dhopaihulo, shoka sha nika oshiponga noonkondo, nonando e li momake gopolisi otu wete sho opala opo osikola ndjoka yi patwe mbala,” Hamata ta ti ngaaka.
Hamata ta gwedha po kutya oye na uumbanda nomaipulo ogendji unene sho omutotipo gwawo e li mondholongo, nuunene sho gumwe gomaalongi natango ta tamanekelwa iipotha ngambyoka tayi tamanekelwa Moussongela.

Gamwe gomomatompelo ngoka ya totha mo kutya omolwashike ya hala enongelo li edhile omiyelo oya ti oya kanitha omukumo neinekelo lyawo maalongi nomewiliko lyosikola ndjoka, unene sho ya kwatelwa komeho kaalongi yiimbuluma nomiyonena.

“Aalongi nayo otaya eta omiyonena moshilongo, notashi yemateke okukala ya patulula omiyelo nonande taku lopotwa omiyonena odhindji, otashi kwathele shike aalongi taya longo aanona yo taya yonagula po oshigwana nokuya oompango nooveta dhoshilongo moshipala?,” Ta ya popi nongeyo.

Omukwatakanithi ta ti kaye shi kutya omalalakano genongelo ndyoka ogeni, taya gwedha po kutya oya kundana woo kutya osikola ndjoka oyi na omikandapitikilo dhiifundja naashoka oya ti oya hala shi talwe muule washo manga kuyele.
Taya tsikile ko kutya uuna osikola ndjoka ya patwa nayi ye miikaha yepangelo, lyo tali kutile po aalongi yamwe aape mboka taya longo nelalakano noyeshi shoka taya lalakanene ihe haku vundakanitha ombili nokuteyapo oompango dhoshilongo ngaashi tashi ningwapo ngaashingeyi.

Mokuuva ndhika otwa li twa ningi oonkundathana naangoka ta kwathele peha lyomukuluntu gwelongo moshitopolwa shoka Armas Kashiimbi, nokwa koleke kutya ombelewa yomukuluntu gwelongo oya yakula enyenyeto nomukanda ngoka. Kashiimbi ota ti oyi ipyakidhila nokutala kutya otaya ningi po shike.

Ta ti oshikondo shelongo oshi ipyakidhila nomakonakono nomapekapeko gomuule taga ningilwa penongelo mpoka osho wo pomudhingoloko aguhe, opo ihe uuna ya mona uuyelele wa kolekwa taya vulu okutseyithila iikundaneki ashihe shoka ya mono po nonkatu ndjoka taya katuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here