Togo ta ti aawo koovisa pokati ke naNamibia

0
56

Loide Jason
OVENDUKA

Ominista yiikwapondje yaTogo oya indile Namibia a kaleke okutindila uuthemba mboka hawu gandja epitikilo lyokukala moshilongo ko ku longithwe ashike oopassport.

Shika Robert Dussey okwe shi popi Etitano lya zi ko sho a talele po omutse gwoshilongo kegumbo lyepangelo.
Ta lombwele pelesidente Hage Geingob kutya ngele omikanda dhoka odha kalekwa otashi ke ya kwathela opo ya kale taya talele po Namibia ya manguluka.

Okwa indile kutya omikanda dhika nadhi kalekwe pokati kaanambelewa aakuluntu yepangelo noshowo kaakwashigwana yoyene pokati kiilongo mbika iyali.

Ashike omutse gwoshilongo ogwa ti kutya gwo ogwa adhika nale gwa lombwela oominista gwadho dhi kaleke omikanda dhika miilongo ayihe yaAfrica.

“Ngame onda lombwela nale oominista dhandje dhi shi longe nalenale, ihe kandi shi kutya omolwashike inaashi gwanithwa po sigo okeluwa ndika,” osho omutse gwoshilongo gwa hokolola ngaaka.
Okwa tsikile ko kutya itashi vulika nando aantu taya popi kutya iilongo yAfrica oya hangana ihe ope na oondjindikila ngele tashi ya pokweendathana.

Geingob okwa lombwele omuyenda ngoka kutya ndika olyo ethimbo lyoku ekelahi mbyoka ya li ya tulwa miilonga pethimbo lyuukoloni e taya hangana nokutopolelathana ombepo yiipindi.
Omuplesidente okwa popi kutya okukaleka omikanda dhoka otashi indjipaleke iigwana ya hangana yi endathane kaape na nande oondjindikila dhasha.

Omutalelipo nguka okwa li woo a longitha ompito ndjoka okupopya kutya koshilongo shawo kaku na iinamwenyo ya gamenwa oyindji onkene ota indile Namibia a gandje yimwe yomiinamwenyo ye opo yi ka kale yi li muushana wokoshilongo shoka.
“Tse otu na uushana wa gwana ihe katu na iinamwenyo ya gwana. Otatu indile twa mana mo opo Namibia e tu kwathele iimuna ye yi vule oku ka kala muushana wetu,” osho Dussey a popi ngaaka.

Mpoka Ominista yIinima yoPondje ndjoka woo yi li Omupevi-Prima gwOshilongo, Netumbo Nandi-Ndaitwah, okwa koleke kutya eeno Namibia oku na iinamwenyo oyindji ya gamenwa noshilongo otashi ka landula omulandu ngoka hagu longithwa shito ngele tashi ya pokugandja iinamwenyo kiilongo yi ili.

“Otwa ninga nale omauvathanotsokumwe niilongo yilwe ngaashi Cuba, na kasha shi oshidhigu okushininga naTogo,” osho Nandi-Ndaitwah a ti ngaaka.
Ndaitwah okwa tsikile ko kutya Namibia okwa tula po nale omusindalandu gwelongelokumwe noshilongo shoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here