Oositola dhoonguwo moMarula Mall mOngwediva otadhi ka ulika oonguwo dhawo dhoshinanena

0
61

Pinehas Nakaziko
Ovenduka

Oositola dha adha pomulongo ndhoka hadhi landithile oonguwo dhawo dhoshinanena moMarula Mall mOngediva, otadhi ka ulika oonguwo dhawo ndhoka opo dha kondo, Olyomakaya ndjika twa taalela.

Euliko lyiizalomwa mbika okutsyeitha noku ulika oositola ndhoka hadhi landithile moMall muka. Oositola ngaashi Kaino Fashion, Shilongo Leather, Eutopia, Elly Moo Boutique, Er Fashion Boutique odho dhimwe tadhi ka ulika omizalo dhawo okuza koongaku, oombulukweya, oohema, Oondjato, osho woo omagala niikwawo oyindji.

Peuliko olyo tuu ndika otapu ka kala ishewe aayendi dhingi yaadha po40 mboka oyo taya ka kala taya ulike omizalo ndhika. Aayendi yaakadhona 25 naamati 15 oyo taya ka mwenyeka, pamwe noongalo ndhoka tadhi ka imbwa kaahikingalo aaNamibia ngaashi Ricardo na Mr Frans ngoka hadhenge iiketela kamana kandongo.

Naftal Nghishekwa ngoka oye eli omutseyithi gwoshiindingili shika okwati, euliko lyoonguwo ndika monooli notali ka kala olyo lyotango tali ningwa moMall omo tuu muka, notali kakala lyadhenga mbanda moka shiti taka tekela mbundje.
“Aayendi dhingi mbaka otaya ka ulika ishewe oonguwo, ethimbo taya ka endela koma escalators noma elevators ngoka geli mo Mall muka,” Ndhishekwa tati ngaaka.

Okwa gwedha po tati mpaka ota pukakala ishewe oonguwo ndhoka dhoshinanena, nodhina omulyo gwo shiAfrica, unene okuza kuShilongo Leather, ngoka taka ulika oongaku dhe oompe.

Hense Ambrosious ngoka oye ishewe taka enda poshiindingili osho tuu shika okwati ye otaka ulikila aayendi dhingi ooyakwawo uunongo we, na ita vulu okutegelela,” Nghishekwa tati ngaaka.
Poshiindingili osho tuu shika ota pukakala aakadhona naamati mboka yena omalutu gayoolokathana, notaya ka ulika omizalo ndhoka hadhizalwa kukehe olutu. Uutekete otawu kalanditha koN$ 100 no N$ 150, nomiyelo otadhi ka egululwa po hamano yokomatango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here