Aanyasha hingeni nawa mehuliloshiwike ndika – Uutoni

0
33

Komutoolinkundana
OVENDUKA

Aanyasha oya indilwa ya kwatele komeho noku ulika moopate nkene ehauto li na okuhingwa nawa nonuukeka, opo ku yandwe iiponga yomoondjila mehuliloshiwike ndika ele. Omiyalu otadhi ulike kutya iiponga yomoondjila oyi li ya kenya komayego unene tuu mOshikoto nomOshana.

Taku landula wo iitopolwa mbika: Otjozondjupa, Khomas nErongo. Okwa konekiwa iiponga hayi tana unene pomathimbo ngoka ngaashi gOpaasa. Aagundjuka oyendji ohaya tyapulo ehuliloshiwike pamukalo gwa nika oshiponga, oshoka ohaya hingi ye li kohi yiikolitha, okusineya poompito dha puka, osho wo okudhina nokwaalandula oompango dhomoondjila.

Ominista yOmaudhano naAanyasha, Erastus Uutoni, okwa pula aanyasha, unene tuu mboka haya dhenge oshikaliha, ya kale ye shi
dhimbulukwa kutya otema yonuumvo yoshiwike shaagundjuka otayi pula omalundululo momaihumbato ngele tashi ya kokolongitha oondila moshilongo.

“Otema yomvula ndjika otayi eta montaneho nkene omaihumbato getu moondjila haga vulu oku eta iiponga, go omaihumbato ngoka ogo nee ga pumbwa okulundululwa.”

Omolwomatompelo ngaka, Uutoni ta ti, aagundjuka oya kutha etokolo mokuninga opo ya kwatele komeho oshikonga shokuhulitha po iiponga yomoondjila. Esiku lyopashigwana lyaanyasha olya li lya patululwa momasiku 26 Maalitsa, ngaashi osho shi li okugwanitha po okatendo 3 komumvo 2009 mokatokolitha koNational Youth Council. Esiku ndika ohali dhimbulukiwa omumvo kehe momasiku 27 Apilili, omanga oshiwike shopashigwana shaanyasha hashi dhimbulukiwa moshiwike shagunina shaApilili.

“Otashi yemateke okutseya kutya omaihumbato getu oge eta sigo omonkatu moka twa kanitha oomwenyo dhi na ongushu. Otwa kanitha aagundjuka oyendji mboka ya li taya vulu okukala ya kwathela mokuyambula po eliko lyoshilongo. Otwa kanitha aanamagano oyendji mboka ya li taya vulu okukwathela oshilongo shi hume komeho. Ondi wete kutya mokati ketu kehe gumwe ngiika okwa kanitha omukwanezimo, kuume nenge omuniilonga pamwe naye, nenge omuleli moshiponga shoshihauto.

“Natu yeni iiponga moshipala manga inayi tu ya moshipala.” Uutoni ta popi ndhoka.

Oshiketha shiiponga yomoondjila, osha lopota kutya otashi ningi omakonaakono ga kwata miiti kutya oshike tashi eta iiponga yomoondjila mbyoka yi li ya londa miitoplowa yaKhomas, Otjozondjupa, Erongo, Oshana nOshikoto.

Ngele tashi ya kiiponga mbyoka ya fala yamwe sigo omeso, MVA ota lopota kutya pokati komumvo 2015 no 2017, Otjozondjupa oya li yi na iiponga yi li 297, ya landulwa koKhomas 287, Oshikoto 212, Erongo 188 nOshana yi na 185.

Uuyelele mboka wa li wa zi ko-MVA otau ulike ishewe kutya pokati ko 2015 no 2017, Khomas okwa li e na iiponga yomoondjila 4,486, Erongo 1431, Otjozondjupa 1152, Oshana 1176, Oshikoto 747, noKavango West noKavango East 507. Aantu ye li 6 858 moKhomas oya li ya ehama sha zi miiponga yoohauto, Oshana 1886, Oshikoto 1513, niitopolwa iyali yaKavango 673
“Ethano ndika tali ulikwa kiitopolwa mbika olyo lya shongo oshiketha shoMVA shi ninge omapekaapeko opo ku uvike nawa kutya oshike naana tashi etitha iiponga oyindji ngeyi miitopolwa muka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here