Omagumbo omape taga ka tungwa mOshikuku

0
97

Helvy Shaanika
OSHIKUKU

Momahala 260 gomagumbo ga dhilaadhililwa olukanda olupe mOshikuku, omu na ashike omahala ge li 40 kaage na ooyene. Mbuka uuyelele wa zi kuJohn Shilongo, ngoka e li gumwe gomaatungi yehala ndika.

Extension 7 olukanda olupe ndoka kwa tegelelwa lu tamekwe okutungwa manga Mayi 2018 ina adha. Opoloyeka ndjika okwa tengenekwa tayi ka pwa muule woomwedhi dhi li 19.

Shilongo ta ti aantu oyendji mboka ya hala omagumbo oya ninga nale omalongekidho noombaanga osho wo naalandithi yomagumbo.

Pethimbo a li moonkundathana noNew Era, Shilongo okwa ti olukanda nduka otalu ka kala lu na omahala ge li oma-346 ngoka taga ka topolwa onga omagumbo, omalukalwa gakwalukehe, omahala gelelondoolopa osho wo omahala gaayehe.
Momahala ngoka ge li 346, omahala 274 oga nuninwa omagumbo gopamuthika gopevi nogopokati. Ta popi ta ti nonando egandjo lyomahala otali ka kala tali tengele kombinga yaamboka taya landa oshikando shotango, itali ka patela pondje mboka ye na nale omahala, notaya tsuwa wo omukumo ya kale ya ninga omaindilo. Ongeshefa yedhina Easy United, ndjoka yi li muukumwe noParalo Investment ndjoka yi li kohi yewiliko lyomunangeshefa Paratus Nepolo itayi ka landitha ashike omahala, ashike otayi ka ngeshefa wo oondungethaneko dhomahala ngoka notaya ka tunga wo omagumbo pomahala mpoka.

“Otwa ligamena unene kaalongiskola, aapangi, aapolisi osho wo aantu yamlwe mboka ye na oondjambi dhopokati, noondando otadhi ka kala okuza po N$410 000 sigo N$700 000. Omahala oge na uunene okuza poometa 600 sigo 800,” Shilongo ta ti ngaaka.
Ohumokomeho ndika otali ka eta wo omayakulo mondoolopa yaShikuku, ndjoka tayi shongola ngashingeyi ngele otashi ya komayakulo ga simana, ehala lyokulanditha lyopashinanena otali ka tungwa moExtension 7. Ehala ndika otali ka kala noositola dhiikulya nodhiikutu, omayakulo gopambaanga, oondunda dhokulongela oondohotola osho wo oombelewa dhilwe. Otashi ka kotha oomiliona ntano.
Shilongo ta popi wo kutya opoloyeka ndjika otayi ka gandja wo iilonga kaakalimo yopomudhingoloko, mpoka aantu 200 taya ka kutwa miilonga meukililo pethimbo lyokutunga.
Aanangeshefa aashona otaya ka pewa wo ookontalaka dhokulonga pethimbo ndika.

Shilongo ta popi wo kutya mboka ye na ehalo lyokulanda omagumbo naya ninge ekwatathano naEsteem Properties nenge naTuyeni Real Estate oshoka oyo ye li omitse ominene mokulanditha omagumbo mopoloyeka ndjika. “Ashike otatu ka topola wo oshikuki nawa. Otapu ka kala woo aalandithi yalwe ngaashi Combo, Northern Real Estate naENK Properties,” ta ti ngaaka
“Pethimbo okutunga taku ke ya pehulilo, aantu oyendji otaya ka mona iilonga okulonga moositola nomoombelewa. Ashihe shika oshi li oshitopolwa shehumithokomeho lyeliko lyopashitopolwa. Epatululo lyetameko lyokutunga olya li lya ningwa kominista Yomapendulepo Giitopolwa Yokuushayi osho wo Oondoolopa iiwike iyali ya ka pita, omusamane Peya Mushelenga. Otashi ka kala olukanda lotango lu na omagumbo ge li pamuthika gwa faathana. “Opoloyeka ndjika otayi ka ninga Oshikuku ondoolopa yi ikalekelwa. Otayi hwahwameke ependulepo lyeliko lyopashitopolwa. Ngele atuheni, mwa kwatelwa elelondoolopa, ndyoka lya kala nokuyambidhidha, otwa longeleni kumwe, opoloyeka ndjika otayi ka pondola sha shomungundo,” Nepolo, ngoka oye mwene gwoParalo Investments ta gwedha ko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here