Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Elongelokumwe lyaanangeshefa aaNamibia

0
22

Oshinima shelongelokumwe lyaanangeshefa, kashi shi oshipe mokati ketu tse aanangeshefa, ndele omukalo gokukwathathana, otwe gu thigulula kootatekulu nootatekulululwa. Monale omuntu ngoka kee na ongombe okwa likolithwa oongombe komukalo nguka: omuntu a pewa oongombe uusita neinekelo keume lye. Oongombe dhoka a pewa uusita tadhi mu pe uuhoho. Omuntu ngoka uuhoho te u tutile mepya, epya e tali mu pe eteyo ewananwa. Meteyo ewanawa, omuntu ngoka ta landandakanitha iilya nongombe. Komukalo gwa tya ngeyi, omuntu ngoka a li kee na ongombe, a likolithwa ongombe keume lye.

Tse mbaka aanangeshefa aashona otwa kala wo nokuyambidhidhwa kaanangeshefa aakokoli yondjila yuunangeshefa. Aankokoli yondjila yuunangeshefa mboka, oye tu yambidhidha niiyenditho yawo, notwa landa wo iinima moongeshefa dhawo opo tu ka landithe. Omukalo ngoka gwelongelokumwe, ogwe tu nkondopaleke noku tu yambula po, tu adhe pamuthika ngoka tu li nena.
Ondjuulukwe yelongelokumwe muunangeshefa

Monakuziwa, ehangano lyaanangeshefa kUumbangalantu waNanibia olya kala oshinima oshinene, unene tuu kutse aanangeshefa aaluudhe, oku tu dhimbulukitha aluhe kutya otu na oshinakugwanithwa oshinene shokuyakula oshigwana, otwa kala unene nani tu li mosheentsi shokwaahalongelakumwe, mokukala kehe gumwe, ngu kahe, ngu pokayina.

Nani dhomukulugwonale odhoshili, sho a tumbulule ta ti: Oando ihayi udha okagandhi, andola Nekulunene a ningi omuyamba. Otandi dhilaadhila kutya, sho kwa li hatu ningi iigongi, andola nani otwa ningile po elandulathano lyokupukululathana, nkene omunangeshefa e na okweenditha ongeshefa ye. Shika andola oshe tu kwatha okwiilongekidhila ethigathanopo noongeshefa dhaakwiilongo, ndhoka dhe ya muNamibia sho lya manguluka, andola oya adha tu li muukumwe wumwe, nomelongelokumwe lya tata lya indula, ano lya kwata miiti.

Konale miigongi yetu otwa li unene hatu kundathana kombinga yooyene yooholosaila, mboka ya li haya landitha kaantu kaaye shi aanangeshefa, yo kaye na oombapila dhomangeshefelo. Mokugongala kwetu, inatu ninga tuu nando oonkundathana dhokupaathana omayele, nkene tu na okungeshefa nawa. Ondi shi shi kutya pethimbo ndiyaka opwa li ngaa pe na mboka ye na uunongo wokungeshefa, andola ya pukulule yakwawo, ihe inaku tulwa otuu oompango kusho, nompito yoku shi ninga, inaye yi mona we.
Mokati kaanangeshefa, unene tuu ngele omu na oongeshefa dhi li uushiinda omwa li ngaa mu na ombepo negamo lyokwaainekelathana, ongele opankalathano nenge omokupaathana omayele.

Kongashiingeyi, opu na ompito ombwaanawa, opo aanangeshefa aaluudhe yi itule kumwe, nokutota po oongeshefa oonene, ndhoka tadhi vulu okugandja iilonga kaakwashigwana. Shoka sha pumbiwa osho owala okuholola po ewiliko lya pyokoka, lya kwatela mo aatseyimambo. Sigo opo mpaka, shoka tashi uvitha omuntu nayi, osho shoka kutya, oyendji yomaanangeshefa aaluudhe, otwa hala owala omahangano tatu ga ningi naatiligane. Onkalo ya tya ngeyi, oya ziilile megamo lyokwiidhina, nokwiitaala kutya aatiligane oyo ayeke ye na oondunge nuuyuuki. Tala utale nando aaluudhe mboka ye li momahangano goohi, oye li owala momahangano ngoka taga wilikwa kaatiligane. Aaluudhe oyendji omo owala ya hala moka, ndele ngele okutya ngaa aaluudhe ya longele kumwe, opo andola ya ninge oonkondo, oshili aawe. Peha lyokulongela kumwe, oya kala owala taa ningi waa na mukweni itsika, waa na ndenge itumbila.

Kombinga yimwe, shika ohashi zi muumbanda wokutya, ngele otwa hala tu tunge po ehangano, tse twaa he na iimaliwa yi thike pamwe, osha yela kutya ngoka e na iimaliwa oyindji oye wo ta kala noonkondo dhokuninga omatokolo mehangano ndyoka, ishewe oye wo ta kala ha mono mo oshindji.

Onkalo nda zi nokupopya, otayi kala ya yooloka kundjika: Andola, iimaliwa mbyoka tayi longithwa mokutota po ehangano oya hehelwa kombaanga nenge palwe, ano inaayi za moondjato dhaatoti yehangano, nena mpoka kehe gumwe e li mehangano oku na okukala noopelesenda dhi thike pamwe. Uudhigu wokuhehela iimaliwa koombaanga oomboka kutya, iihohela yiimaliwa mbyoka ya hehelwa ombaanga oyi na ondilo, inaayi fa mbyoka hayi gandjwa kiilongo yilwe, opo yi pendula po oshilongo- mbyoka ohayi kala yi na ombiliha, nomoompito dhimwe ohayi kala kaayi na iiholelwa.
Mokati komaudhigu geimangokumwe ngoka twa tsakaneke mpaka naampeyaka, onda koneke ngaa nonda makela wo omulyogolyogo guuwanawa welongelokumwe pamwe naanangeshefa aakwetu aaluudhe moshilongo shetu. Melongelokumwe ndika, otwa vulu okukwathathana nokuyambulathana po, twa kumikathana nkene tatu vulu okupindika iipindi yetu muukumwe wumwe meni lyoshilongo shetu, nopalwe woo muuyuni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here