Okuhinga nawa naku kale oshinakugwanitwa shetweni atuhe

0
25

Etulomiilonga nepatululo shEsiku nOshiwike Shaagundjuka olye ya pethimbo tali opalele lela, oshoka pethimbo ndika otwa taalela ehuliloshiwike ele, moka mu na iituthi yoPaasa. Kashi shi nando oshiholekwa kutya omahuliloshiwike ngoka omale ohaga kala niiponga oyindji yomoondjila. Ngaashi naana ominista yaagundjuka ya li ye shi totha mo nawa kutya aantu oyendji mboka haya kanithile oomwenyo miiponga yawo muka olundji oyo aanyasha mboka ya li taya sile aakwanezimo yawo oshimpwiyu, osho woo mboka ya li taya vulu okuyambidhidha eliko nehumokomeho lyoshilongo.

Olundji oto adha aantu taya ti oshiponga ihashi ti nde ya. Ashike opena iiponga yimwe mbyoka ya li tayi vulu okuyandwa. Olundji iiponga yomoondjila dhetu ohayi etwa kokuhinga nuuhasha, okuhinga kwa nika oshiponga, oonakunwa kwashili mboka haya hingi uukodhi tau ka lala, osho wo okwaa simaneka oompango dhetu dhomoondjila. Olundji aagundjuka oyo ye na ondjo moshinima shika. Kaantu oyendji, ehuliloshiwike ohayi patulula ompito opo ya vule oku ka talela po ookuume naakwanezimo mboka yi ihanena oshilongo ashihe. Oshi li wo mondjila opo aagundjuka ya tyapule pamwe nookumme mboka ya ethathana nale. Kumboka ye na oohauto, oompe nenge dhaa shi oompe, ohashi kala oshiwanawa ngele omuntu ta hingi a uka pomahala galwe. Ashike kape na etompelo tali vulu okutaambulwa ko uuna okunyakukwa kwetu taku ka hulila moluhodhi nenge miipangelo.

Ashike naafaalelwa oye na wo oshinakugwanithwa shokukwashilipaleka kutya aahingi yiiyenditho otaya iyutha koompango dhomondjila. Ngele omuntu okwa dhenga omakende ge, nena ina hinga. Aafaalelwa naya sithe uunye omuhingi kaa hinge ondapo ya pitilila. Oomwenyo dhaantu odha simana na kape na etompelo opo aantu ya kanithe oomwenyo dhawo medhina lyokuhinga nuuhasha.

Ngaashi sha popiwa kuminista Erastus Uutoni, “ngele atuheni otatu longele kumwe, otatu ka kala twa eta po omalunduluko.” Ngele oto
lombwele omuhingi a hingilile opo nangoye onga amufaalelwa u mone kutya ou li meshina lyondapo, nena ngoye oto eta po uupyakadhi, ndele ito u kandula po. Onkene natu mangeni uukuni kume, opo tu kwashilipaleke kutya oomwenyo dhaagundjuka yetu odhi li momake omawanawa. Opaasa nayi tu yi tyapuleni nenyanyu atuheni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here