Costa Rica a hogolola omupevipresidente omukiintu omuluudhe ….shotango miigwana ayihe yaAmerica

0
35

Epsy Campbell Barr okwa ningi ondjokonona sho ongulohi yOsoondaha a hogololwa onga omukiintu gwotango ta ningi omupresidente gwopevi moCosta Rica, sha landula sho a kangele omulumentu Carlos Alvarado ngoka naye a li a hala oshipundi shuupevipresidente. Esindano ndika olya ningi Campbell Barr oye omukiintu gwotango omuluudhe ta hogololelwa mombelewa ndjoka miilongo ayihe yaAmerica.

Campbell Barr ngoka i ilongele omahupilo meithano lye, okwa ti oku uvite e na oshinakugwanithwa, kaashi shi owala moshilongo she, ihe okaaludhe ayehe moLatin America alihe.

“Otandi ka kala ndi na oshinakugwanithwa shokulalela po aantu ayehe moshilongo shandje –aalumentu naakiintu, ihe haaluudhe ayeke, oshilongo shika ohashi gandja omauwanawa kaantu ayehe shi thike pamwe,” osho a popi moonkundathana noshikundaneki shoCosta Rica Today.

“Shika itashi ka kala owala moCosta Rica, ihe omoLatin America alihe, nesiku omupresidente ta ka za po ongame tandi ka ninga omukiintu gwotango ngoka e na omidhi moAfrica menenevi alihe lyaAmerica ta ka wilika oshilongo ashihe onga omupresidente. Shika osho oshinakugwanithwa oshinene,” osho Campbell Barr a ti.

Omukiintu nguka a lukilwa yinakulu omuJamaica, Campbell Barr okwa longitha ethimbo lyonkalomwenyo ye ta popile aakwashigwana aaludhe yaCosta Rica. Kakele kokukala gumwe gwomaatotipo yehangano lyoLeft-leaning Citizens Action Party mo-2000, Campbell Barr okwa lele wo Endiki lyAakiintu mboka ye na omidhi moAfrica ye li moLatin America nomoCaribbean lyedhina Center for Women of African Descent, the Alliance of Leaders of African descent in Latin America and the Caribbean, okwa lele wo opaliamente yaaluudhe miilongo yaAmerica.

Ewawa lyAakiintu kIiwgwanahangano olya ti ehogololo lyaCampbell Barr “otali kala oshitsa shopokati shuundemokoli moCosta Rica shoka tashi eta elunduluko momainyengo guundemokolo moLatin America alihe koonono.”

Esindano lyomOsoondaha olya tula Campbell Barr mokangundu okashonashona kaakiintu mewiloko lyaatotiveta moshilongo she mboka ya kwatela mo Victoria Garrón, omupresidente gwopevi gwotango omukiintu; Thelma Curling, omutotiveta gwotango gwoAfro-Costa Rican, naLaura Chinchilla, ngoka oye omupresidente gwotango omukiintu moshilongo shoka. – Costa Rica Today
Epsy Campbell Barr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here