Ekepi loHerders, otali danwa molOmakaya eli

0
18

Tuulikki Abraham
LÜDERITZ

Ekopi loHarders olo la danenwa lotete modoolopa yokomunghulofuta Lüderitz odula ya ya, neudo otali ka danwa oshikando oshitivali. Oudano otau hovele molOmakaya ongula potundi 08h00, tau ka manifwa mOsoondaha yefiku 1 Apiilili komatango.
Ospana yoYoungsters oyo ya findanene po ekopi eli oshikando shotete mondjokonona, oyo tai i mo tete mondabo, tai likwata nospana yoAtlanta Bucks pokapale komaudano moLüderitz.

Oudano otau twikile fiyo eespana adishe dili 10 da dana, mefiku tuu olo lOlomakaya. Ovaunganeki vekopi loHaarders, ova shiivifa kutya, oudano waxuuninwa eshi tau ka danwa mOsoondahapotundi 15h00 – 17h00 otau ka ulikwa koNBC Tv efimbo tau danwa.
Odula ya ya, oudano wekopi loHarders, owa li ashike wa kufwa ombinga keespana dili hamano domoLüderitz, ndele neudo oudano owa nenepekwa, wakwata konyala oshitopolwa ashishe sha//Kharas.

Meespana odo da kufile ombinga odula ya ya, odula yoneudo omwawedwa ospana imwe yomoLüderitz, eespana mbali dokoKeetmanshoop, oshoyo ospana imwe yokoRosh Pinah.

Omuunganeki wekopi Tim Ekandjo, okwa tumbula kutya oudano ou odula yoneudo, owanenepekwa, nokwafanekwa tau ka longifa oshimaliwa shi fike pomiliona N$1,2.

Okwa pandula unene omahangano oo a yandja oshimaliwa opo ku dule okuunganekwa oudano wekopi loHarders 2018. Ngaashi oStandard Bank oyo ya yandja oshimaliwa shihapu, N$150 00, Seaflower Group N$100 000, Tafel Larger N$100 000, Telecom Namibia N$100 000, omanga Nashitoke Trading as J&P Group N$50 000, Novanam, Coca Cola, naPamoja Records keshe umwe okwa yandja N$25 000, omanga Nampower naNaftal Trading keshe umwe a yandja N$10 000.

Ova shikingalo va6, okudja meni loshilongo, nopoushiinda South Afrika otave ke uya okushika eengalo moLüderitz. Movashikingalo ovo tava dilile koSouth Afrika omwa kwatelwa, Destruction Boyz, ovo vashika ongalo, Omunye.
Ondaanisha okwafanekwa tai kala ko mOlomakaya konguloshi, okuhovela 18h30, fiyo kwa toka. Ovo tava ka pwilikina eengalo nokutala oudano wekopi loharders ottava i mo oshali shamuhongi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here