Ongenga yAmagulugulu tayi ningi kakombo ilitha mOniipa

0
283

Maria Namupala
ONIIPA

Kansela goshikandjohogololo Oniipa Jerry Ngwena okwa ti mOniipa omwi iteyela ombepo ondhigu yongundu ya thikama po maagundjuka aamati naakadhona, ndjoka tayi piyaganeke Oniipa oshowo omudhingoloko aguhe.

Ngwena okwa holola eyeme lye ta ti ongenga ndjoka oya tameke okupiyaganeka omumvo gwaziko, mono tati ohayi kaakele aantu pooha dhoondjila tayi ya dhenge nokuya ningila omiyonene ngaashi okuya yuga iinima yawo.

“Ongundu ndjoka ohayi iyithana oAmagulugulu nohayi tameke unene okulonga iimbuluma okatango k aka pa oyana, olundji okwa konekiwa tayi longele aapangi mboka haya longo moshipangelo mOnandjokwe omiyonena, unene mboka haya zimbuka taya thindikilwa komilema naamboka haya tameke iilonga ethimbo inaali za oonkwengu,” Ngwena ta ti.

Okwa popi kutya aanona mboka taya longo iimbuluma mbyoka oya yambuka momagumbo ge li momidhingoloko noyeshiwike, ta ti oyendji yomaavali oya nyengwa okupukulula aanona yawo shoka she etitha ya kale momapandaanda itaaya vulika yo taya longo iilonga ya nyata.
Ta ti aavali oyendji oya kambadhalele mpoka taya vulu, ashike oya hulile muunyengwi sho oyana ya tangananeke nokuthikamitha omitse dhawo inaaya hala okupukululwa. Ngwena ta ti pethimbo ndika moshikandjohogololo moka omwa lopotwa aantu yaali ya dhengwa nenge ya tsipulwa omeho kongenga ndjoka.

Ngwena ta ti ye pamwe nopolisi yoshilongo otayi ka longa ngaashi tashi vulika okukwashilipaleka kutya ongenga ndjoka oya tulwa miipandeko, yo ya kaleke po egameno molwaashoka otayi piyaganeke Oniipa nomidhingoloko.

“Ongundu ndjika otayi piyaganeke ombili naakwashigwana yetu ngashingeyi oye li owala muumbanda ethimbo kehe, otaya ende owala taya tondoka, oonkalamwenyo dhawo odhi li mokaluho kuutile, nonando yevli mevi lya manguluka,” Ngwena ta ti.

Ta ti nonande opolisi yoshilongo tayi longo nuudhiginini okukaleka po egameno, yamwe yomaakwashigwana mboka kaaye hole ombili nelandulathano onkene taya yi iilonga yopolisi moshipala, notaya ningile iinima oshityani.

Okwa pula aakwashigwana ya tsikile okulongela kumwe nopolisi mokukondjitha iimbuluma momidhingoloko dhawo, ta ti otaya lalakanene opo iimbuluma yi kale yaa na mo ehala moshilongo, yo taya kala taya ende ya manguluka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here