Exit okwa nyanyudhile pevalo lyaTate Sammy Beer House

0
38
Exit ngoka apopi kombinga yoongalo dhe, nondjila ndjoka a enda opo akale omuhikingalo omwaanawa.

Pinehas Nakaziko
Ovenduka

Omwiimbi gwoongalo dhoKwaito gwedhina David Shikalepo, a tseyika nawa onga Exit, okwa li a tokola oku ka mwenyeka Etitano nOlyomakaya ya ziko, pethimbo lyuudhano wevalo wehala lya simanekwa. Osha li sha ningwa okutameka Etitano lyaziko pehala lyomanwino lyedhina Tate Sammy Beer House, mOkakarara.

Exit oye ta ka kala omuhikingalo omunene noku li omukwatelikomeho poshiindingili osho tuu shika, shoka sha tengenekwa tashi ka kala sha dhenga mbanda, notashi ka etelela omainyanyudho ga dhenga mbanda.

Kakele ashike kevalo lyehala olyo tuu ndika, aalongekidhi oya li ya ti shika osha ka kala ishewe sha kwatela mo okudhana esiku lyemanguluko lyoshilongo shaNamibia. Kakele komuhikingalo Exit, opwa ka kala ishewe aahikingalo aashona mboka ya nyanyudha omasiku ogwo tuu ngaka, mwa kwatelwa Rax, Tiina nOndopore, mboka ishewe nayo ya tokola oku mwenyeka nokuimba omaimbilo gawo ga dhenga mbada, nelalakano okunyanyudha kehe ngoka ta ka holoka.

Evalo lyehala ndika olya kala nokudhanwa unene kehe omvula, nolya kala nokuhila engathithi lyaaholi yoongalo okuza koombinga dhayoolokathana dhoshilongo. Uuwanawa oombuka kutya ehala ndika olya kala ishewe noku gandja ompito ombwaanawa kaahikingalo mboka aanene naashona, opo ya vule oku ulika uunongo wawo, yo ya nyanyudhe aasapoti yawo mboka ye hole oongalo dhawo, na ihaya vulu okuholoka moshilando moka hamu ningilwa unene omayinyanyudho ngaka olundji.

Tate Sammy Beer House ehala ndyoka ishewe lyakala nokulongekidha iituthi oyindji ya yoolokathana, mwa kwatelwa Esiku Lyohole, Oshituthi shoonguwo Oontokele, nedhano lyomavalo, okutumbula po ashike yimwepo.

Poshituthi shika opo tuu mpoka mwene gwehala ndika, Samuel Petrus a tseyika nawa Tate Sammy ha dhipagele aasapoti ye ongombe, ndjoka hayi liwa oshali, nohapu kala pe na iinyangadhalwa ya yoolokathana ngaashi etanga lyokoompadhi, nomathigathano ogendji, mwa kwatelwa okusindana ongodhi.

“Pethimbo ndika opo mpoka Tate Sammy ha kala te tu kuthile ko kombinga yondjila ayihe ndjoka a enda opo a kale omunangeshefa, mwa kwatelwa uupyu nuutalala,” Tate Sammy ta ti ngaaka.
Evalo olya li lya tameke okuza pohamano yongula, nOlyomakaya olya ka dhanwa esiku alihe, okuza pomulongo gwongula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here