Aagundjuka oye li pevi noonzapo dhawo …anuwa kaye na owino yiilonga

0
133

Loide Jason
OVENDUKA

Omapekaapeko omape oga mono kutya oopelesenda 50 dhaagundjuka mboka ya za miiputudhilo yopombanda oye li kaye na iilonga. Omapekaapeko ngaka oga mono wo kutya aagundjuka oyendj kaye na iilonga oshoka kaye na uunongo nowino yiilonga mbyoka yi ilongela. Oyendji mboka ya mana enongelo lyawo miiputudhilo yopombanda kaye na owino miilongwa yOmwaalu, Oshiingilisa osho wo iilongwa yi na sha nomakwatathano.

Omakonaakono ngaka oga nyanyangidhwa kehangano lyaagandji yiilonga moNamibia (Namibia Employer’s Federation) pamwe nehangano lyiilonga muuyuni (ILO). Omahangano ngaka oga gandjele omambo gawo gomakonaakoko oshiwike sha zi ko mOvenduka.
Oshinima shoka tashi konaakonwa unene osho shoka kutya, oopelesenda dha thika po-60 dhaagandji yiilonga odha ti kadhi wete aantu ya longwa mboka taya vulu okukutwa nokupewa iilonga. Ashike, omakonaakono oga mono kutya aanyasha ya longwa kounivesiti ye thike poopelesenda 50, oye li ya kuutumba pevi kaaye na iilonga. “Omolwashike aagandji yiilonga taya ti kaye wete aantu ya longwa, omanga pe na aantu mboka ye na oonzapo ashike kaye na iilonga?,” Ndyono olyo epulo limwe ndyoka omakonaakono ngaka ga kambadhala okuyamukula.

Eyamukulo limwe olyo ndika kutya oyendji mboka ya zi kounivesiti noonzapo oonene, oye na owala owino ndjoka ya lesha momambo, ndele kaye shi kutya iilonga yo yene ohayi longwa ngiini. Ope na mba ye na oonzapo ndele oya nyengwa okupopya nokushanga Oshiingilisa osho wo okuyalula nawa iimaliwa niinima yilwe tayi pumbwa omiyalu. Yamwe itaya vulu okupewa iilonga nando oye na oonzapo, kaye shi okupopya nawa naantu nomikalo dhawo dhokulonga naantu otadhi limbilike.
“Maagundjuka mboka ya pondola omailongo gawo kiiputudhilo yopombanda, oopelesenda aashike 38 tadhi longo shoka ya ilongela,” omukandahokololo tagu ti. Yamwe mboka yi ilongela omayakulo ge na sha noongeshefa nenge iinima yimwe otaya longo onga aalongisikola, niilonga yimwe inaye yi ilongela.

Omapekaapeko taga tsikile kutya okwa pumbiwa aagundjuka ya zulwe ngele tashi ya kiilonga mbyoka ya hala oku ilongela. Elongo olya pumbwa okuputudha shoka aagandji yiilonga ya pumbwa, ngashingeyi aantu otaya ilongele omayithano inaaga pumbiwa kaagandji yiilonga.
“Naku kwashilipalekwe kutya aailongi otaya ilongele iilonga nuunungo mboka tau pumbiwa. Aagundjuka naya zalekwe nuunongo wokukandula po omikundu, okulongela kumwe, osho wo okuninga omakwatathano ge li hwepo,” omukandahokololo tagu ti.

Okwa li wo kwa gandjwa edhiladhilo opo aailongi ya kale taya pewa oompito dhoku idheula opo ya vule okukala ye na uunongo mboka wa pumbiwa. Shika otashi kwathele aailongi ya mone ontseyo ndjoka tayi kwathele opo ya mone iilonga.
Omapekaapeko shi na sha nonkalo yokwaa na iilonga moshigwana, oga ulike wo kutya aagundjuka oyo ye li pombanda maantu mboka kaaye na iilonga moshilongo, shi vulithe aakuluntu yepipi lyopokati.

Shika osha li she ya poluhayela oshiwike sha yi sho omushangwalombo nguka gwa pitithwa nogwa etwa moshigwana.
Olopota ndjoka oya ulike woo kutya oopelesenda omi-92 dhaayilongi mboka ya mana kiiputudhulo yuungomba oya halika ngele tashi ya kiilonga shi vulithe mboka ya za kiiputudhilo yilwe ngaashi oUnivesiti yaNamibia noshowo yilwe.
Omukandahokololo ngoka ogu ulike woo kutya aayilongi oye wete ye na uunongo okulonga ihe sho taya yi komapulaapulo giilonga ohaya ndopa okugwitha aapulaapuli kiipundi, shoka tashi ulike kutya kaye na shoka ye shi.
Oopelesenda ashike dhi li hamano maagandji yiilonga taya ulike kutya aailongi mboka oya ilonga lela okulonga iilonga mbyoka.
“Oyendji yomaagandji yiilonga oya totha mo kutya aailongi mboka kaye na ontseyo yokulonga oya pumbwa oku idheula tango omanga inaya kutwa,” omakonaakono osho ga mono ngaaka.
Ogwa tsikile ko kutya aailongi mboka nonande oya longwa onkene ngaa taya nyenyeta nokushanga, okugandja omatompelo noshowo uunongo ulwe.

Olopota ndjoka oya ti kutya ngashingeyi moshilongo muka kamu na omulandu gu uka tagu vulu okulandulwa opo aailongi ya mone omadheulo manga etemo inali ya momupini.
Ashike shoka tashi hokitha osho shika kutya aagandji yiilonga oye na ohokwe okudheula aailongi opo ye ya longekidhile okumona iilonga.
Nonande ongaaka, oopelesenda dhaamboka ya mana osikola ya mona omadheulo gwopakathimbo odhi li po-90.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here