Olundjinda lwa tyapula emanguluko iikando 28 yalambathana

0
72

Shipi Elago
Okathitukambanda

Omumvo 1990 mo 21 yaMaalitsa ogwa li gwa tyapulwa kehe mokakololo moNamibia sho aaNamibia ya li shi ya dhdhilike kutya ya zi kohi yondjoko yuupika hoka ya kala ko omimvo odhindji dhoka dha li dhina ombizi nuupika wameme yakuku.

Aanamukunda yomOkathitukambanda oya li ya tsele ondumetana mo 1990 konima sho onkundana ya thiki mo ma tsi gawo kutya Namibia ota li manguluka nokatokolitho 435 okaya miilonga enyanyu olya li lya fa mbishi megumbo mwa tomwa shoo aakalimo yomoshitopolwa shika shakala sha dhengwa nayi komukolonyeki mbulu ya li yewete kutya ngashiingeyi ethimbo olya thika oku tyapula iiyimati yoshilongo.
Okuza tu siku ndyoka sigo okeluwa ndika aakalimo yomoshitopolwa shika oya kala noku tsela ondumetana omumvo kehe oku ninga edhimbuluko lyemanguluko.

Aanamukunda mbka oyo yene ha ya gongele iimaliwa mbyoka ha yi landa okatana hoka ha ka liwa , kehe omumvo na omumvo nguka oya li ya gwedha ko oshipamba shongombe shoka sha thikitha oongombe adhihe kumwe dha liwa pehala mpoka dhi kale 28.
Edhimbuluko lyemanguluko olya li lya ningwa olyomakaya gazako pOlundjinda mOkathitukambanda.
Nuumvo oshituthi shika osha li sha ningilwa pehalandjandja li li pokati koongesefa ndyoka ngashiingeyi lya lukwa Independence Avenue.

Ondumetana oya li ya takaala momakulo yo iiyimbo yemanguluko oya li ta yi kwelengendja koombinga adhihe dhOlundjinda, omizalo ta dhi holola ombepo yemanguluko odha li ta dhi dhana onkandangala mpeyaka pOlundjinda.

Engathithi enene ndyoka lya li lyagongala mpeyaka olya li lya popithwa ku Kansela Johannes Uushini gwomelelodoolopa lyaKahao ngoka a li a pandula aalundjinda molwa uupendafule wawo wo kutsikila noku tyapula edhimbuluko lyemanguluko omumvo kehe oku za nga oshilongo sho sha li sha zi moomango dhomukolonyeki mo 1990.

Okwati li a dhimbulukitha ayehe mboka ya li poshigongi nkene aakondjeli manguluko aamati naakadhona ya li ya lu ya tula ombunda moshihwa oku kondjitha omutondi mbulu sigo oshilongo oshamanguluka moka omwa li mwa kanene oomwenyo dhaaNamibia oyendji na yamwe oya li ya lemanene mo.

Tati nando ekondjelo manguluko olya li ele nelulu mbaka ina ya teka omukumo oku undula emanya nokakulumbwati.
“Sho nduno tu li moshilongo shetu shamanguluka ondahala aanasikikola opo ya longithe elongo lyoshali ndyoka lya tulwa po kepangelo lyetu opo yi ilonge yo ya vule oku mangulula oshilongo shetu pa liko oshoka Namibia natango ina manguluka nawa paliko.

Okwa li wo uulike nkene epangelo lya longo nuudhiginini oku etapo oopate,Iipangelo, eyandjaganeko lyomeya momikunda noshowo omalusheno.

Okwati omolwa omukundu gwokwaahena iilonga ngoka gu li pombanda moshilongo aagundjuka nay a ninge kehe shoka ta ya vulu opo yi ikongele oompito dhiilonga tati nay a kuthe oshitopolwa muunangesefa okupitila mooskema dhoka dha tulwa po kepangelo okupitila muuministeli wiipindi niikwaFambilika.

“Na tu longitheni oondzo dhetu dho pawushitwe opo ngaashi oongongo noontanga tatu ningi omagadhi ngoka ta tu vulu oku ga landitha pot se tu imonene okashona komondjato,”Uushini tati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here